PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Vzťah medzi odloženou daňou z príjmu a Cash-flow firmy

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.5.2018
 1 USD1,17 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,31 EUR (+0,03)
 1 CZK25,81 EUR (+0,12)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Úvery poskytnuté stavebníctvu podľa krajov za obdobie rokov 2012 - 2016Garancia

18.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vývoj úverového portfólia v stavebníctve dopĺňa aj miera alokácie úverov do jednotlivých krajov. Ide v podstate o informatívne údaje, ale firma, na základe analýz svojich individuálnych údajov, si vie vyhodnotiť rizikovosť úverov, ktorými ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Faktory rizikovosti úverov v stavebníctve v roku 2018Garancia

16.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rizikovosť úverového portfólia v stavebníctve je výrazne ovplyvnená jeho časovou štruktúrou. Tá ovplyvňuje nielen vývoj hodnoty pracovného kapitálu, ale aj schopnosť splácať celkové krátkodobé záväzky. Zaťaženosť vlastného kapitálu na ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie zábezpeky v roku 2018Garancia

15.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zábezpeka (resp. finančná zábezpeka, kaucia) predstavuje formu zabezpečenia si budúceho obchodu alebo škodovej udalosti, resp. možnému vzniku nedoplatku, kedy zábezpeka sa použije na vzniknutý nedoplatok. S pojmom zábezpeka sa stretávame aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Odpisovanie goodwillu z účtovného a daňového hľadiska v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme daňovník, ktorý kúpil časť podniku, zmluva nadobudla účinnosť 19. 10. 2017. Goodwill sme zaradili do majetku v mesiaci 10/2017. Chápem správne, že majetok sa daňovo aj účtovne odpisuje počas 7 rokov s tým, že vyčíslujem výšku odpisu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Zvýšenie základného imania v roku 2018 o nerozdelený zisk minulých rokovGarancia

11.5.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V spoločnosti s ručením obmedzeným je jediný spoločník. Počas rokov 2016 a 2017 spoločnosť vykázala zisk a spoločník sa rozhodol o nerozdelený zisk zvýšiť základné imanie. Ako postupovať pri tomto zvýšení? Podlieha zdaneniu u spoločníka a je ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vývoj časovej štruktúry úverov v stavebníctve v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vývoj bilančnej štruktúry, kapitálovej vybavenosti, štruktúry likvidity a parametrov rentability ovplyvňuje mieru finančnej závislosti a v rámci nej úverovej zaťaženosti. Ide o ukazovatele, ktoré sú všeobecne platné. Charakterizujú ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníGarancia

9.5.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)   medzi zmluvnými stranami Zastúpený: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vybrané ukazovatele ekonomickej pozície stavebníctva v roku 2018Garancia

9.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebníctvo patrí medzi odvetvia, ktoré sú charakteristické výraznou sezónnosťou. Je preto logické, že vývoj ukazovateľov finančnej stability firmy je potrebné analyzovať z dvoch pohľadov. Prvým je dlhší časový rad (pri firme s dlhšou ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018Garancia

2.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Daňová licencia pri rozšírení predmetu podnikania v roku 2018Garancia

2.5.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme novozaložená spoločnosť - neplatca DPH, založená v marci 2016. Za účtovný rok 2016 sme neboli povinný platiť daňovú licenciu, ako novovzniknutá spoločnosť, a preto pri podaní DP k dani z príjmov PO sme odviedli skutočnú výšku daňovej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy na vykonanie finančného audituGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Zmluva na vykonanie finančného auditu uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obchodné meno: .........................................................   Sídlo: .................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor stanov akciovej spoločnosti, ktorá emitovala zaknihované akcie na meno s obmedzením prevoditeľnosti akciíGarancia

2.5.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Časť 1. Úvodné ustanovenia I. Obchodné meno Obchodné meno akciovej spoločnosti (ďalej len ”spoločnosť“) znie: HEPS, a.s. II. Sídlo spoločnosti Sídlom spoločnosti je ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

23.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

15.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

Základné ekonomické minimum

17.7.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch –SúvahaVýkaz ziskov a strátVýkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: