PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Vzťah medzi odloženou daňou z príjmu a Cash-flow firmy

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2018 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.1.2018
 1 USD1,23 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,17 EUR (+0,01)
 1 CZK25,43 EUR (+0,07)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

Last Minute Semináre

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Obsahová štruktúra podnikateľského zámeru v roku 2018

18.1.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasťou spracovania podnikateľského zámeru je okrem princípov ktoré významne charakterizujú jeho reálnosť, stabilitu finančných tokov, rast kapitálovej vybavenosti a udržateľnosť finančnej závislosti a súčasne poskytujú informáciu o ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Princípy spracovania podnikateľského zámeru v roku 2018

16.1.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľský zámer je úzko prepojený s finančným a investičným zámerom. Podnikateľský zámer je úzko prepojený s finančným a investičným zámerom. Základným východiskom jeho reálnosti je spracovanie nákladovosti aktivít (výrobky, služby) ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

POZOR! Elektronická komunikácia - od 1.1.2018 zmena pre právnické osoby

28.12.2017, Finančná správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.) je povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenímGarancia

14.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Definícia obchodného podielu Obchodný podiel je súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník majetkovo i nemajetkovo zúčastňuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozsah účasti spoločníka v spoločnosti s ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Predpoklady rozdelenia obchodného podielu Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu, s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy na vykonanie finančného audituGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Zmluva na vykonanie finančného auditu uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obchodné meno: .........................................................   Sídlo: .................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Produktivita práce ako faktor zhodnotenia majetku firmy v roku 2017

12.12.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Reálnu úroveň produktivity práce, je okrem analyzovania vývoja prevádzkovej ziskovosti a zhodnotenia fixných aktív v obežných aktívach, potrebné analyzovať aj ďalšími ukazovateľmi, ktoré poskytujú informáciu o produktivite práce. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1. 1. 2018Garancia

8.12.2017, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. januára 2018 (zákon č. 270/2017 Z. z. ) bola prijatá novela zákona , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Obstaranie zimných pneumatík na nové motorové vozidlo a uplatňovanie daňových výdavkovGarancia

8.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od júla 2017 máme vo firme nové motorové vozidlo obstarané formou spotrebného úveru. Na nové motorové vozidlo sme obstarali zimné pneumatiky. Zaúčtovať zimné pneumatiky do obstarania ako technické zhodnotenie, t. j. navýšiť hodnotu MV, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Ukazovatele charakterizujúce produktivitu práce v roku 2017

7.12.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre komplexnú analýzu úrovne a vývoja produktivity práce je dôležité uplatniť previazanosť ukazovateľov, ktorých základom je pracovná sila s ukazovateľmi, ktoré vyjadrujú jej efektívnosť. Pre komplexnú analýzu úrovne a vývoja ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníArchív

20.9.2016, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíGarancia

18.4.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a.s. Zakladatelia spoločnosti: 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiArchív

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 5/2018 Z.z. novela vyhl. č. 289/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2018 v čiastke č. 3)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

7.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

28.2.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

Ekonomika pre nefinančných manažérov

23.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch –SúvahaVýkaz ziskov a strátVýkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: