dnes je 14.6.2021

Input:

Analýza finančnej súvahy a pravidiel financovania - komplexný príklad

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1 Analýza finančnej súvahy a pravidiel financovania - komplexný príklad

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave

Pokračujeme v analýze súvahy podniku na roky 2015 – 2017. Právnou formou objektu skúmania je akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou nealkoholických nápojov. Analyzovaná veľká účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva a zostavujú svoju riadnu individuálnu účtovnú závierku pre malé a veľké účtovné jednotky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (podľa slovenských účtovných predpisov).

Zostavili sme finančnú súvahu podniku na roky 2015 – 2017 (tabuľka 1).


Na základe finančnej súvahy sme vypracovali tabuľku 2 obsahujúcu údaje o výške dlhodobého majetku, dlhodobých zdrojov financovania a o výške rozdielu medzi nimi. Tabuľka 3 poskytuje informácie o výške rozdielu medzi objemom krátkodobého majetku a sumou krátkodobých zdrojov financovania.


Spoločnosť bola vo všetkých rokoch analýzy podkapitalizovaná (tabuľka 2), nedodržala zlaté bilančné pravidlo a nedokázala svoj dlhodobý majetok financovať výlučne dlhodobými zdrojmi. Porušila aj zlaté pravidlo financovania, pretože nezachovala súlad medzi disponibilnosťou finančných zdrojov a dobou životnosti majetku. Významný podiel dlhodobého majetku spoločnosti je teda financovaný krátkodobými cudzími zdrojmi. Uvedený stav je z hľadiska likvidity nebezpečný, pretože povinnosť úhrady krátkodobého cudzieho kapitálu vzniká skôr než reprodukcia dlhodobého majetku. V konečnom dôsledku môže viesť aj k platobným ťažkostiam.

Suma podkapitalizácie sa v roku 2016 zvýšila o viac ako 146 %, v absolútnej sume ide o viac ako 6,18 mil. € prírastok oproti východiskovému roku analýzy. Prehĺbenie objemu podkapitalizácie bolo vyvolané týmito faktormi:

  • v dôsledku peňažného vyjadrenia opotrebovania majetku (odpisov) sa účtovná hodnota dlhodobého majetku znížila o 6,19 %, ale pokles dlhodobých zdrojov financovania bola rýchlejšia, tie sa znížili o viac ako 35 % oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu,

  • na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bola vyplácaná jedinému akcionárovi v priebehu roka 2016 celá výška nerozdeleného zisku a čistého zisku vyprodukovaného v roku 2015, čo spôsobilo markantné zníženie vlastného imania. Vlastné imanie spoločnosti v priebehu roka 2016 pokleslo o takmer 40 %,

  • splácaním dlhodobého bankového úveru dlhodobé cudzie zdroje poklesli na 78,11 % sumy dlhodobých cudzích zdrojov predchádzajúceho účtovného obdobia (znížili sa o 21,89 % oproti roku 2015).

Suma podkapitalizácie sa v poslednom roku analýzy výrazne nezmenila. Objem dlhodobého majetku prevýšil sumu dlhodobých zdrojov o viac ako 9,176 mil. €. Zaznamenali sme len veľmi mierne zníženie oproti predchádzajúcemu roku. Bolo to vyvolané rýchlejším poklesom účtovnej hodnoty dlhodobého majetku (8,12 % zníženie) v porovnaní s poklesom dlhodobých zdrojov financovania podniku (znížili sa o 5,56 %). Dlhodobý majetok sa znížil vplyvom oprávok a vlastné imanie sa znížilo v dôsledku vyplácania čistého zisku za rok 2016 vo forme dividend. Dlhodobé cudzie zdroje spoločnosti zaznamenali zvýšenie o 6,16 % vďaka dlhodobej pôžičke od materského podniku.


Ak finančná súvaha je zostavená správne a relácie medzi jej jednotlivými položkami sú vyčíslené podľa zaužívaných postupov, absolútne hodnoty rozdielov (v našom prípade podkapitalizácie a nekrytého dlhu) sa budú rovnať podľa tabuľky 4.


Z porušenia zlatého pravidla financovania a zlatého bilančného pravidla vyplýva, že podnik vykazuje nekrytý dlh, ktorý predstavuje záporný rozdiel medzi nižšou hodnotou krátkodobého majetku a vyššou hodnotou krátkodobých cudzích zdrojov financovania (tabuľka 3). Podnik nezachoval súlad medzi disponibilnosťou kapitálu a životnosťou majetku. Krátkodobý cudzí kapitál financuje nielen celý objem krátkodobého majetku, ale aj určitú časť dlhodobého majetku.

Neodporúča sa financovať dlhodobý majetok krátkodobým kapitálom, pretože povinnosť splácania krátkodobých zdrojov vzniká skôr než reprodukcia dlhodobých položiek aktív. Likviditu podniku okrem štruktúry majetku a kapitálu ovplyvňujú ale aj ďalšie faktory. Jednak ide o schopnosť majetku pretransformovať sa na peňažné prostriedky (označuje sa aj ako likvidnosť majetku) a jednak ide o schopnosť podniku pravidelne generovať kladné peňažné toky na úhradu záväzkov, na účely investovania a pod. Analýzou tvorby peňažných tokov podniku by sme presiahli rámec tohto článku, chceli by sme však zdôrazniť, že súčasné finančné výsledky podniku nesignalizujú hrozbu žiadnych potenciálnych finančných a platobných ťažkostí, ani napriek tomu, že bol podkapitalizovaný a vykázal nekrytý dlh.

Spoločnosť vo štvrtej kapitole poznámok k účtovnej závierke za rok 2017 uviedla: „Spoločnosť riadi svoj pracovný kapitál tak, aby výška krátkodobých záväzkov nepredstavovala riziko pre schopnosť spoločnosti plniť svoje záväzky. Napriek tomu, že krátkodobé záväzky spoločne so zostatkami kontokorentných úverov prevyšujú hodnotu krátkodobých aktív, je spoločnosť presvedčená, že riziko straty likvidity je nevýznamné.”

Týmto tvrdením analyzovanej spoločnosti autor článku úplne súhlasí, potvrdzujú ho aj finančné výsledky podniku ako aj iné skutočnosti:

a) spoločnosť tvorila veľmi vysoký objem čistého zisku v každom roku analýzy, pomer čistého zisku k vlastnému kapitálu (rentabilita vlastného kapitálu) ako aj k celkovému kapitálu (rentabilita celkového kapitálu) je veľmi vysoký. Rentabilita vlastného imania v posledných dvoch rokoch presiahla aj 70 %;

b) je nesporné, že krátkodobé záväzky z obchodného styku (tzv. obchodný úver) sú rozhodujúcimi cudzími zdrojmi financovania podniku. Tvoria viac ako 50 % všetkých záväzkov podniku. Podiel krátkodobých záväzkov z obchodného styku na celkových záväzkoch podniku v roku 2015 predstavil 57,7 %, v roku 2016 poklesol na 44 % a v roku 2016 opäť rástol na 52,2 %. Veková štruktúra krátkodobých záväzkov však nesignalizuje žiadne znaky platobných ťažkostí. Krátkodobé záväzky z obchodného styku v lehote