dnes je 29.5.2020

Input:

Nástroje platobného styku v zahraničnom obchode - Časť III

14.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.28.3 Nástroje platobného styku v zahraničnom obchode - Časť III

JUDr. Ivan Solej; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Odhliadnuc od možností platby prostredníctvom dokumentárneho inkasa či dokumentárneho akreditívu existujú aj iné možnosti ako poistiť dodržanie už uzavretých dohôd medzi stranami obchodu. Záleží len na dohode strán. V tomto prípade mám na mysli využitie možností úschovy finančných prostriedkov a ich postupné uvoľňovanie prostredníctvom splnenia vopred dohodnutých podmienok. Ide predovšetkým o úschovy notársku, advokátsku a prípadne bankovú známejšiu ako viazaný účet (escrow account). Už na začiatku je potrebné povedať, že všetky tieto možnosti platby za vopred dohodnutý tovar alebo služby zahŕňajú predchádzajúce uloženie finančných prostriedkov u vopred určeného subjektu, teda notára, advokáta alebo banky. Je jasné, že po dobu trvania takto vytvorenej úschovy a to bez ohľadu na splnenie podmienok spravidla nie je možné z takto uloženými prostriedkami hýbať a teda ani ich využívať zo strany ich majiteľa. Ak sa teda bavíme v rovine štandardne fungujúcej stredne veľkej obchodnej spoločnosti, potom dlhšie trvajúca úschova za istých okolností môže spôsobiť ohrozenie či narušenie cash flow subjektu. Z tohto dôvodu začnem od konca a odporúčam si vopred veľmi striktne dohodnúť čas trvania takto vytvorenej úschovy alebo podmienok jej rozpustenia pre prípad, že sa dohodnutý obchod z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční alebo neuskutoční v primeranom čase. Uschovávateľ (notár, advokát či banka) potom prostriedky skrátka iba pošle späť na účet subjektu, ktorý ich deponoval, prípadne si vymieni v zmluve možnosť stiahnuť si z takto uložených prostriedkov svoju odmenu, ak bola dohodnutá. Pri realizácii takto dohodnutej úschovy hrá nemalú rolu nielen otázka nákladov či administratívnej náročnosti avšak podľa mojej skúsenosti od prvej chvíle otázka výberu dôveryhodného subjektu, s ktorým by súhlasili obe strany obchodu. Inak povedané otázka znie či predávajúci bude súhlasiť s tým, že prostriedky bude kupujúci deponovať napr. u svojho advokáta.

Advokátska úschova:

Vo všeobecnosti možno povedať, že ide o veľmi rýchly a efektívny nástroj, je relatívne málo byrokratický a uvoľňovanie zdrojov zaberá asi najmenej času. Keďže daný advokát býva spravidla právnym zástupcom jednej zo strán (ak sa strany nedohodnú na nezávislej kancelárii), môžem aj zo skúsenosti povedať, že to významne znižuje náklady na realizáciu tohto typu úschovy, záleží to aj od vyjednávacej schopnosti strán obchodu voči advokátovi. Neplatí tu však spravidla (v každej krajine je to samozrejme inak) obligatórna výška odmeny uschovávateľa určená vyhláškou ako to je v prípade napr. notára. Zmluva o úschove v tomto prípade zahŕňa splnenie podmienok na vyplatenie peňazí, ktoré advokát podobne ako banka či notár kontroluje len po formálnej stránke, teda nie obsahovo. V tejto súvislosti odporúčam najmä v zahraničí kanceláriu s medzinárodnou pôsobnosťou a pred naplnením úschovy aj kontrolu výšky poistky tejto kancelárie pre prípad omylu či iného druhu zlyhania, prípadne zvážiť ad hoc pripoistenie pre daný prípad.

Notárska úschova:

Jej podmienky bývajú spravidla upravené vyhláškou (či právnym predpisom inej právnej sily) stanovujúcou podmienky výkonu činnosti verejného notára, moderačné právo strán býva teda prinajmenšom čiastočne obmedzené. Notárska úschova predpokladá spravidla fixnú platbu stanovenú percentuálne v nadväznosti na výšku sumy realizovanej úschovy, prípadne na dĺžku jej trvania. Pri odmene notára býva tiež stanovená jej maximálna ako aj minimálna hranica a to percentom alebo častejšie fixnou sumou samozrejme v lokálnej mene. Notár (oproti advokátovi) môže mať v zahraničí problém realizovať úschovu v inej ako lokálnej mene danej krajiny, kde pozíciu verejného notára vykonáva. V tomto prípade opäť odporúčam, a to aj z iných dôvodov, preveriť si výšku poistky notára pre daný obchod, a ak je to vzhľadom na jeho veľkosť potrebné a žiaduce požadovať pripoistenie