NAJNOVŠIE

Zmeny v oblasti osobitných colných režimov

24.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Týmto článkom by sme chceli vašu pozornosť upriamiť na niektoré zmeny, ktoré nové colné predpisy vniesli do oblasti osobitných colných režimov, medzi ktoré patrí colné uskladňovanie, slobodné pásmo, aktívny a pasívny zušľachťovací styk, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Rýchle testovanie "Quicktest" - hraničné hodnoty ukazovateľovZámokGarancia

21.8.2016, Ing. Dusan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
V časti „Rýchle testovanie „Quicktest“ - základné parametre“ boli stručne charakterizované ukazovatele finančnej stability. To znamená ukazovateľ, ktorý charakterizuje stabilnú kapitálovú pozíciu ( kvóta vlastného kapitálu ) zabezpečujúcu financovanie nielen ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Účtovanie o úrokoch z omeškania a o náhrade zaplateného súdneho poplatku v roku 2016ZámokGarancia

25.7.2016, Mgr. Tomáš Maršalek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša otázka sa týka, kedy je potrebné účtovať ako veriteľ o úrokoch z omeškania a o náhrade zaplateného súdneho poplatku? Sme účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Mnohokrát vymáhame svoje pohľadávky prostredníctvom súdu, ktorý po ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Prenesenie daňovej povinnosti pri prefakturácii elektroinštalačných prác v roku 2016ZámokGarancia

10.7.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A nám fakturuje elektroinštalačné práce na stavbe s prenesením daňovej povinnosti (patriace do sekcie F klasifikácie CPA). Nie sme konečný príjemca týchto prác. Budeme ich ďalej prefakturovávať s pridanou obchodnou maržou koncovému príjemcovi - majiteľovi ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov od 31. 12. 2015ZámokGarancia

22.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 015 - Goodwill 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 021 - Stavby 022 - ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: AnaFin
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH v roku 2016

15.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz bolo nutné podať prvýkrát najneskôr do 25. februára 2014, pričom to bolo chápané ako opatrenie, ktorým chcelo Ministerstvo financií bojovať proti daňovým únikom na DPH. A to krížovou kontrolou faktúr podnikateľa s jeho ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Zlaté bilančné pravidlo

7.10.2013, Prof. Ing. Karol Zalai PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľmi významnou charakteristikou, ktorú analytik berie do úvahy pri posudzovaní „finančného zdravia“ podniku je jeho stabilita. Tá závisí od štruktúry finančných zdrojov podniku a racionality vzájomného vzťahu medzi majetkom a zdrojmi. Východiskom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Ukazovatele výkonnosti a finančnej stability firmy - praktický príklad

Príklad prezentuje výpočet a ekonomickú interpretáciu ukazovateľov výkonnosti. Zaoberá sa tradičnými ukazovateľmi, t.j. ukazovateľmi vychádzajúcimi z účtovných údajov. Vstupné informácie zachytávajú skrátené formy výkazov. Príklad prezentuje výpočet a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Audítorska skúška a skúška spôsobilosti

18.5.2016, Ing Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre mnohé spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu je aktuálna otázka štatutárneho auditu. Ide o proces overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej alebo konsolidovanej výročnej správy. Viaceré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH a poučenie na jeho vyplnenie

8.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi r. 2016 (príspevok č. 3) bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „nový vzor ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
8.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Prihláška tu!
9.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o firemných financiách? Prihláška tu!
7.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Prof. Ing. Dušan Baran PhD.
Cieľom controllingu nákladov je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o metódach, formách, prostriedkoch a nástrojoch controllingu nákladov. Podrobnejšie rozoberieme nástroje controllingu nákladov, ako sú rozpočty nákladov, účtovníctvo, kalkulácie a normy...  Prihláška tu!
15.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Riadiť môžete tie riziká, ktoré poznáte. Pochopením príčin vzniku rizík ich dokážete odstrániť alebo znížiť ich dôsledky, čím získavate konkurenčnú výhodu. Prihláška tu!
18.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Zúčastnite sa nového školenia zameraného na vybrané problémy z oblasti daňových rizík... Prihláška tu!
,
Lektor:
Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Prihláška tu!
20.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Prihláška tu!
19.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Seminár je určený najmä začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva