NAJNOVŠIE

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách od 3.7.216

29.6.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Základné bilančné pravidlo (II. časť)ZámokGarancia

25.6.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovateľ charakterizujúci úroveň bilančnej rovnováhy, ktorý bol stručne analyzovaný v predchádzajúcej časti, je možné nahradiť aj ukazovateľom „FA / (VK + DCZ)“ - koeficient. Má výrazne vyššiu vypovedaciu hodnotu. Vyjadrenie ukazovateľa v absolútnej hodnote ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Evidencia úhrady pohľadávky voči konateľovi a doklad o tejto úhrade v roku 2016ZámokGarancia

10.5.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo firme evidujeme pohľadávky z roku 2011, ktoré konateľ tvrdí, že boli uhradené, ale nemám doklad o úhrade. Odberateľa neviem nijako kontaktovať. Akým spôsobom môžem uvedené pohľadávky vyrovnať? Môže konateľ uhradiť pohľadávky priamo do pokladne? Ide o sumy do ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Reklamné predmety ako výhry zo súťaže v roku 2016ZámokGarancia

7.5.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na podporu predaja svojich výrobkov organizujeme súťaže pre našich odberateľov. Výherca získa balíček s našimi výrobkami, ktorých cena za kus je menej ako 17,- eur. Ako postupovať z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty, ak sa v balíčku nachádza niekoľko ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov od 31. 12. 2015ZámokGarancia

22.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 015 - Goodwill 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 021 - Stavby 022 - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH v roku 2016

15.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz bolo nutné podať prvýkrát najneskôr do 25. februára 2014, pričom to bolo chápané ako opatrenie, ktorým chcelo Ministerstvo financií bojovať proti daňovým únikom na DPH. A to krížovou kontrolou faktúr podnikateľa s jeho ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Ukazovatele výkonnosti a finančnej stability firmy - praktický príklad

Príklad prezentuje výpočet a ekonomickú interpretáciu ukazovateľov výkonnosti. Zaoberá sa tradičnými ukazovateľmi, t.j. ukazovateľmi vychádzajúcimi z účtovných údajov. Vstupné informácie zachytávajú skrátené formy výkazov. Príklad prezentuje výpočet a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Audítorska skúška a skúška spôsobilosti

18.5.2016, Ing Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre mnohé spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu je aktuálna otázka štatutárneho auditu. Ide o proces overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej alebo konsolidovanej výročnej správy. Viaceré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Zlaté bilančné pravidlo

7.10.2013, Prof. Ing. Karol Zalai PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľmi významnou charakteristikou, ktorú analytik berie do úvahy pri posudzovaní „finančného zdravia“ podniku je jeho stabilita. Tá závisí od štruktúry finančných zdrojov podniku a racionality vzájomného vzťahu medzi majetkom a zdrojmi. Východiskom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Štátna pomoc a minimálna pomoc - I. časť

11.5.2016, Ing Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodný zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, ktorý bol účinný od 1.1.2000 a postupne prechádzal obsahovým vývojom a metodickými úpravami. Do 1. mája 2004 vymedzoval oblasti a činnosti, na rozvoj ktorých sa mohla poskytovať štátna pomoc. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.8.2016, Košice
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
15.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
15.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
29.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
14.7.2016, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
4.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
8.8.2016 - 12.8.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
16.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
19.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva