dnes je 7.4.2020
Input:

Krátkodobé finančné plánovanie pomocou metódy finančných pomerových ukazovateľov v roku 2018

16.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.3 Krátkodobé finančné plánovanie pomocou metódy finančných pomerových ukazovateľov v roku 2018

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

Podstatou metódy je využitie vybraných finančných pomerových ukazovateľov a predpokladaných tržieb pri tvorbe plánovanej súvahy. Pomerové ukazovatele vystupujú pritom ako vzorové hodnoty, ktoré chce podnik v budúcnosti dosiahnuť. Môže ísť o ukazovatele formulované ako konkrétne ciele podniku, priemerné ukazovatele za podniky pôsobiace v rovnakom odvetví, pomerové ukazovatele prosperujúcich porovnateľných podnikov, konkurencie a podobne.


Komplexný príklad

Podnik plánuje v budúcom roku dosiahnuť tržby vo výške 500 000 eur. Na budúci rok si stanovil tieto finančné ciele na tvorbu finančného plánu:

- prevádzková nákladovosť 0,8

- efektívna daňová sadzba 20 %

- rentabilita tržieb 5 %

- rentabilita vlastného imania 10 %

- celková zadlženosť 60 %

- dlhodobá zadlženosť 50 %

- rýchlosť obratu zásob (koef.) 10

- doba inkasa pohľadávok 45 dní

- celková likvidita (koef.) 2,0

I. Výpočet položiek plánu výkazu ziskov a strát

1. Tržby = 500 000 €

2. Prevádzková nákladovosť = náklady na hospodársku činnosť : tržby

Náklady na hospodársku činnosť = prevádzková nákladovosť × tržby = 0,8 × 500 000 = 400 000 €

3. Rentabilita tržieb = čistý zisk : tržby

Čistý zisk = tržby × rentabilita tržieb = 500 000 × 0,05 = 25 000 €

4. Ak plánovaná efektívna daňová sadzba je 20 %, hrubý zisk vypočítame takto:

a) Hrubý zisk = čistý zisk : (1 – efektívna daňová sadzba v desatinnom tvare)

25 000 : (1 – 0,2) = 31 250 €

b) Daňová povinnosť = Hrubý zisk – čistý zisk = 31 250 – 25 000 = 6 250 €

c) Náklady na finančnú činnosť = tržby – náklady na hospodársku činnosť – hrubý zisk

Náklady na finančnú činnosť = 500 000 – 400 000 – 31 250 = 68 750 €

II. Výpočet položiek plánovanej súvahy

5. Rentabilita tržieb = čistý zisk : tržby

Čistý zisk = tržby × rentabilita tržieb = 500 000 × 0,05 = 25 000 €

6. Rentabilita vlastného imania = čistý zisk : vlastné imanie

Vlastné imanie = čistý zisk : rentabilita vlastného imania = 25 000 : 0,1 = 250 000 €

7. Celková zadlženosť = cudzie zdroje : celkový kapitál

Ak celková zadlženosť je 60 %, potom stupeň samofinancovania (podiel vlastného imania) je 40 %

Stupeň samofinancovania = vlastné imanie : celkový kapitál

Celkový kapitál = vlastné imanie : stupeň samofinancovania = 250 000 : 0,4 = 625 000 eur

Celkový kapitál = vlastný kapitál + cudzí kapitál

Cudzí kapitál = celkový kapitál – vlastný kapitál = 625 000 – 250 000 = 375 000 €

8. Dlhodobá zadĺženosť = dlhodobé cudzie zdroje : celkový kapitál

Dlhodobé cudzie zdroje = celkový kapitál × dlhodobá zadlženosť = 625 000 × 0,5 = 312 500 €

9. Krátkodobé cudzie zdroje = cudzí kapitál – dlhodobý cudzí kapitál = 375 000 – 312 500 = 62 500 €

10. Rýchlosť obratu zásob = tržby : zásoby

Zásoby = tržby : rýchlosť obratu zásob = 500 000 : 10 = 50 000 €

11. Doba inkasa pohľadávok = (pohľadávky × 360) : tržby

Pohľadávky = doba inkasa pohľadávok : 360 × tržby = 45 : 360 × 500 000 = 62 500 €

12. Celková likvidita = (finančné účty + pohľadávky + zásoby) : krátkodobé záväzky

Finančné účty = celková likvidita × krátkodobé záväzky – pohľadávky – zásoby = 2 × 62 500 – 62 500 – 50 000 = 12 500 €

13. Celkový kapitál = Majetok spolu

Obežný majetok = finančné účty + pohľadávky + zásoby

Neobežný majetok = Celkový kapitál