PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.4.2017
 1 USD1,07 EUR (-0)
 1 GBP0,84 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (+0,02)
 1 CZK26,93 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Diskriminačná funkcia - vplyv hodnoty na úverovú zaťaženosťGarancia

24.4.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednotivé parametre a ich váhy, ktoré tvoria štruktúru DF, sú výsledkom dlhodobých analýz. Ich cieľom bolo vytypovať ukazovatele, ktoré na princípe včasného varovania poskytnú informáciu o možných príčinách potenciálnych finančných porúch. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.05.2017 a postup v prípade uplatnenia havarijného postupu a v prípade cestujúcich.

24.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Centrum podpory pre clo a spotrebné dane zverejnilo koncom mesiaca Apríl na svoje webovej stránke Informáciu k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia. Finančné ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Nový vzor tlačiva daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

21.4.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové priznanie sa o všeobecnosti podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie. Vzory tlačív daňových priznaní ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. S účinnosťou od 1. mája 2017 nadobudne ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Diskriminačná funkcia - 5. a 6. parameterGarancia

20.4.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na ukazovatele DF, ktoré charakterizujú mieru finančnej závislosti ( parametre 1.a 2. ) a vývoj základných ukazovateľov rentability ( parametre 3.a 4 .) nadväzujú ukazovatele charakterizujúce finančné toky. Základným faktorom ich hodnoty a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Podanie daňového priznania k DPH právnym nástupcom pri zlúčení spoločností

19.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke v mesiaci Apríl 2017 Informáciu k podaniu daňového priznania k DPH právnym nástupcom pri zlúčení spoločností. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Diskriminačná funkcia - 3. a 4. parameterGarancia

18.4.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvý a druhý parameter DF boli zamerané na hodnotenie schopnosti splácať záväzky. Je potrebné zdôrazniť, že vývoj týchto ukazovateľov poskytuje len základnú informáciu. Ide v podstate o signál, ktorý by mal byť včasným varovaním pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíGarancia

18.4.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a.s. Zakladatelia spoločnosti: 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rast príjmov štátneho rozpočtu

17.4.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa informácií Ministerstva financií SR príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka: Podľa informácií Ministerstva financií SR príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka: boli vyššie o 348,4 ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

14.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Kabinet schválil navrhované zmeny v zákone o cenných papieroch

12.4.2017, Zdroj: SITA
Vláda v stredu 5. apríla 2017 schválila návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách. Novelou zákona sa má do slovenského právneho poriadku prevziať tzv. balík MiFID II, ktorý sa vzťahuje na trhy s cennými papiermi, investičných ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

20.9.2016, Mgr. Martin Vozár, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016Archív

1.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z. z. už od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Rozsah informácii vo ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 45/2017 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 28.2.2017 v čiastke č. 22)
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 67/2017 Z.z. ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli (vyšlo dňa: 29.3.2017 v čiastke č. 33)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

1.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

20.4.2017, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: