NAJNOVŠIE

Hodnotenie bonity podnikateľského subjektu (III. časť)ZámokGarancia

26.5.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri objektívnom vypracovaní bonitného modelu a určení hraničných hodnôt, ktoré poskytujú reálnu informáciu o ekonomickej pozícii firmy, je potrebné doteraz analyzované bonitné ukazovatele doplniť o ďalšie, ktoré charakterizujú zdravie reprodukcie finančných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Počet podnikateľov, ktorí budú môcť používať VRP, sa od 1. júla 2016 zvýši

25.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. júla 2016 nadobudne účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov). Touto novelou sa (okrem iného) mení aj znenie § 4a, ktorý upravuje požiadavky na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Evidencia úhrady pohľadávky voči konateľovi a doklad o tejto úhrade v roku 2016ZámokGarancia

10.5.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo firme evidujeme pohľadávky z roku 2011, ktoré konateľ tvrdí, že boli uhradené, ale nemám doklad o úhrade. Odberateľa neviem nijako kontaktovať. Akým spôsobom môžem uvedené pohľadávky vyrovnať? Môže konateľ uhradiť pohľadávky priamo do pokladne? Ide o sumy do ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Reklamné predmety ako výhry zo súťaže v roku 2016ZámokGarancia

7.5.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na podporu predaja svojich výrobkov organizujeme súťaže pre našich odberateľov. Výherca získa balíček s našimi výrobkami, ktorých cena za kus je menej ako 17,- eur. Ako postupovať z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty, ak sa v balíčku nachádza niekoľko ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov od 1. 1. 2016ZámokGarancia

22.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 015 - Goodwill 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 021 - Stavby 022 - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Dodatočné daňové priznanie môžete podať aj po začatí daňovej kontroly

29.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle novelizovaného § 16 ods. 9 daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2016 daňový subjekt môže podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly – a to v lehote do 15 dní po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Najdôležitejšie schválené zmeny v legislatíve od 1. 1. 2016

5.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch od 1. januára 2016. Prehľad obsahuje iba zmeny, ktoré už boli schválené. Ostatné navrhované zmeny vám prinesieme v ďalšom príspevku po ich schválení. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH a poučenie na jeho vyplnenie

8.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi r. 2016 (príspevok č. 3) bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „nový vzor ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Od 1. 4. 2016 bude platiť nový vzor kontrolného výkazu k DPH

13.1.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na rokovaní stálych pracovných komisií LRV SR sa momentálne nachádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Ukazovatele výkonnosti a finančnej stability firmy - praktický príklad

Príklad prezentuje výpočet a ekonomickú interpretáciu ukazovateľov výkonnosti. Zaoberá sa tradičnými ukazovateľmi, t.j. ukazovateľmi vychádzajúcimi z účtovných údajov. Vstupné informácie zachytávajú skrátené formy výkazov. Príklad prezentuje výpočet a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
9.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
20.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
10.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
31.5.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
14.7.2016, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
4.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
8.8.2016 - 12.8.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
6.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
19.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva