PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Controlling pohľadávok od A po Z

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.7.2017
 1 USD1,15 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,21 EUR (-0)
 1 CZK26,04 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Informácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviachGarancia

21.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane, zverejnilo v mesiaci JÚL na svojej webovej stránke Informáciu k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane, zverejnilo v ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Princípy komunikácie controllera s útvarmi firmyGarancia

18.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Významným faktorom riadenia aktívít firmy, monitorovania ich vývoja a analyzovania ich efektívnosti, je z pohľadu controllera dôležitá nielen spolupráca s manažérom, ale aj s útvarmi, ktoré v podstate zodpovedajú za presné informácie o ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Dohoda o automatickej výmene informácií s USAGarancia

17.7.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zástupcovia SR a USA podpísali 21. júna tohto roka bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov, tzv. Country by country reporting (CbC správy). Správu o podpise tejto dohody priniesol ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Pozícia a úloha controllera vo firmeGarancia

14.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úloha controllera je v podstate určená významom controllingu, ako sytému monitorovania, analyzovania a výsledného hodnotenia procesov vo firme. Jeho pozíciu si určí manažér firmy. Napriek tomu, že controller má vo svojej agende veľa ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie faktúr pri vývoze tovaru do tretích štátov v roku 2017

14.7.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod vývozom tovaru sa rozumie výstup tovaru z územia Európskej únie na územie tretieho štátu, v prípade, že bol tovar prepustený z niektorého z colných režimov. Pre zhodnotenie či sa jedná o vývoz, je možné využiť pravidlo, že vývozom je len ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Východiská definujúce význam controllinguGarancia

12.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Controlling má významnú pozíciu pri efektívnom riadení firmy. Poskytuje významné informácie pre operatívne riadenie finančných tokov, udržateľnú bilančnú štruktúru, z nej vyplývajúci vývoj nákladov a výnosov, ktorý zabezpečuje stabilitu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Hodnotenie efektívnosti fixných aktívGarancia

10.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fixné aktíva ( nehmotný a hmotný investičný majetok - používa sa aj pojem neobežný majetok ) sú zhodnotené v obežných aktívach. Fixné aktíva, ktoré neprodukujú obežné aktíva, to znamená aktíva, ktoré sú reálnym potenciálom tržieb a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Lehota na podanie daňového priznania MOSS za II. kvartál 2017Garancia

10.7.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové subjekty registrované do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (tzv. MOSS) majú povinnosť podať daňové priznanie do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka (t. j. po 30.06.2017). Lehota na podanie daňového priznania za druhý ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Platba zábezpeky pri prenájmeGarancia

7.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad: Podnikateľ, platiteľ DPH (SK) a prenajímateľ budovy, ktorý fakturuje nájomné s DPH (uplatnil § 38 ods. 5 zákona o DPH) má v zmluve o nájme so spoločnosťou ABC, s.r.o. tiež platiteľom DPH (SK) dohodnuté, že nájomca (spoločnosť ABC, ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Nová právna úprava regionálnej investičnej pomociGarancia

5.7.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V polovici júna predložilo ministerstvo hospodárstva SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý by po jeho schválení v parlamente mal od ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

20.9.2016, Mgr. Martin Vozár, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníGarancia

20.9.2016, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
  • 168/2017 Z.z. o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 169/2017 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

4.9.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

19.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: