PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Vzťah medzi odloženou daňou z príjmu a Cash-flow firmy

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.3.2018
 1 USD1,23 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,22 EUR (-0,01)
 1 CZK25,4 EUR (-0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Princípy pri analýze výkonnosti firmy v roku 2018Garancia

22.3.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tržby sú významným faktorom efektívnosti prevádzkového cyklu firmy. Sú disponibilným zdrojom a akumulujú vlastný kapitál. Tržby sú významným faktorom efektívnosti prevádzkového cyklu firmy. Sú disponibilným zdrojom a akumulujú vlastný ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Ukazovatele výkonnosti firmy v roku 2018Garancia

20.3.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre finančnú stabilitu a ekonomickú pozíciu firmy je dôležitým faktorom vývoj tržieb. Tie sú nositeľom masy zisku a solventnosti. Pre finančnú stabilitu a ekonomickú pozíciu firmy je dôležitým faktorom vývoj tržieb. Tie sú nositeľom ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Významné ukazovatele charakterizujúce ekonomickú pozíciu firmy v roku 2018Garancia

15.3.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zvýšenie komplexnosti posúdenia ekonomickej pozície firmy a hodnotenia vývoja jej finančnej stability poskytujú tieto ukazovatele významnú informáciu a sú úzko previazané so základnými faktormi, ktoré charakterizujú rentabilitu firmy. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Pracovný kapitál ako významný faktor finančnej stability firmy v roku 2018Garancia

13.3.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný kapitál, jeho hodnota a vývoj patrí k ukazovateľom, ktoré poskytujú manažérom a finančným analytikom firmy informáciu o jej finančnej stabilite. Je výsledkom dosiahnutých parametrov aktivity, ovplyvňuje úroveň jednotlivých stupňov ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opravné položky v účtovníctve sa tvoria k jednotlivým druhom majetku účtovnej jednotky k dlhodobému hmotnému a dlhodobému nehmotnému majetku, zásobám, pohľadávkam, finančnému majetku, zaúčtovaním na ťarchu príslušného nákladového účtu so ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Zdaňovanie licenčných poplatkov v roku 2018Garancia

9.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Modelová zmluva OECD definuje licenčné poplatky ako peňažné a iné plnenia, ktoré sa poskytujú za použitie alebo za právo na použitie autorských práv, literárnych, umeleckých alebo vedeckých diel, vrátane kinematografických filmov a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Tvorba daňovej opravnej položky k pohľadávkam v roku 2018Garancia

7.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pred časom sme k pohľadávkam tvorili z dôvodu vyjadrenia ich rizikovosti opravnú položku - ako nedaňový výdavok, tzn. ich tvorbu sme pripočítali v DP k ZD. V súčasnosti tieto pohľadávky už spĺňajú podmienku na vytvorenie opravnej položky - ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie kúpy rodinného domu s pozemkom na podnikateľské účely v roku 2018Garancia

5.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S. r. o. kúpila pozemok s rodinným domom s tým, že ten rodinný dom prerobí na kancelárske priestory a ešte na tom pozemku postaví ďalší objekt. V roku 2017 sa s tým ale nerobilo nič. Ako to teraz zaúčtovať na začiatku roka? (zatiaľ to mám ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy na spätný lízingGarancia

2.3.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor Zmluva na spätný lízing uzavretá podľa § 262 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami: Účastník I.: .................................... obchodné meno   .................................... sídlo   ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor stanov akciovej spoločnosti, ktorá emitovala zaknihované akcie na meno s obmedzením prevoditeľnosti akciíGarancia

2.5.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Časť 1. Úvodné ustanovenia I. Obchodné meno Obchodné meno akciovej spoločnosti (ďalej len ”spoločnosť“) znie: HEPS, a.s. II. Sídlo spoločnosti Sídlom spoločnosti je ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017Garancia

30.11.2017, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 40/2018 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z.z. (vyšlo dňa: 21.2.2018 v čiastke č. 23)
  • 41/2018 Z.z. o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (vyšlo dňa: 21.2.2018 v čiastke č. 23)
  • 46/2018 Z.z. novela op. č. 219/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2018 v čiastke č. 25)
  • 47/2018 Z.z. novela op. č. 454/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2018 v čiastke č. 25)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

12.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

15.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

Základné ekonomické minimum

25.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch –SúvahaVýkaz ziskov a strátVýkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: