NAJNOVŠIE

Sprostredkovanie služiebZámokGarancia

23.7.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Špedičná spoločnosť okrem zamestnancov zamestnáva dispečerov špedície aj na živnosť. Mesačne fakturujú za sprostredkovanie služieb. Konateľ odsúhlasil koncoročnú odmenu za sprostredkovanie služieb za rok 2015. Na prijatej faktúre sú 2 položky: sprostredkovanie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Zmeny v zákone o spotrebiteľských úveroch od 1. 12. 2016

22.7.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Prenesenie daňovej povinnosti pri prefakturácii elektroinštalačných prác v roku 2016ZámokGarancia

10.7.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A nám fakturuje elektroinštalačné práce na stavbe s prenesením daňovej povinnosti (patriace do sekcie F klasifikácie CPA). Nie sme konečný príjemca týchto prác. Budeme ich ďalej prefakturovávať s pridanou obchodnou maržou koncovému príjemcovi - majiteľovi ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Základné bilančné pravidlo (II. časť)ZámokGarancia

25.6.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovateľ charakterizujúci úroveň bilančnej rovnováhy, ktorý bol stručne analyzovaný v predchádzajúcej časti, je možné nahradiť aj ukazovateľom „FA / (VK + DCZ)“ - koeficient. Má výrazne vyššiu vypovedaciu hodnotu. Vyjadrenie ukazovateľa v absolútnej hodnote ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov od 31. 12. 2015ZámokGarancia

22.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 015 - Goodwill 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 021 - Stavby 022 - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH v roku 2016

15.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz bolo nutné podať prvýkrát najneskôr do 25. februára 2014, pričom to bolo chápané ako opatrenie, ktorým chcelo Ministerstvo financií bojovať proti daňovým únikom na DPH. A to krížovou kontrolou faktúr podnikateľa s jeho ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Ukazovatele výkonnosti a finančnej stability firmy - praktický príklad

Príklad prezentuje výpočet a ekonomickú interpretáciu ukazovateľov výkonnosti. Zaoberá sa tradičnými ukazovateľmi, t.j. ukazovateľmi vychádzajúcimi z účtovných údajov. Vstupné informácie zachytávajú skrátené formy výkazov. Príklad prezentuje výpočet a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Audítorska skúška a skúška spôsobilosti

18.5.2016, Ing Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre mnohé spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu je aktuálna otázka štatutárneho auditu. Ide o proces overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej alebo konsolidovanej výročnej správy. Viaceré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH a poučenie na jeho vyplnenie

8.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi r. 2016 (príspevok č. 3) bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „nový vzor ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Štátna pomoc a minimálna pomoc - I. časť

11.5.2016, Ing Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodný zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, ktorý bol účinný od 1.1.2000 a postupne prechádzal obsahovým vývojom a metodickými úpravami. Do 1. mája 2004 vymedzoval oblasti a činnosti, na rozvoj ktorých sa mohla poskytovať štátna pomoc. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.8.2016, Košice
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
8.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
12.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
29.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
4.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
8.8.2016 - 12.8.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
16.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
19.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva