PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2017 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.1.2017
 1 USD1,07 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,37 EUR (+0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Prenájom nehnuteľnosti a odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb

20.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak platiteľ poskytuje nájom oslobodený od dane a zároveň aj nájom zdanený, tzn. pre zdaniteľné osoby, ktorým sa platiteľ rozhodol nájom zdaniť, bude musieť na vstupe z kúpených tovarov a služieb na účely týchto nájmov krátiť koeficientom. ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Prenájom nehnuteľnosti a DPH

18.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Keď občan prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky na pokračujúcej báze na účely dosahovania opakovaného príjmu z tohto majetku stáva sa zdaniteľnou osobou a pri splnení ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Princípy efektívneho riadenia cash flow firmy (vybrané ukazovatele)

18.1.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vývoj štruktúry cash flow je ovplyvnený štruktúrou bilancie. Na strane aktív a samozrejme aj na strane pasív. Na strane aktív ide o vzťah medzi fixnými a obežnými aktívami. Obežné aktíva sú nositeľom tržieb a následne zisku. Zhodnocujú ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Posúdenie schopnosti splácať úver na bývanie (základné informácie)

17.1.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná banka Slovenska vydala Opatrenie č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (ďalej len „Opatrenie“). Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2017, okrem ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Predaj nehnuteľnosti a DPH

16.1.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa za nehnuteľnosť považujú pozemky a stavby alebo ich časti ako sú byty, nebytové priestory a. i. spojené so zemou pevným základom. Taktiež pozemky môžu byť stavebné, ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Daň z motorových vozidiel - úprava ročnej sadzby dane

13.1.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za predchádzajúci rok, ktorým je 31. január 2017. Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Poplatok za rozvoj - významný príjem rozpočtu obce

11.1.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. novembra 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o miestnom poplatku“). Je určený pre mestá a obce. Dňom 1. novembra 2016 ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zmena výšky paušálnych výdavkov

9.1.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov z pôvodných 40 % na 60 % z dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zmeny pre firmy

30.12.2016, Zdroj: Finančná správa SR
Novela zákona o dani z príjmov priniesla s účinnosťou od nového roka viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve. Pri dani z príjmu právnických osôb (DP PO) bol najvýraznejšou zmenou pokles sadzby dane z doterajších 22 % na navrhovaných 21 %. Právnickým osobám ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor žaloby o zaplatenieGarancia

28.12.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd ..................... .......................................... .......................................... V ....................dňa ................ Žaloba Žalobca: obchodné ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o účtovníctve od 17. 6. 2016 a od 1. 1. 2017Archív

20.3.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. novembra 2015 bol v parlamente schválený zákon 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite (ďalej len „ZoA“), ktorý novelizoval aj zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zákon transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016Archív

1.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z. z. už od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov od 31. 12. 2015Garancia

22.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 015 - Goodwill 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 021 - Stavby 022 - ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníArchív

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

15.5.2015, Žilina
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

5.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: