PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Hodnotenie bonity podnikateľského subjektu

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2017 - DPH (registrácia)

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.10.2017
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (-0)
 1 PLN4,24 EUR (-0,01)
 1 CZK25,77 EUR (-0,04)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Analýza bonity firmy s využitím modelu v exceli v roku 2017

4.10.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bonita firmy je parameter, ktorý poskytuje informáciu o finančnej stabilite firmy. Ide o schopnosť splácať záväzky v lehote splatnosti. Súčasne je informáciou o vývoji podielu záväzkov po lehote splatnosti na celkovej bilančnej hodnote ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Rozhodujúce ukazovatele určujúce bonitu firmy v roku 2017

2.10.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ide o vybrané ukazovatele, ktoré poskytujú významné informácie o úrovni bonity firmy. Ich hodnota, ale najmä ich vývoj sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú úroveň finančnej stability a schopnosť splácať záväzky. Ukazovatele sú ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Charakteristika a vývoj parametrov obrátkovosti v roku 2017

27.9.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vývoj ukazovateľov obrátkovosti nadväzuje na parametre likvidity, rentability a zadlženosti. V podstate dopĺňa informácie o ekonomickej pozícii firmy. Je na rozhodnutí firmy, či pri analýze svojej finančnej pozície bude uplatňovať ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Charakteristika a vývoj parametrov zadĺženosti v roku 2017

25.9.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovatele zadĺženosti sú ďalšími parametrami, ktoré charakterizujú finančné zdravie firmy. Nadväzujú na ukazovatele likvidity a rentability a sú úzko prepojené. Pre finančného analytika je dôležité reálne vyhodnotiť ich vývoj. Šípky ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2018

18.9.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bol dňa 5.9.2017 prerokovaný NR SR s tým, že predseda NR SR navrhol, aby sa touto novelou zaoberali tri výbory - Výbor NR ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zhodnotenie a prognóza vývoja firmy na základe reálnych ukazovateľov pomocou metód bodového hodnotenia - praktický príkladGarancia

28.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Účtovanie zásob v gastroprevádzkach v jednoduchom účtovníctve v roku 2017Garancia

24.8.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásoby sa v súlade s § 4 ods. 6 písm e) účtujú v jednoduchom účtovníctve ako za výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Medzi zásoby zaraďujeme ( § 9 ods. 7 Postupov účtovania v JÚ): materiál, vlastnú výrobu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Návrh zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018Garancia

23.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladaný návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhuje sa účinnosť novely zákona od 1. januára 2018. Znenie zákona o účtovníctve, ktoré bolo buď doplňované, alebo upravené, resp. upresňované   Nové znenie   § 2 ods. 11     ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Východiská definujúce význam controllinguGarancia

12.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Controlling má významnú pozíciu pri efektívnom riadení firmy. Poskytuje významné informácie pre operatívne riadenie finančných tokov, udržateľnú bilančnú štruktúru, z nej vyplývajúci vývoj nákladov a výnosov, ktorý zabezpečuje stabilitu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníArchív

20.9.2016, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiArchív

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 199/2017 Z.z. o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 200/2017 Z.z. o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 219/2017 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
  • 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 237/2017 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2017 v čiastke č. 102)
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

13.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

12.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

19.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: