dnes je 3.7.2020

Input:

Finančná analýza a jej praktické využitie v praxi obchodnej spoločnosti

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Finančná analýza a jej praktické využitie v praxi obchodnej spoločnosti

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková

Ukazovatele finančnej analýzy

Relatívne finančné ukazovatele môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín podľa toho, z ktorých účtovníckych či neúčtovníckych údajov vychádzajú a na ktoré znaky hospodárenia sa zameriavajú. Hlavným zdrojom sú výkazy Výkaz ziskov a strát UčPOD 2-01 (jednotlivé riadky sú v ďalšom texte kódované dvojcifernými číslami vyjadrujúcimi jednotlivé riadky), výkaz Súvaha UčPOD 1-01 (jednotlivé riadky sú v ďalšom texte kódované trojcifernými číslami vyjadrujúcimi jednotlivé riadky) a výkaz Práca 2 -04.

Na opis finančnej situácie firmy sa používajú nasledovné ukazovatele:

 1. Ukazovatele merania likvidity

 2. Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)

 3. Ukazovatele zadlženosti (riadenia dlhu)

 4. Ukazovatele rentability

 5. Ukazovatele produktivity práce

 6. Ukazovatele trhovej hodnoty

Ukazovatele likvidity

Pri hodnotení firmy je okrem hodnotenia efektívnosti jej práce, dôležitý aj pohľad na to, ako je firma schopná plniť svoje záväzky. Platí, že firma finančne stabilná je schopná uhrádzať svoje záväzky včas, firma s finančnými ťažkosťami má s platobnou schopnosťou problémy. Schopnosť hradiť záväzky je ovplyvňovaná mnohými skutočnosťami, no dve sú mimoriadne dôležité:

a) prvou je štruktúra majetku firmy a

b) druhou je primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov.

Štruktúra majetku pôsobí na schopnosť hradiť svoje záväzky v dôsledku toho, že jednotlivé majetkové súčasti sa vyznačujú rôznou likvidnosťou. Primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov zase zabezpečuje nepretržitý kolobeh hospodárskeho procesu vo firme.

Likvidita – predstavuje také zloženie aktív firmy, ktoré umožňuje plynulé uskutočňovanie platieb za záväzky firmy. Likvidnosťou sa rozumie schopnosť prevodu majetkových súčastí firmy na pohotové platobné prostriedky. Jednotlivé majetkové súčasti majú rôznu schopnosť prevodu na pohotové platobné prostriedky, a tým aj možnosť byť použité ako okamžité platidlo za záväzky firmy. Podľa rýchlosti prevodu rozdeľujeme majetok firmy do 5 tried:

 1. najlikvidnejšie platobné prostriedky – peniaze v hotovosti a na bankových účtoch (okrem termínovaných účtov s dlhodobou viazanosťou), ceniny, krátkodobý finančný majetok (krátkodobé cenné papiere),

 2. majetkové súčasti realizovateľné v krátkej dobe – splatné krátkodobé pohľadávky,

 3. menej likvidné majetkové súčasti – zásoby,

 4. dlhodobo likvidné majetkové súčasti – obligácie, dlhodobé pôžičky, dlhodobé termínované vklady, finančné investície,

 5. nelikvidné (alebo takmer nelikvidné) majetkové súčasti – dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

Problematikou schopnosti plniť svoje záväzky sa z pohľadu finančnej analýzy zaoberajú ukazovatele vyjadrujúce likviditu firmy. Ukazovatele likvidity na základe roztriedenia majetku podľa jeho likvidnosti sú ukazovateľmi stavovými. Môžu byť pritom konštruované ako absolútne (rozdielové) a relatívne (pomerové). V každom prípade sa však prihliada len k prvým trom triedam majetku, teda vlastne iba k obežnému majetku. Majetok dlhodobo likvidný a nelikvidný (alebo takmer nelikvidný) sa vo výpočtoch ukazovateľov likvidity nezohľadňuje.

Rozdielové (absolútne) ukazovatele likvidity

Medzi rozdielové ukazovatele likvidity patria predovšetkým tieto ukazovatele:

a)čisté pohotové peňažné prostriedky (ČPPP), ktorý je rozdielom pohotových peňažných prostriedkov (finančných účtov) a momentálne splatných záväzkov,

ČPPP = Finančné účty - okamžite (momentálne) splatné záväzky k danému dňu

Ukazovateľ definovaný na základe položiek (riadkov) z výkazu Súvaha UčPOD 1-01

ČPPP = ( r. 071) – momentálne splatné záväzky (tie sa nenachádzajú ako údaj v účtovnej závierke)

– súvahová položka Finančné účty (r. 071) je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Tento rozdielový ukazovateľ udáva výšku okamžitej hotovosti po splatení okamžite splatných záväzkov, ktoré máme k danému aktuálnemu dňu, t.j. koľko finančných prostriedkov firmy zostáva (resp. chýba) po uhradení momentálne splatných záväzkov.

FIN-AL, s.r.o.

ČPPP = 1468011 - 0 = 1468011 eur => nemáme údaj o momentálne splatných záväzkoch k aktuálnemu dňu počítania

Našej firme FIN-AL, s.r.o. ostalo ku koncu bežného účtovného obdobia (BÚO) na pokrytie momentálne splatných záväzkov 1468011 € pohotových peňažných prostriedkov (finančných účtov).

b) čistý peňažný majetok (ČPM), ktorý k pohotovým peňažným prostriedkom (finančným účtom) pripočítava krátkodobé pohľadávky a odpočítava krátkodobé záväzky a bežné bankové úvery,

ČPM = (Finančné účty + krátkodobé pohľadávky) - (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery)

Ukazovateľ definovaný na základe položiek (riadkov) z výkazu Súvaha UčPOD 1-01

ČPM = (r. 071 + r. 053) – (r. 122 + r.139)

– súvahová položka Finančné účty (r. 071)je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Tento rozdielový ukazovateľ udáva výšku prebytku (resp. nedostatku) krátkodobého majetku (okrem zásob), ktorý zostane (resp. chýba) firme po splatení krátkodobých záväzkov.

FIN-AL, s.r.o.

ČPM = (1468011 + 3214755 ) - (6372690 + 1401138) = - 3091062

Našej firme FIN-AL, s.r.o. po pripočítaní krátkodobých pohľadávok chýbalo ku koncu bežného účtovného obdobia (BÚO) na pokrytie krátkodobých záväzkov približne 3091062 €. Firma nemala zabezpečené krytie krátkodobých záväzkov krátkodobým obežným majetkom (s vylúčením zásob).

c) čistý pracovný kapitál, ktorý k predchádzajúcemu ukazovateľu pripočítava ešte hodnotu zásob a časového rozlíšenia aktív, teda berieme do úvahy celý obežný majetok.

ČPK = Obežný majetok - (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery)

Ukazovateľ definovaný na základe položiek (riadkov) z výkazu Súvaha UčPOD 1-01

ČPPK = r. 33 – r. 122 – r. 139

– súvahová položka Finančné účty (r. 071) je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Tento rozdielový ukazovateľ udáva výšku prebytku (resp. nedostatku) celého obežného majetku, ktorý zostane (resp. chýba) firme po splatení krátkodobých záväzkov.

ČPK = 12168715 - (6372690 + 1401138) = 439887

Naša firma FIN-AL, s.r.o. po pripočítaní zásob k peniazom a krátkodobým pohľadávkam ku koncu bežného účtovného obdobia (BÚO) mala prebytok krátkodobého obežného majetku pri pokrývaní krátkodobých záväzkov vo výške približne 439887 €. Firma mala zabezpečené krytie krátkodobých záväzkov krátkodobým obežným majetkom, ale značčasť krátkodobého majetku zbytočne viazala vo forme zásob tovaru.

Pomerové (relatívne) ukazovatele likvidity

Relatívne ukazovatele likvidity vysvetľujú vzťah medzi obežnými aktívami a krátkodobými pasívami a schopnosť spoločnosti splniť včas svoje záväzky na základe podielu týchto ukazovateľov. Pomerové ukazovatele likvidity majú lepšiu priestorovú porovnateľnosť ako rozdielové ukazovatele. V čitateli aj v menovateli týchto ukazovateľov vystupujú tie isté veličiny ako pri rozdielových, výsledkom je však ich pomer nie rozdiel.

Používajú sa tieto ukazovatele likvidity.

 1. okamžitá likvidita,

 2. pohotová likvidita,

 3. bežná likvidita,

 4. celková likvidita.

1. Okamžitá likvidita – vyjadruje okamžitú schopnosť firmy splácať záväzky s okamžitou splatnosťou.

Ukazovateľ definovaný na základe položiek (riadkov) z výkazu Súvaha UčPOD 1-01

– súvahová položka Finančné účty (r. 071) je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

zo súvahovej položky Krátkodobé záväzky berieme do úvahy iba záväzky s okamžitou splatnosťou

Ideálnou hodnotou ukazovateľa je hodnota 1, kedy je k dispozícii vo firme toľko pohotových platobných prostriedkov, koľko činia okamžite splatné krátkodobé záväzky. Z výkazu Súvaha UčPOD 1-01 nie je možné získať výšku okamžite splatných krátkodobých záväzkov. Na výpočet tohto ukazovateľa by sa musela viesť samostatná evidencia krátkodobých záväzkov s ohľadom na ich okamžitú splatnosť a ostatné krátkodobé záväzky. Preto sa častejšie používajú ostatné tri ukazovatele likvidity.

Nakoľko nemáme podrobnú evidenciu o splatnosti krátkodobých záväzkov, predpokladajme, že firma FIN-AL, s.r.o. má okamžite splatných krátkodobých záväzkov vo výške 6 373 tis. €. Firma by v takomto prípade mala zabezpečené krytie okamžite splatných krátkodobých záväzkov len na 23,04 %, čo by bolo veľmi málo a automaticky by dochádzalo k neplateniu niektorých krátkodobých záväzkov s okamžitou splatnosťou.

2. Pohotová likvidita L.1 (tiež Likvidita 1. stupňa, cash ratio) predstavuje pomer najlikvidnejších prostriedkov firmy a krátkodobých záväzkov.

Krátkodobý finančný majetok neberieme do úvahy, nie je tak likvidný ako položka Finančné účty.

Ukazovateľ definovaný na základe položiek (riadkov) z výkazu Súvaha UčPOD 1-01

– súvahová položka Finančné účty (r. 071) je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Ukazovateľ Pohotová likvidita vypovedá o vzťahu medzi najlikvidnejšou časťou majetku a krátkodobými záväzkami, ktorými sa rozumejú záväzky z obchodného styku, záväzky voči spoločníkom a zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia a štátne daňové záväzky. Všeobecné vymedzenie menovateľa ako krátkodobé záväzky (r. 122) by si však z pohľadu zabezpečenia všetkých krátkodobých záväzkov firmy vyžadovalo rozšíriť túto kategóriu o krátkodobé finančné výpomoci, ale iba v prípade, ak ide o návratné finančné výpomoci (r. 140). Z tohto pohľadu by potom tento ukazovateľ vyzeral nasledovne:

– súvahová položka Finančné účty (r. 071) je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

– súvahová položka Krátkodobé záväzky (r. 122) rozšírená o Krátkodobé finančné výpomoci (r. 140) a o krátkodobé Bežné bankové úvery (r. 139)

Pohotová likvidita predstavuje najužší pohľad na momentálnu solventnosť firmy, t.j. na okamžitú platobnú schopnosť. Hodnoty ukazovateľa sa považujú za optimálne, keď sa ukazovateľ pohybuje v hraniciach <0,2 – 0,8>. Z toho vyplýva, že firma je dobrá z pohľadu pohotovej likvidity, ak na 1 euro krátkodobých záväzkov pripadá najmenej 20 centov finančného majetku (tzv. pravidlo jedna ku piatim). Ak je hodnota ukazovateľa menšia ako dolná hranica optimálneho intervalu, tak sa pohotová likvidita považuje za nedostatočnú, a tým budú vznikať firme problémy s uhrádzaním krátkodobých záväzkov. Ale ani vyššia hodnota ukazovateľa Pohotová likvidita nie je pre firmu najlepšia. Síce má firma dostatok prostriedkov na krytie krátkodobých záväzkov, ale zbytočne viaže veľa finančných prostriedkov v najlikvidnejšej forme, pričom by ich mohol použiť napr. na investovanie.

Na základe údajov z výkazu Súvaha UčPOD 1-01 firma FIN-AL, s.r.o. dosiahla ku koncu bežného účtovného obdobia (BÚO) len 23,04 % -né krytie krátkodobých záväzkov, čo by spĺňalo optimálnu hodnotu platobnej schopnosti (tzv. pravidlo jedna ku piatim).

Ak však zohľadníme aj krytie krátkodobých Bežných bankových úverov a Krátkodobých finančných výpomocí, hodnota upravenej pohotovej likvidity bude:

Tým, že sa majú splácať aj krátkodobé Bežné bankové úvery a Krátkodobé finančné výpomoci, hodnota pohotovej likvidity (upravenej) klesla pod optimálnu hranicu o 1,12 %, čím by mohli vznikať firme problémy s uhrádzaním krátkodobých záväzkov.

3. Bežná likvidita L.2 (tiež Likvidita 2. stupňa, quick ratio) predstavuje pomer prvých dvoch najlikvidnejších skupín majetkových súčastí firmy (krátkodobého finančného majetku a krátkodobých pohľadávok) a krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ definovaný na základe položiek (riadkov) z výkazu Súvaha UčPOD 1-01

– súvahová položka Finančné účty (r. 071) je očistená o Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

V prípade zohľadnenia aj ostatných krátkodobých záväzkov (bežné bankové úvery (r. 139) a krátkodobé finančné výpomoci (r. 140) by