NAJNOVŠIE

Infozákon v praxi- Povinné zverejňovanie informácií - objednávky a faktúry

31.8.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predchádzajúce časti venované tejto téme, boli stručne zamerané na základné princípy vypracovania žiadosti o informácie na jednej strane, a následne princípom (postupom) zverejňovania požadovaných informácií na strane druhej. Ide o zložitý ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Daňová uznateľnosť dokladu z registračnej pokladne v roku 2016ZámokGarancia

30.8.2016, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť, platiteľ DPH, má doklad z registračnej pokladne na sumu 850 EUR základ dane + DPH 20 % (170 EUR), celková sumu 1 020 EUR. Spoločnosť, v súlade so zákonom o DPH, nemá nárok na odpočítanie DPH z tohto dokladu. Môže si ale spoločnosť cenu bez DPH, teda ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Účtovanie fondov v rámci účtovej triedy 4 v roku 2016ZámokGarancia

29.8.2016, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe ustanovenia § 58 písm. a) Opatrenia č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z.n.p. (ďalej iba „postupy účtovania“) sa v účtovej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Význam rýchleho testovaniaZámokGarancia

26.8.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Význam rýchleho testovania Autor: Ing. Dušan Preisinger o Kapitálová vybavenosť ( kvóta vlastného kapitálu ) je významným parametrom pre hodnotenie finančnej stability firmy. Je však potrebné v podrobnejších analýzach hodnotiť štruktúru vlastného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby po 1.1.2016ZámokGarancia

18.8.2016, Ing. Andrej Kolej, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Andrej Kolej; Ing. Peter Horniaček Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je potrebné riadiť sa  najmä  týmito ustanoveniami zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“): § 2 písm. u ) , ktorý obsahuje definíciu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Ukazovatele výkonnosti a finančnej stability firmy - praktický príklad

Príklad prezentuje výpočet a ekonomickú interpretáciu ukazovateľov výkonnosti. Zaoberá sa tradičnými ukazovateľmi, t.j. ukazovateľmi vychádzajúcimi z účtovných údajov. Vstupné informácie zachytávajú skrátené formy výkazov. Príklad prezentuje výpočet a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH v roku 2016

15.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz bolo nutné podať prvýkrát najneskôr do 25. februára 2014, pričom to bolo chápané ako opatrenie, ktorým chcelo Ministerstvo financií bojovať proti daňovým únikom na DPH. A to krížovou kontrolou faktúr podnikateľa s jeho ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH a poučenie na jeho vyplnenie

8.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi r. 2016 (príspevok č. 3) bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „nový vzor ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Altmanovo Z-Score

2.9.2013, Mgr. Martin Vozár PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z veľmi efektívnych finančných analýz je takzvaná Altmanova analýza, ktorá na konkrétnych šiestich vybraných ukazovateľoch umožňuje definovať s určitou pravdepodobnosťou stav a smerovanie organizácie a tým dokáže predpovedať aj jej budúcnosť. Jednou z ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Najdôležitejšie schválené zmeny v legislatíve od 1. 1. 2016

5.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch od 1. januára 2016. Prehľad obsahuje iba zmeny, ktoré už boli schválené. Ostatné navrhované zmeny vám prinesieme v ďalšom príspevku po ich schválení. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
8.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
9.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
7.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
15.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
18.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
,
Lektor:
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
19.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva