NAJNOVŠIE

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2017 - úrok z nadmerného odpočtu

24.10.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelou sa doplňuje do zákona nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly, tzv. úrok z nadmerného odpočtu. Nárok sa bude priznávať platiteľovi dane, ak trvanie daňovej kontroly bude viac ako šesť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2016ZámokGarancia

22.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišlo nám vyúčtovanie zo zdravotných poisťovní za rok 2015, je to suma za preplatok poistenia za zamestnanca a aj zamestnávateľa. Vrátené poistné za zamestnávateľa (ide o preplatok) sa bude účtovať mínusom ako zníženie (účet 527 MD) nákladov za rok 2016. Je to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Refakturácia stavebných prác v roku 2016ZámokGarancia

10.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma objednala opravu klimatizácie v prenajatom priestore, po dohode s prenajímateľom. V zmluve o prenájme priestorov je napísané, že tieto náklady bude znášať prenajímateľ, a preto mu ich refakturujeme. Dodávateľská firma na opravu klimatizácie nám to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Účtovanie oneskorenej faktúry v roku 2016ZámokGarancia

30.9.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do spoločnosti s. r. o. bola prijatá faktúra, ktorá bola doručená 16. 09. 2016 s tým, že na faktúre sú dátumy 09/2015 a je na nej aj rozpísaná DPH. Dodávateľ ju ale do spoločnosti zabudol fyzicky poslať. Na odsúhlasenie záväzkov a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Príznaky podniku vo fáze úpadku - ukazovatele zhoršenia finančnej stabilityZámokGarancia

29.9.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvé dve fázy finančnej pozície firmy poskytujú informáciu o príčinách poklesu masy zisku. Zdroja, ktorý je nevyhnutný pre splácanie úveru. V prípade, že aj keď firma úver nemá, pri tomto vývoji výkonnosti a rentability stráca bonitu a úveruschopnosť. To ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Kto má povinnosť podať súhrnný výkaz v roku 2016

10.10.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia. Kedy je potrebné podať ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Najdôležitejšie schválené zmeny v legislatíve od 1. 1. 2016

5.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch od 1. januára 2016. Prehľad obsahuje iba zmeny, ktoré už boli schválené. Ostatné navrhované zmeny vám prinesieme v ďalšom príspevku po ich schválení. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Doba obratu zásob - praktický príklad

16.9.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Článok nadväzuje na príspevok, ktorý stručne charakterizoval vývoj bilančnej hodnoty zásob a z nej vyplývajúcej doby obratu zásob na likviditu firmy. To znamená, nielen mieru viazania nákladov, ale najmä vplyv na tvorbu disponibilných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Zlaté bilančné pravidlo

7.10.2013, Prof. Ing. Karol Zalai PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľmi významnou charakteristikou, ktorú analytik berie do úvahy pri posudzovaní „finančného zdravia“ podniku je jeho stabilita. Tá závisí od štruktúry finančných zdrojov podniku a racionality vzájomného vzťahu medzi ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Ustanovenie vecného obsahu kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

12.10.2016, Ing. Izabela Péteryová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na rokovaní poradných orgánov vlády SR sa momentálne nachádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...........2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Toto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 257/2016 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 (vyšlo dňa: 27.9.2016 v čiastke č. 82)
  • 267/2016 Z.z. o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 7.10.2016 v čiastke č. 87)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 271/2016 Z.z. ustanovuje náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (vyšlo dňa: 17.10.2016 v čiastke č. 91)
  • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.12.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
10.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
15.11.2016, Žilina
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
15.11.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
27.1.2017, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
15.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
2.12.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
2.2.2017 - 10.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
12.12.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
30.11.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva