PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Hodnotenie bonity podnikateľského subjektu

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 8.12.2017
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,21 EUR (-0)
 1 CZK25,61 EUR (-0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Ukazovatele charakterizujúce produktivitu práce v roku 2017

7.12.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre komplexnú analýzu úrovne a vývoja produktivity práce je dôležité uplatniť previazanosť ukazovateľov, ktorých základom je pracovná sila s ukazovateľmi, ktoré vyjadrujú jej efektívnosť. Pre komplexnú analýzu úrovne a vývoja ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Východiská pre analýzu produktivity práce v roku 2017

5.12.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produktivita práce výrazne ovplyvňuje mieru udržateľného rastu firmy a je základným faktorom finančnej stability firmy. Produktivita práce výrazne ovplyvňuje mieru udržateľného rastu firmy a je základným faktorom finančnej stability ...
viac

Podanie opravného daňového priznania fyzickej osoby v roku 2017Garancia

24.11.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa pri podávaní opravného daňového priznania fyzickej osoby B zmeniť spôsob preukazovania výdavkov? V riadnom DP boli skutočne výdavky podľa daňovej evidencie, v opravnom DP budú výdavky paušálne, je to prípustné? Predpokladáme, že v  ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Finančná analýza podniku

24.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy Zhodnotenie a prognóza vývoja firmy na základe reálnych ukazovateľov pomocou metód bodového hodnotenia - praktický príklad Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018

23.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválený návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. januára 2018. Schválený návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. januára 2018. Znenie zákona o ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zaradenie športovej podlahy do odpisovej skupiny v roku 2017Garancia

22.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do ktorej odpisovej skupiny sa zaraďuje nasledovný majetok? Ide o športovú pogumovanú podlahu, položenú vo fitnes centre, ktorá je však odnímateľná. T. j. je možné ju v prípade potreby zrolovať a premiestniť do iného fitnes centra, ak by to ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie kúpy nového motorového vozidla z ČR neplatiteľom DPHGarancia

22.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme s.r.o., neplatiteľ DPH a kúpili sme v Česku nové motorové vozidlo a chceme ho zaradiť do majetku firmy. Ako správne zaúčtovať kúpu motorového vozidla vrátane uhradenej DPH? V prípade nadobudnutia nového automobilu z iného členského štátu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Prenájom budovy na základe vopred dohodnutých podmienok v roku 2017Garancia

20.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť A chce dať do prenájmu resp. užívania budovu spoločnosti B v tomto znení: Spoločnosť A prenechá do užívania budovu spoločnosti B za podmienky, že spoločnosť B urobí opravu strechy budovy a opraví elektroinštaláciu v budove v ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie vecného daru zakúpeného zamestnancovi zo sociálneho fondu v roku 2017Garancia

20.11.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zo sociálneho fondu sme zakúpili zamestnancovi vecný dar v sume 66 € - na faktúru. Daný dar bol zamestnancovi zdanený pri výplate. Ako zaúčtovať toto nepeňažné plnenie? Príspevky zamestnancom zo sociálneho fondu sa účtujú v súlade s § 51 ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Prevod podnikania zo SZČO na s. r. o.Garancia

17.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ FO účtujúci v JÚ si založil jednoosobovú s. r. o. Podnikanie FO chce ukončiť a ďalej pokračovať ako s. r. o. Ako presunúť zásoby, pohľadávky, záväzky a majetok z FO podnikateľa na s. r. o.? Úvodom je potrebné konštatovať, že žiadny ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Východiská definujúce význam controllinguGarancia

12.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Controlling má významnú pozíciu pri efektívnom riadení firmy. Poskytuje významné informácie pre operatívne riadenie finančných tokov, udržateľnú bilančnú štruktúru, z nej vyplývajúci vývoj nákladov a výnosov, ktorý zabezpečuje stabilitu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiArchív

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyArchív

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 254/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.10.2017 v čiastke č. 107)
  • 256/2017 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 265/2017 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 282/2017 Z.z. novela zák. č. 186/2009 Z. z. a č. 39/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

5.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

28.2.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

Ekonomika pre nefinančných manažérov

10.1.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch –SúvahaVýkaz ziskov a strátVýkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: