PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.3.2017
 1 USD1,08 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Diskriminačná funkcia - 1. a 2. parameterGarancia

24.3.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Diskriminačná funkcia (DF) nie je len informáciou o ekonomickej pozícii firmy v konkrétnom čase. Dôležitý je nielen vývoj jej hodnoty, ale aj vývoj jednotlivých parametrov. Váha jednotlivých ukazovateľov je, na základe analýz, vyhodnotená ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Nové princípy ochrany osobných údajov

24.3.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doterajšia európska legislatíva, ktorou sa riadili zákony o ochrane osobných údajov je na dnešnú dobu, v ktorej fungujú sociálne siete, cloudové úložištia údajov a iné technológie, už považovaná za zastaralú. Preto sa jej stále ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Diskriminačná funkcia - model hodnotenia finančnej stabilityGarancia

22.3.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Štruktúra Diskriminačnej funkcie ( DF ) a jej výsledná hodnota poskytuje informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Dôležitá je pozícia bilančného zisku v štruktúre jednotlivých parametrov. Ukazovatele na báze ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

DuPont analýza - informácia o rentabiliteGarancia

20.3.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Význam DuPont analýzy je v tom, že poskytuje informácie o vplyve vývoja nákladov, výnosov a štruktúry aktív na základné parametre rentability. Ide teda nielen o previazanosť medzi súvahou a výsledovkou, ale aj o ich vplyv na výslednú ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Finanční sprostredkovatelia by mali fungovať po novom

20.3.2017, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR pripravuje v súlade s programovým vyhlásením vlády novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom je posilnenie profesionalizácie finančných agentov a ich dlhodobejšie pôsobenie na finančnom trhu. Ministerstvo ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Návrh smernice Rady - dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho vo vzťahu k tuzemským dodávkam tovarov a služieb nad určitú hodnotu

17.3.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

DuPont analýza - základná schémaGarancia

16.3.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
DuPont analýza je v podstate schéma, ktorá poskytuje informáciu o základných parametroch efektívnosti prevádzkového cyklu a rozhodujúcich parametroch rentability firmy. Ukazovatele, ktoré umožňuje analyzovať, sú prevodovým mostíkom medzi ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Zmeny pri medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

15.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. marca bol do nášho právneho poriadku novelou zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov implementovaný štandard výkazu príjmov, daní a ekonomických činností ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Praktické príklady na rozšírenú definíciu obstarávacej cenyGarancia

13.3.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka je podľa § 24 ods. 1 písm. a) ZoÚ povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25 ZoÚ. § 25 ZoÚ nám hovorí ako sa oceňujú jednotlivé zložky majetku a záväzkov a na to tiež ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

MF SR vyhlási VO na audit konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správ

13.3.2017, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na audit konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Tieto konsolidované účtovné závierky musia byť overené audítorom, pričom ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

20.9.2016, Mgr. Martin Vozár, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníGarancia

20.9.2016, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016Archív

1.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z. z. už od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 45/2017 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 28.2.2017 v čiastke č. 22)
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

19.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

20.4.2017, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

7.4.2017, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: