NAJNOVŠIE

Príznaky podniku vo fáze úpadku - ukazovatele tvorby vlastných disponibilných zdrojovZámokGarancia

26.9.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre manažment firmy a finančných analytikov je dôležité poznať jej reálnu ekonomickú pozíciu. To znamená, sledovať tie ukazovatele, ktoré ovplyvňujú potenciálne riziko zníženia finančnej stability a likvidity. Je potrebné zdôrazniť, že nie je jednoznačne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

26.9.2016, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 21. 3. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nadväznosti na splnomocňovacie ustanovenia § 8 ods. 18 písm. a) až f) tohto zákona pripravila Národná banka Slovenska ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Odpis záporného godwillu v nástupníckej účtovnej jednotke v roku 2016ZámokGarancia

8.9.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materská spoločnosť má 100% podiel v dcérskej spoločnosti. Dôjde k zlúčeniu týchto spoločností, kde dcérska spoločnosť zanikne a materská spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou. Finančná investícia materskej spoločnosti v dcérskej predstavuje napr. 1000 EUR. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Poskytnutie nepriamej zľavy v roku 2016ZámokGarancia

7.9.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodávateľ poskytol našej spoločnosti obratový bonus z odobratého tovaru. Dna 17. 6. 2016 vystavil avízo o výplate obratového bonusu v celkovej hodnote 234,51 EUR. Dátum splatnosti na avíze je 17. 7. 2016. Na avíze je ďalej uvedená veta: "Oznamujeme Vám, že si ku ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby po 1.1.2016ZámokGarancia

18.8.2016, Ing. Andrej Kolej, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Andrej Kolej; Ing. Peter Horniaček Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je potrebné riadiť sa  najmä  týmito ustanoveniami zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“): § 2 písm. u ) , ktorý obsahuje definíciu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Ukazovatele výkonnosti a finančnej stability firmy - praktický príklad

Príklad prezentuje výpočet a ekonomickú interpretáciu ukazovateľov výkonnosti. Zaoberá sa tradičnými ukazovateľmi, t.j. ukazovateľmi vychádzajúcimi z účtovných údajov. Vstupné informácie zachytávajú skrátené formy výkazov. Príklad prezentuje výpočet a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Vážená priemerná cena kapitálu - WACC

29.5.2013, Mgr. Martin Vozár PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpočet priemerných vážených nákladov kapitálu WACC je pri oceňovaní firiem prakticky záverečným krokom stanovenia sadzby pre diskontovanie budúcich voľných peňažných tokov. Výpočet priemerných vážených nákladov kapitálu WACC je pri oceňovaní firiem prakticky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH a poučenie na jeho vyplnenie

8.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi r. 2016 (príspevok č. 3) bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „nový vzor ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Účtovná závierka - previazanosť výkazov, horizontálna a vertikálna analýza

11.10.2013, Ing. Daniela Sovíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná závierka predstavuje hlavný informačný zdroj pre finančnú analýzu. Množstvo a kvalita v nej obsiahnutých informácií, spôsob ich spracovania a prezentácie, významnou mierou determinuje kvalitu z nej plynúcich záverov. Príspevok (i všetky nasledujúce) sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Najdôležitejšie schválené zmeny v legislatíve od 1. 1. 2016

5.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch od 1. januára 2016. Prehľad obsahuje iba zmeny, ktoré už boli schválené. Ostatné navrhované zmeny vám prinesieme v ďalšom príspevku po ich schválení. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
18.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
15.11.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
15.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
18.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
15.5.2017 - 24.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
30.11.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva