dnes je 15.5.2021

Input:

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podniku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18 Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podniku

Ing. Štefan Majerník

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf

Úvod

Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok podnikových činností. Sú to jednak vnútorné súvislosti finančnej analýzy, ale nemenej dôležité sú i vonkajšie súvislosti finančnej analýzy. Prostredníctvom svojej finančnej situácie sa podnik prezentuje svojim partnerom na trhu, na základe čoho sa hodnotia a určujú podmienky pre podnikateľské vzťahy. Veď finančná situácia podniku poskytuje celkovú charakteristiku podniku, ktorá umožňuje zdravo financovať činnosti podniku, t.j. správne voliť zdroje financovania potrieb a získané zdroje umiestňovať do jednotlivých zložiek majetku.

K vymedzeniu nosných otázok finančnej analýzy treba zvýrazniť, že trhová ekonomika vyžaduje uplatňovať v podnikovom riadení nové, trhovým podmienkam a potrebám adekvátne metódy. Trhová orientácia nachádza svoj prejav v jeho súhrnných výsledkoch, ktoré poskytuje analýza finančnej situácie podniku. Finančná analýza bola v nedávnej minulosti len príveskom ekonomickej analýzy a jej hlavná úloha spočívala v kontrole plnenia povinnosti podniku voči štátnemu rozpočtu.

V trhových podmienkach finančná analýza tvorí východisko poznávania súhrnných výsledkov, ktoré sa odrážajú do finančnej situácie podniku. V tejto sa premieta ekonomická úspešnosť a úroveň výrobnej, inovačnej, komerčnej a ďalších aktivít podniku, ktoré sú rozhodujúce pre ďalší ekonomický rozvoj podniku.

Súčasne sa analýza zameriava na parciálne výsledky, ktoré umožňujú precíznosť výsledkov i z technicko-ekonomického pohľadu. Tento prístup vníma spätosť techniky a ekonomiky v prebiehajúcich procesoch s ich kvalifikáciou v hodnotovom vyjadrení.

Treba uviesť, že i dnes sa zotrvačnosťou vymedzenie aj obsah finančno-ekonomickej analýzy zužuje v smere finančnej kontroly. Vychádza z pozície pasívneho registra toho, čo sa udialo a už sa nemôže zmeniť, teda konštatuje sa stav. Z nášho poňatia finančno-ekonomická analýza sa musí premeniť na veľmi aktívneho ovplyvňovateľa riadiaceho procesu, ktorý tvorí zdroj komplexných informácií pre rozhodovací proces.

Nosné otázky finančnej analýzy a jej vypovedacia schopnosť

Finančná analýza vychádza z retrospektívy, ktorej úlohou je vysvetliť súčasný stav, analyzovať existujúcu finančnú situáciu pomocou pohľadu do minulosti. Jej hlavnou úlohou je identifikovať determinujúce činitele, ich charakter, t.j. či pôsobili akceleračne alebo retardačne. Dosiahnutú skutočnosť však nemožno zmeniť.

K nosným otázkam finančnej analýzy patrí:

 • analýza likvidity podniku,

 • analýza finančnej štruktúry podniku, analýza zadlženosti,

 • analýza aktivity podniku,

 • analýza rentability podniku,

 • analýza trhovej hodnoty podniku.

S nosnými otázkami finančnej analýzy je úzko spätá jej vypovedacia schopnosť. Získané poznatky vypovedajú, že finančná analýza predstavuje prvé kroky k poznaniu základných indikátorov finančnej situácie podniku. K jej rozvinutiu dochádza orientovanou diagnostikáciou so snahou vývoj finančno-ekonomickej situácie podniku predikovať. Je výhodnejšie, keď podnikový manažment vie vývoj predvídať a negatívne tendencie včas korigovať. Diagnóza postavenia podniku a otázky vývoja podniku dávajú nový význam cieľovo zameranej finančnej analýzy.

Vypovedaciu schopnosť finančnej analýzy je treba vidieť i v tom, že je účinným prostriedkom pre hodnotenie podniku. Na báze základných údajov z účtovných výkazov je skonštruovaný systém pomerových a rozdielových ukazovateľov, ktorý umožňuje komplexný pohľad na objektívnu finančnú situáciu podniku. Poznanie silných i slabých stránok napomáha manažérom skvalitniť proces rozhodovania o ďalšom smerovaní podniku.

Východiskové podklady pre finančnú analýzu

Východiskový podklad pre finančnú analýzu je účtovná závierka podniku. Tvorí súčasť finančného účtovníctva, ktoré ako časť celého informačného systému poskytuje retrospektívne informácie o finančnom stave podniku a výsledkoch jeho hospodárenia. Tieto informácie sú dôležitým základom podnikovej finančnej analýzy s cieľom získať ucelený prehľad o finančnej situácii podniku. Informačné zobrazenie hodnotového hľadiska hospodárskej činnosti podniku poskytujú predovšetkým nasledovné účtovné výkazy:

 1. Bilancia – súvaha.

 2. Výsledovka - výkaz ziskov a strát.

 3. Prehľad o peňažných tokoch – výkaz cash flow.

 4. Príloha k účtovnej závierke.

Spoločne vytvárajú tzv. tribilančný systém výkazníctva, vzájomne sa doplňujú a preto je potrebné analyzovať ich súčasne. Treba uviesť, že tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podnikoch účtujúcich v podvojnom účtovníctve, ako i podnikatelia, fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

Vývoj finančnej situácie podniku

Vývoj finančnej situácie podniku je predkladaný na báze finančnej analýzy.

Finančná analýza – Trendová finančná analýza – analyzuje finančnú situáciu podniku v jednotlivých účtovných obdobiach

Finančná analýza – Priestorová finančná analýza – analyzuje finančnú situáciu podniku v jednotlivých účtovných obdobiach podniku, ale z pohľadu jeho postavenia v priestore – odvetví.

Cieľová skupina – podnik – účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, hlavne obchodné spoločnosti / akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným

Spôsob a metóda spracovania finančnej analýzy

V každej časti finančnej analýzy je jej teoretické vymedzenie, následne prehľad ukazovateľov finančnej analýzy, vzorce a praktický výpočet s výsledkom. Vzorce a praktický výpočet je aplikovaný na vybranom podniku účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.

 1. Finančná analýza – Priestorová finančná analýza

Kvalitné finančné rozhodnutia si vyžadujú spoľahlivé a relevantné informácie. Postavenie odvetvových analýz v konkurenčnom prostredí vyplýva z ich úlohy celkového zhodnotenia rizík a potenciálnej výkonnosti odvetvia.

Tieto aspekty boli podnetom pre vydanie publikácie “Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činnosti v Slovenskej republike”, ktorá po prvý krát vyšla v roku 1994 s výsledkami za obdobie roku 1993. Posledné vydanie bolo za rok 2007.

Cieľom publikácie bolo poskytnúť prehľad o úrovni hospodárenia slovenských podnikateľských subjektov, ktoré je možno využiť:

 • na vyhodnocovanie bonity úverových klientov bánk, resp. iných inštitúcií v pozícii veriteľa v rámci komparatívnej odvetvovej analýzy,

 • na posúdenie úspešnosti činnosti podnikov v rámci odvetvovej analýzy pre potencionálnych investorov, veriteľov a štátne inštitúcie,

 • na porovnanie výsledkov hospodárenia jednotlivých podnikateľských subjektov so subjektmi s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti.

V publikácii uvedené údaje sú výsledkom štatistického spracovania rozsiahlej a dostatočne reprezentatívnej databázy údajov z výkazov riadnej účtovnej závierky (súvahy a výkazu ziskov a strát) 81 599 slovenských podnikateľských subjektov za rok 2007 vedúcich podvojné účtovníctvo. Ide o účtovné výkazy, ktoré podnikateľské subjekty odovzdávajú ako súčasť daňového priznania. Poskytovateľom údajov je Ministerstvo financií SR prostredníctvom špecializovanej inštitúcie DataCentrum.

Kritéria spracovania

Celková databáza podnikateľských subjektov je štatisticky spracovávaná podľa viacerých kritérií. Hlavným kritériom členenia databázy podnikov je príslušnosť k oboru podnikania - predmet činnosti, ktorý je vyjadrený číselníkom Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ). Publikácia štandardne uvádza výsledky za agregované skupiny – výroba, veľkoobchod, maloobchod, služby, za dvojmiestne a trojmiestne OKEČ. Používaná odvetvová klasifikácia je kompatibilná s klasifikáciou odvetví používanou v zahraničí (NACE), čo z formálneho hľadiska umožňuje aj medzinárodné porovnanie.

Odvetvové členenie

Odvetvové členenie je kombinované aj so štruktúrou podnikov z hľadiska ich veľkosti, pričom sú použité dve veľkostné kritériá. Ide o objem aktív/majetku (daný ako hodnota majetku v mil. EUR) a obrat reprezentujúci objem výkonov podniku (reprezentovaný súčtom položiek tržby za predaj tovaru a výroba vo výkaze ziskov a strát).

Organizačno-právna forma je ďalším kritériom členenia databázy podnikov. Toto členenie umožňuje porovnanie finančnej situácie štátnych podnikov, akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným a súkromných podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri.

Regionálne členenie

Zaujímavým kritériom je členenie databázy z hľadiska regionálnej príslušnosti podnikov podľa územno-krajského členenia SR. Členenie poskytuje informácie o úrovni podnikov v rámci jednotlivých regiónov Slovenska.

Publikácia taktiež ponúka na úrovni agregovaných skupín OKEČ (výroba, veľkoobchod, maloobchod a služby) výsledky spracovania v členení podľa kombinácie uvedených kritérií, napr. za výrobné podniky v členení podľa jednotlivých krajov.

Ukazovatele finančnej analýzy

Úroveň finančnej situácie je sledovaná na základe finančných ukazovateľov. Pre účely štatistického spracovania súborov podnikov a následného využitia medzipodnikového porovnávania sú vhodné štrukturálne finančné ukazovatele. Na rozdiel od absolútnych ukazovateľov (vyjadrených najčastejšie v EUR), pomerové ukazovatele (vyjadrené percentom, dňami, koeficientom) eliminujú vplyv rôznej veľkosti podnikov na výsledky finančnej analýzy.

Výber finančných ukazovateľov do sústavy ukazovateľov poskytujúcej obraz o finančnej situácii slovenských podnikov bol determinovaný snahou nájsť jednotnú skupinu charakteristík, ktorá by:

 • eliminovala rôznorodosť podnikateľských subjektov v databáze z hľadiska ich odvetvovej príslušnosti, právnej formy, resp. povinnosti vykazovania výsledkov v účtovných výkazoch v plnom, či skrátenom rozsahu,

 • bola akceptovateľná pre širšie spektrum užívateľov publikácie,

 • aj napriek kvalitatívnym zmenám v metóde výpočtov a úprave ukazovateľov zachovala kontinuitu ukazovateľov predchádzajúcich rokov.

Sústava vybraných finančných ukazovateľov je charakterizovaná výberom v praxi najrozšírenejších ukazovateľov finančnej analýzy tak, aby spoločne poskytli verný obraz o hospodárení podnikov v odvetví. V záujme zachovania tradičnej formy prezentácie výsledkov štatistického spracovania v publikácii, boli z použitých finančných ukazovateľov zvlášť vyčlenené štrukturálne ukazovatele vyjadrujúce podiel vybraných položiek účtovných výkazov na jednotlivých agregovaných celkoch (aktívach, pasívach, výnosoch a nákladoch). Štruktúra vybraných ukazovateľov poskytuje informácie o štruktúre majetku, jeho zdrojoch krytia, o štruktúre výnosov a nákladov činnosti podniku.

Súbor pomerových ukazovateľov potom predstavuje výber klasických ukazovateľov finančnej analýzy tak, aby spoločne podávali základný obraz o štyroch hlavných stránkach finančnej situácie podniku, o jeho:

1. likvidite, t.j. schopnosti splácať záväzky v horizonte jedného roka

2. aktivite, tzn. o viazanosti, resp. využití majetku

3. zadlženosti, ktorá podáva obraz o miere využívania cudzích zdrojov, ich štruktúre a schopnosti ich splácania

4. rentabilite a výkonnosti, teda efektívnosti činnosti podniku, resp. zhodnotení kapitálu vloženého do podnikania.

2. Finančná analýza - Trendová finančná analýza

Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity vyjadrujú a kvantifikujú schopnosť podniku uhradiť svoje vlastné splatné záväzky. Pri analýze finančnej situácie sa stretávame s pojmami likvidnosť, likvidita a solventnosť, ktoré treba rozlišovať.

Likvidnosť znamená schopnosť prevodu jednotlivých majetkových súčastí, t.j. položiek aktív na pohotové platobné prostriedky – peniaze. Speňažiteľnosť jednotlivých majetkových zložiek je rozdielna, čo sa prejavuje v dĺžke času, ktorý si táto premena vyžaduje. K splneniu týchto vlastností rozdeľujeme aktíva do viacerých tried podľa charakteristiky:

 1. Najlikvidnejšie – peniaze, ceniny, krátkodobé cenné papiere, teda krátkodobý finančný majetok.

 2. Majetkové zložky realizovateľné v krátkej dobe – splatné krátkodobé pohľadávky.

 3. Menej likvidné – zásoby.

 4. Dlhodobo likvidné – obligácie, dlhodobé pôžičky, dlhodobé pohľadávky.

 5. Nelikvidné , takmer nelikvidné – hmotný investičný majetok.

Likvidita a solventnosť charakterizujú a kvantifikujú úroveň úhrady záväzkov. Prakticky likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu, solventnosť vyjadruje momentálnu schopnosť úhrady. K vyjadreniu likvidity sa používajú ukazovatele pomerné a rozdielové, pričom ide o rovnaké veličiny na vstupe. Lepšiu priestorovú porovnateľnosť majú pomerové ukazovatele a uplatňujú sa prevažne takto:

Ukazovateľ vyjadruje solventnosť a jeho ideálna hodnota je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia okamžité záväzky.

Z účtovnej závierky sa nedá zistiť výška okamžite splatných záväzkov, preto sa ukazovateľ modifikuje ako

Pohotovú likviditu možno považovať za zabezpečenú vtedy, keď na 1,- € alebo inú menovú jednotku pripadá najmenej 0,20,- € najlikvidnejších prostriedkov – pravidlo jedna ku piatim. Prijateľný interval hodnôt tohto ukazovateľa sa vymedzuje hodnotami 0,2 – 0,6 pre podniky zaoberajúce sa výrobnou činnosťou.

Problém kvantifikácie bežnej likvidity tvoria zásoby, ktoré sa často neberú do úvahy, nakoľko predstavujú problémovú časť obežných aktív spojenú s ich premenou na platobné prostriedky. Tu vystupuje možnosť straty s predajom zásob za nižšiu cenu. Berú sa však do úvahy len krátkodobé pohľadávky so zohľadnením predpokladu splatenia.

Nedobytné pohľadávky obraz skresľujú a treba ich vylúčiť. Ukazovateľ má mať hodnotu 1-1,5. Keď sa tento ukazovateľ vyjadrí ako rozdiel, dostaneme čistý peňažný majetok.

Pri kvantifikácii celkovej likvidity sa berú do úvahy celkové obežné aktíva s vylúčením dlhodobých pohľadávok. Verný obraz o likvidite preto závisí od ich štruktúry a výpoveď môže byť skreslená nepotrebnými zásobami a nedobytnými pohľadávkami. Hodnota ukazovateľa má byť v hodnote 2-2,5. z recipročnej jeho hodnoty dá sa interpretovať, že krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív. Pri usmerňovaní likvidity vystupuje nadbytok likvidných prostriedkov, ktoré znižujú budúcu efektívnosť, lebo prostriedky nie sú vložené do investičného majetku, ktorý o efektívnosti rozhoduje. Alebo je podnik dlhodobo nelikvidný a hrozí mu bankrot.

Ukazovateľ bilančnej likvidity sa bežne nesleduje, lebo jeho hodnota je zaujímavá pri likvidácií podniku. Vypovedá o schopnosti podniku uhradiť dlhodobé záväzky z výnosov predaja stálych aktív.

Rozdielové ukazovatele likvidity vznikajú rozdielom čitateľa a menovateľa vyššie uvedených ukazovateľov a predstavujú:

Čistý pracovný kapitál = obežné aktíva – krátkodobé záväzky

Tento ukazovateľ sa často využíva k hodnoteniu jeho vývoja v čase. Kvantifikuje, aká časť obežného majetku je v podniku k dispozícii nad rámec krátkodobých záväzkov, ako určitá rezerva a možno s ňou operatívne narábať. Vyjadruje tiež akú časť obežného majetku podnik financuje krátkodobými záväzkami a akú časť dlhodobými zdrojmi.

Zaujímavé je sledovanie ukazovateľa čistý pracovný kapitál v spojitosti už s uvedeným zlatým pravidlom financovania. Keď je veľmi nízky, trvale viazaná časť obežných aktív je krytá krátkodobými záväzkami, čo je z hľadiska likvidity nežiaduce. Kritický stav vyjadruje mínusová hodnota, keď krátkodobé záväzky sú vyššie ako obežný majetok. V takom prípade sa tento ukazovateľ mení na tzv. nekrytý dlh, ktorý napovedá, že podnik nie je schopný uhradiť svoje krátkodobé záväzky.

Poznámka: Spojitosť čistého pracovného kapitálu a nekrytý dlh vyplýva z vypovedajúcej schopnosti prakticky už dvoch ukazovateľov a používa sa najmä v anglosaských krajinách.

Treba uviesť, že i nadmerná veľkosť čistého pracovného kapitálu pôsobí negatívne, lebo znižuje rentabilitu vlastných zdrojov. To vyplýva zo zbytočného viazania dlhodobých zdrojov na obežné aktíva, čo na naše súčasné podmienky predstavuje drahý zdroj financovania.

V období inflačného alebo kolísajúceho hospodárskeho vývoja, ako je to v súčasných našich podmienkach, je vhodné sledovať ukazovatele:

Čistý peňažný majetok = najlikvidnejšie aktíva – krátkodobé záväzky

Okamžité peňažné prostriedky = najlikvidnejšie aktíva – okamžité splatné záväzky,

krátkodobé záväzky

Ukazovateľ okamžitých peňažných prostriedkov poskytuje rýchle operatívne operácie a finančné transakcie.

Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity vypovedajú, či podnik efektívne hospodári so svojimi aktívami. Túto výpoveď umožňujú sledovať ukazovatele vyjadrujúce obratovosť, resp. viazanosť aktív, a to ukazovatele zamerané na rozhodujúce položky aktív.

resp.

Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko dní trvá jedna obrátka. Z uvedených foriem sa používa prvá. Označuje sa ako globálny ukazovateľ obratovosti.

Ukazovateľ vyjadruje priemernú dobu, po ktorú musí podnik čakať na úhradu svojich pohľadávok od momentu realizácie, fakturácie po obdržaní platby. Čím je táto doba dlhšia, znamená väčšiu potrebu finančných zdrojov a zvýšenie finančných nákladov, úrok. Zapríčinenie nepriaznivého vývoja finančnou situáciou odberateľov má podnik pristúpiť k riešeniu tzv. profilu v likvidite, prijímaním opatrení na riešenie inkasa faktúr od odberateľov.

Je vhodné súčasne sledovať, akú má disciplínu v hradení svojich záväzkov analyzovaný subjekt. Tento ukazovateľ informuje o dĺžke obdobia, ktoré musia čakať partneri analyzovaného podniku na úhradu jeho záväzkov.

Ukazuje za koľko dní sa aktíva obrátia vo vzťahu k dosahovaným tržbám podniku.

Ukazovateľ vyjadruje účinnosť stálych aktív, pričom pri jeho interpretácii treba zohľadniť mieru opotrebenia stálych aktív. Je logické, že starší podnik má priaznivejšiu hodnotu ako mladší.

Výber tohto ukazovateľa slúži k hodnoteniu bonity podniku. Keď má hodnota tohto ukazovateľa klesajúcu tendenciu, podnik má vytvoriť aktivitu smerom k zvyšovaniu tržby alebo znižovaniu stavu aktív.

Keď hodnota tohto ukazovateľa nepresahuje jeden rok, ide o veľmi priaznivú situáciu, keďže sú vyššie ako celkový objem investovaného kapitálu.

Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb podniku. Podiel zadlženosti výrazne ovplyvňuje rentabilitu, čo sa odráža najmä vo vývoji rentability vlastného kapitálu. Súčasne tu vystupuje spätosť na likviditu, lebo s objemom dlhov súvisí povinnosť ich splácania. Zadlženosť podniku sa najčastejšie vyjadruje ako podiel cudzieho kapitálu k celkovému vloženému kapitálu (debt ratio):

Tento ukazovateľ vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Výsledný koeficient tohto ukazovateľa sa pohybuje v rozpätí 0,45 až 0,7, z čoho vyplýva, že podiel cudzieho kapitálu nemá presiahnuť 70% kapitálu. Požičiavanie cudzích finančných zdrojov sa môže považovať za ekonomicky výhodné vtedy, keď ich ekonomická výnosnosť prevažuje nad platenými nákladovými úrokmi. Pre lepšiu vypovedaciu schopnosť tohto ukazovateľa možno záväzky rozlíšiť na dlhodobé a krátkodobé, keďže vysoká zadlženosť môže byť spôsobená aj vysokými stavmi rezerv. Súčasne treba mať na pamäti ďalšiu možnosť, keď podnik využíva finančný leasing. Je tu vhodné zohľadniť objem dlhodobého záväzku a zvýšiť stav aktív a hodnotu prenajatého majetku.

Ukazovateľ vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Je to dôležitý ukazovateľ a je dôležité poznať účinok jeho dopadu na podnikovú rentabilitu. V trhovo rozvinutých krajinách Európy sa považuje ešte za prijateľnú hranicu predstavujúcu asi 70% podiel cudzieho kapitálu, inak povedané dvojtretinový podiel. Minimálne jednu tretinu má tvoriť vlastný kapitál. Pri takejto konštrukcii tohto ukazovateľa by teda jeho hodnota bola 3.

Ukazovateľ vypovedá o miere zadlženosti vlastného kapitálu a osobitne je zaujímavý jeho vývoj. Jeho hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 1,00, resp. 100%. Vyššia hodnota je možná len dočasne a je prijateľná v podnikoch s bezpečnými a stabilnými príjmami, napríklad u banky.

alebo

Ukazovateľ krytia úrokov v obidvoch formách vyjadruje schopnosť podniku uhradiť cenu za cudzí kapitál. Prvý ukazovateľ narába so ziskom pred zdanením, takže schopnosť uhradiť úroky nie je ovplyvnená výškou dane. Naviac úrok je odpočítateľná položka pre zdanenie.

Druhý ukazovateľ udáva, koľkokrát sú úroky kryté výškou zárobku podniku, t.j. koľkokrát je zaistené platenie úroku. Úrokové krytie by sa malo pohybovať od hodnoty 2,00 do 3,00 tejto výšky. V prípade, že sa hodnota tohto ukazovateľa pohybuje na úrovni 1,00, znamená to, že podnik zarába len na úroky, to len vtedy, ak zisk sa rovná 0.

Treba uviesť, že tieto ukazovatele sú doplnené a vyjadrujú schopnosť splácať úroky z úverov, ale nie úvery samostatné.

Tento ukazovateľ kvantifikuje schopnosť splácať dlhy, krytie dlhov a je spätý s likviditou. Za dobrý výsledok sa považuje, keď podnik je schopný splatiť svoje dlhy do troch rokov.

Ukazovateľ vypovedá o vzťahu týchto položiek aktív a pasív a precizuje platobnú neschopnosť, a to:

 • primárna platobná neschopnosť, a je to ukazovateľ > 1

 • sekundárna platobná neschopnosť, a to je ukazovateľ < 1

Ukazovateľ vypovedá o dodržaní zlatého bilančného pravidla. Ak je výsledok > 1 tak je podnik prekapitalizovaný, v opačnom prípade je podkapitalizovaný.

Ukazovatele rentability - výnosnosti

Ukazovatele rentability vyjadrujú výsledok podnikového úsilia a predstavujú syntézu výsledkov, u ktorých sa premieta úroveň a vývoj likvidity, aktivity a zadlženosti. Spoločné pre rôzne konštruované ukazovatele rentability je, že konfrontujú spravidla čistý výsledok podnikovej činnosti so základom, ktorý sa vyjadruje objemom vloženého kapitálu alebo objemom podnikovej činnosti.

Cieľom každej podnikateľskej činnosti je dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie vlastného kapitálu, teda maximalizovať rentabilitu vlastného kapitálu (RVK).

Čistý zisk je po zdanení.

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu – Return on Equity (ROE) vyjadruje zhodnotenie vlastného kapitálu, reprodukciu vlastných zdrojov.

Hodnota ukazovateľa rentability vlastného kapitálu a jeho rast môže znamenať:

 • pokles zúročenia cudzieho kapitálu,

 • zlepšenie podnikového výsledku,

 • menšiu kvótu vlastného kapitálu,

 • kombináciu predchádzajúcich troch faktorov.

Pokles rentability vlastného kapitálu môže znamenať naopak:

 • nárast zúročenia cudzieho kapitálu,

 • zhoršenie podnikového výsledku,

 • väčšiu kvótu vlastného kapitálu,

 • kombináciu predchádzajúcich troch faktorov.

Ukazovateľ ROA vyjadruje rentabilitu aktív – Return on Assets, teda vlastne návratnosť celkového vloženého kapitálu, čitateľ zlomku je rozšírený o úroky, ktoré sú cenou za požičaný kapitál a aj ony vyjadrujú zhodnotenie celkového kapitálu.

Úroveň ukazovateľa rentability vlastného kapitálu je determinovaná zhodnotením celého kapitálu, teda rentabilitou celkového kapitálu. Ukazovateľ rentability celkového kapitálu vyjadruje intenzitu, s akou sa reprodukuje vložený kapitál. Výrazom zhodnotenia vlastného kapitálu je čistý zisk a zhodnotením tej časti, ktorú tvorí cudzí kapitál, je úrok. Z uvedeného vyplýva, že ide o syntetické vyjadrenie výnosnosti kapitálu a čím je vyššia jeho percentuálna sadzba, tým je priaznivejší. V opačnom prípade klesá produktívna činnosť majetku; prakticky sa podnik zadlžuje, čím sa znižuje rentabilita vlastného kapitálu.

Z uvedeného vyplýva , že pri poznávaní kvalitatívnych výsledkov podniku zohrávajú veľký význam ukazovatele rentability, t.j. ukazovatele miery hospodárskeho výsledku. Do týchto ukazovateľov, ktoré ďalej uvádzame, sa premieta efektívnosť s akou prebieha reprodukčný proces podniku, v ktorom sa menia vstupy na výstupy.

O rentabilitu podniku majú záujem viacerí účastníci trhových vzťahov, napr. rentabilitu (výnosnosť) celkového (úhrnného) kapitálu (v %), ďalej RDK, ktorú vypočítame :

Záujem o daný (uvedený) ukazovateľ (RCK) je najmä v tom, že:

 • tento ukazovateľ hodnotí všeobecnú efektívnosť súvisiacu s využitím vloženého kapitálu bez ohľadu na to, odkiaľ tento zdroj pochádza (môže ísť o zdroj zo strany vlastníkov, veriteľov, bánk a pod.);

 • tento ukazovateľ majú záujem nielen vedenia podnikov, ale aj externé subjekty, ktoré chcú poznať rentabilitu svojho potencionálneho partnera pred uzavretím zmlúv;

 • ukazovateľ rentability by mal dosahovať čo najvyššie maximálne hodnoty.

Cenou cudzieho kapitálu je úrok, ktorého úroveň je vyjadrená úrokovou mierou (ÚM). Je vyjadrená vzťahom:

Žiaduci vzájomný vzťah uvedených troch ukazovateľov vyjadruje nasledovná nerovnosť:

RVK > RCK > ÚM

Podiel vlastných a cudzích prostriedkov podstatne ovplyvňuje RVK, pričom tento vplyv je rozdielny podľa toho, či RCK-ÚM má kladnú alebo zápornú hodnotu. Pri kladnej hodnote, keď RCK>ÚM, má rast zadlženosti pozitívny vplyv na rast RVK, pri zápornej hodnote, keď RCK<ÚM, je vplyv negatívny.

K tejto analytickej úvahe treba dodať, že treba rešpektovať skutočnosť, že nemožno zvyšovať cudzí kapitál bez obmedzenia. Tomu bránia ekonomické bariéry, ako je rast rizika zo zadlženosti, prístup ku kapitálu v dôsledku zvyšovania úrokovej miery, nároky na dividendový výnos, prípadne ďalšie. Nakoľko tvorí odpočítateľnú položku pri kvantifikácií dane z príjmu, zreálňuje sa teda vzťahom.

ÚM (1 – daň z príjmu)

V prípade, že úroková miera činí 15%, reálna cena cudzieho kapitálu v súčasných podmienkach je 0,15 ( 1-0,29), teda sa znižuje na 10,7%.

Vzťah medzi vstupmi a výstupmi môžeme vypočítať podľa všeobecného vzorca výpočtu rentability a to:

Všeobecne platný vzorec rentability sa môže meniť na viaceré druhy rentability (napr. mzdovú, nákladovú a pod.).

Z ukazovateľov rentability, ktoré sledujú zisk k objemu podnikovej činnosti prezentovanej zhodnotením spotrebovaných výrobných faktorov sú najčastejšie:

Ukazovateľ rentability tržieb meria zisk k objemu tržieb a označuje sa i ako zisková marža, pričom vyjadruje tiež, koľko halierov čistého zisku pripadá na 1,- € tržieb. Vypovedá o realizačných cenách, resp. o výške výrobných nákladov a o postavení podniku na trhu s dôsledkami zmien objemu produkcie, tempa realizácie, zmenou cien , sortimentu a pod.

Ukazovateľ nákladovej rentability patrí k ukazovateľom, ktorý charakterizuje bonitu podniku a špecifikuje nákladovosť výroby a preto sa označuje ako ukazovateľ hospodárnosti.

Ukazovateľ miery zisku vyjadruje výnosovosť celkového kapitálu a je podobný ukazovateľu rentability celkového kapitálu s rozdielom, že do prepočtu vstupuje hrubý zisk. Jeho hodnota má byť vyššia ako hodnota rentability celkového kapitálu, ako pozitívum dobrých ekonomických aktivít.

Náčrt uvedených finančných ukazovateľov predstavuje kombináciu údajov z výkazov účtovnej závierky podniku a vypovedajú o výsledkoch dosiahnutých v minulosti z pohľadu vnútra podniku. Kvantitatívne iné poznatky poskytuje pohľad zvonku.


3. Algoritmus výpočtu publikovaných finančných ukazovateľov – definičné vymedzenie použitých absolútnych finančných ukazovateľov v nadväznosti na finančné výkazy

Ukazovateľ

Spolu majetok

 

Riadok vo výkaze

 

Hodnota

 

S001

 

217 690

 

Neobežný majetok

 

S002

 

162 960

 

Dlhodobý nehmotný majetok

 

S003

 

3 300

 

Dlhodobý hmotný majetok

 

S011

 

158 920

 

Dlhodobý finančný majetok

 

S021

 

740

 

Obežný majetok

 

S033

 

54 730

 

Zásoby

 

S034

 

19 300

 

Obežné aktíva

 

S034+S053+S066+S074

 

20 770

 

Dlhodobé pohľadávky

 

S041

 

 

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

 

S041+S053

 

33 960

 

Dlhodobé pohľadávky z Obchodného styku

 

S042

 

 

Krátkodobé pohľadávky

 

S053

 

 

Krátkodobé pohľadávky z Obchodného styku

 

S054

 

33 960

 

Finančný majetok

 

S071

 

1 470

 

Časové rozlíšenie - strana aktív

 

S074

 

 

Spolu vlastné imanie a záväzky

 

S079

 

217 690

 

Vlastné imanie

 

S080

 

82 953

 

Základné imanie

 

S081

 

63 835

 

Kapitálové fondy

 

S085+86

 

12 127

 

Fondy zo zisku

 

S090

 

12 000

 

Výsledok hospodárenia min. rokov

 

S097

 

- 20 018

 

Záväzky

 

S101

 

127 437

 

Záväzky a čas. rozlíšenie (str. pasív)

 

S101+S141

 

134 737

 

Rezervy

 

S118

 

 

Dlhodobé záväzky

 

S103

 

44 990

 

Dlhodobé a krátkodobé záväzky

 

S102+S122

 

89 537

 

Vydané dlhopisy

 

S113

 

 

Krátkodobé záväzky

 

S122

 

44 547

 

Bežné pasíva bez čas. rozlíšenie

 

S122+S139+S140

 

82 447

 

Bežné pasíva

 

S122+S139+S140+141

 

89 747

 

Krátkodobé záväzky z Obchodného styku

 

S123

 

41 820

 

Bankové úvery a výpomoci

 

S139+140

 

37 900

 

Bankové úvery dlhodobé

 

S121

 

34 400

 

Bežné bankové úvery

 

S139

 

3 500

 

Krátkodobé finančné výpomoci

 

S140

 

 

Časové rozlíšenie - strana pasív

 

S141

 

7 300

 

Obrat

 

V01+V04

 

411 000

 

Výnosy z hospodárskej činnosti

 

V01+V04+V19+V21+(-V24)

 

421 200

 

Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.

 

V01+V05

 

411 000

 

Náklady na hospodársku činnosť

 

V02+V08+V12+V17+V18+V20+V23+(-V25)

 

385 792

 

Náklady na pred. t. a Spot. ma. a en.

 

V03+V11

 

340 200

 

Pridaná hodnota

 

V28

 

49 100

 

Osobné náklady

 

V12

 

10 402

 

Odpisy a opravné položky k DHM

 

V15

 

23 200

 

Základný peňažný tok

 

V18+V61

 

38 209

 

Tržby z predaja DHM majetku a materiálu

 

V08

 

 

Zostatková cena pred. DHM a mat.

 

V21

 

 

Výsledok hospodárenia z hosp. čin.

 

V27

 

22 058

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením

 

V56

 

22 058

 

Výnosy z finančných operácií

 

V29

 

21 499

 

Náklady na finančnú činnosť

 

V45

 

541

 

Nákladové úroky

 

V49

 

7 130

 

Výsledok hospodárenia z fin. čin.

 

V55

 

- 7049

 

Daň z príjmov BČ

 

V57

 

2 851

 

Daň z príjmov BČ a daň z MČ

 

V58+V59

 

2 851

 

Mimoriadne výnosy

 

V

 

 

Mimoriadne náklady

 

V

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

 

V61

 

15 009

 

Výnosy celkom

 

{Výnosy z hospodárskej činnosti}+{Výnosy z finančných operácií}+{ Mimoriadne výnosy }

V 02 + 29

 

442 699

 

Náklady celkom

 

{Náklady na hospodársku činnosť}+{Náklady na finančnú činnosť}+{Mimoriadne náklady}

 

 

V10 + 45 + 57 386 333

3.A/ Ukazovatele finančnej analýzy použiteľné pre priestorovú finančnú analýzu a trendovú finančnú analýzu – podľa priestorovej finančnej analýzy

ŠTRUKTURÁLNE UKAZOVATELE

 

 

Spolu majetok

 

MJ

 

Výpočet

 

Výsledok

 

Neobežný majetok

 

%

 

100*{Neobežný majetok}/{Spolu majetok}

 

74,85

 

Dlhodobý hmotný majetok

 

%

 

100*{Dlhodobý hmotný majetok}/{Spolu majetok}

 

73

 

Obežný majetok

 

%

 

100*{Obežný majetok}/{Spolu majetok}

 

25,14

 

Zásoby

 

%

 

100*{Zásoby}/{Spolu majetok}

 

8,86

 

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

 

%

 

100*{Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky}/{Spolu majetok}

 

15,60

 

Finančné účty

 

%

 

100*{Finančný majetok}/{Spolu majetok}

 

0,67

 

Spolu vlastné imanie a záväzky

 

Vlastné imanie

 

%

 

100*{Vlastné imanie}/{Spolu vlastné imanie a záväzky}

 

38,10

 

Základné imanie

 

%

 

100*{Základné imanie}/{Spolu vlastné imanie a záväzky}

 

29,32

 

Záväzky

 

%

 

100*{Záväzky}/{Spolu vlastné imanie a záväzky}

 

58,54

 

Dlhodobé a krátkodobé záväzky

 

%

 

100*{Dlhodobé a krátkodobé záväzky}/{Spolu vlastné imanie a záväzky}

 

41,13

 

Bankové úvery a výpomoci

 

%

 

100*{Bankové úvery a výpomoci}/{Spolu vlastné imanie a záväzky}

 

17,41

 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti

 

%

 

100*{Výnosy z hospodárskej činnosti}/{Výnosy celkom}

 

95,14

 

Výnosy z finančných operácií

 

%

 

100*{Výnosy z finančných operácií}/{Výnosy celkom}

V26+V29+V33+V34+V38+V39+V42+(-V44)+ +IF(V37>0,V37,0) / V01+V04+V19+V21+(-V24)+ V26+V29+V33+V34+V38+V39+V42+

(-V44)+ +IF(V37>0,V37,0) + V2

 

4,85

 

 

Náklady na hospodársku činnosť

 

%

 

100*{Náklady na hospodársku činnosť}/{Náklady celkom}

 

99,85

 

Náklady na finančnú činnosť

 

%

 

100*{Náklady na finančnú činnosť}/{Náklady celkom

 

 

0,14

POMEROVÉ UKAZOVATELE

 

 

Ukazovatele likvidity

 

MJ

 

Výpočet

 

Výsledok

 

Likvidita I. stupňa

 

koef.

 

{Finančný majetok}/{Bežné pasíva}

 

0,01

 

Likvidita II. stupňa

 

koef.

 

({Obežné aktíva}-{Zásoby})/{Bežné pasíva}

 

0,01

 

Likvidita III. stupňa

 

koef.

 

{Obežné aktíva}/{Bežné pasíva}

 

0,23

 

Relatívny ukazovateľ ČPK

 

%

 

100*({Obežné aktíva}-{Bežné pasíva})/{Spolu majetok}

 

- 31,54

 

Viazanosť ČPK

 

%

 

100*({Obežné aktíva}-{Bežné pasíva})/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

- 16,78

 

Platobná neschopnosť

 

koef.

 

{Dlhodobé a krátkodobé záväzky}/{Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky}

 

2,63

 

Ukazovatele aktivity

 

Doba obratu zásob

 

deň

 

{Zásoby}/({Tržby z pred. vl. výr. a

sl. a tov.}/360)

 

16,90

 

Doba splatnosti pohľadávok

 

deň

 

{Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky}/({Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/360)

 

29,74

 

Doba splatnosti kr. pohľadávok z OS

 

deň

 

{Krátkodobé pohľadávky z OS}/({Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/360)

 

29,74

 

Doba splatnosti záväzkov

 

deň

 

{Dlhodobé a krátkodobé záväzky}/({Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/360)

 

78,42

 

Doba splatnosti kr. záväzkov z OS

 

deň

 

{Krátkodobé záväzky z OS}/({Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/360)

 

39,01

 

Obrat neobežného majetku

 

koef.

 

{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/{Neobežný majetok}

 

2,52

 

Obrat majetku

 

koef.

 

{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/{Spolu majetok}

 

1,88

 

Ukazovatele zadlženosti

 

Celková zadlženosť majetku

 

%

 

100*{Záväzky a čas. rozl. (str. pasív)}/{Spolu majetok}

 

61,89

 

Dlhodobá zadlženosť majetku

 

%

 

100*({Záväzky}-{Bežné pasíva})/{Spolu majetok}

 

17,31

 

Zadlženosť vlastného imania

 

%

 

100*{Záväzky a čas. rozl. (strana pasív) }/ {Vlastné imanie}

 

162,42

 

Úverová zadlženosť vlastného imania

 

%

 

100*({Bankové úvery dlhodobé}+{Bežné bankové úvery})/{Vlastné imanie}

 

45,68

 

Úrokové krytie

 

koef.

 

({Nákladové úroky}+{Výsledok hospodárenia pred zdanením})/{Nákladové úroky}

 

4,09

 

Tokové zadlženie

 

rok

 

{Záväzky}/{Základný peňažný tok}

 

3,33

 

Kapitálové krytie dlhodobý hmotný majetok.

 

koef.

 

({Vlastné imanie}+{Rezervy}+{Dlhodobé záväzky}+{Bankové úvery dlhodobé})/({Neobežný majetok}+{Dlhodobé pohľadávky})

 

0,99

 

Ukazovatele rentability, výkonnosti

 

Rentabilita majetku - hrubá

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia pred zdanením}/{Spolu majetok}

 

6,89

 

Rentabilita majetku

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Spolu majetok}

 

6,89

 

Rentabilita vlastného imania

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Vlastné imanie}

 

18,09

 

Rentabilita tržieb

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

3,65

 

Rentabilita tržieb z hospod. činnosti

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia z hosp. čin.}/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

5,36

 

Podiel pridanej hodnoty v tržbách

 

%

 

100*{Pridaná hodnota}/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

 

11,94

Podiel novovytvor. hodn. v tržbách

 

%

 

100*({Pridaná hodnota}-{Osobné náklady}-{Odpisy a opr. položky k DHM maj.})/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

3,77

 

EBITDA / tržby

 

%

 

100*({Výsledok hospodárenia za účt. obd.}+{Daň z príjmov BČ a daň z MČ}+{Nákladové úroky}+{Odpisy a opr. položky k DHM maj.})/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

11,72

 

EBIT / tržby

 

%

 

100*({Výsledok hospodárenia za účt. obd.}+{Daň z príjmov BČ a daň z MČ}+{Nákladové úroky})/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

6,08

 

Produktivita osobných nákladov

 

koef.

 

{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/{Osobné náklady}

 

39,51

 

Prevádzková nákladovosť

 

%

 

100*{Náklady na hospodársku činnosť}/{Výnosy z hospodárskej činnosti}

 

91,59

 

Materiál. a energetická nákladovosť

 

%

 

100*{Nákl. na pred. t. a Spot. ma. a en.} /{Obrat}

 

82,77

 

ŠTRUKTURÁLNE UKAZOVATELE

 

 

Podiel na bilančnej sume

 

MJ

 

Výpočet

 

Výsledok

 

Časové rozlíšenie - strana aktív

 

%

 

100*{Časové rozlíšenie - strana aktív}/{Spolu majetok}

 

 

Časové rozlíšenie - strana pasív

 

%

 

100*{Časové rozlíšenie - strana pasív}/{Spolu vlastné imanie a záväzky}

 

3,35

 

Neobežný majetok

 

Dlhodobý hmotný majetok

 

%

 

100*{Dlhodobý hmotný majetok}/{Neobežný majetok}

 

97,52

 

Dlhodobý nehmotný majetok

 

%

 

100*{Dlhodobý nehmotný majetok}/{Neobežný majetok}

 

1,51

 

Dlhodobý finančný majetok

 

%

 

100*{Dlhodobý finančný majetok}/{Neobežný majetok}

 

0,33

 

Obežný majetok

 

Zásoby

 

%

 

100*{Zásoby}/{Obežný majetok} S032/S031

 

35,26

 

Dlhodobé pohľadávky

 

%

 

100*{Dlhodobé pohľadávky}/{Obežný majetok}

S040/

 

 

Dlhodobé pohľadávky z OS

 

%

 

100*{Dlhodobé pohľadávky z OS}/{Obežný majetok}

S041/S031

 

 

Krátkodobé pohľadávky

 

%

 

100*{Krátkodobé pohľadávky}/{Obežný majetok}

 

 

Krátkodobé pohľadávky z OS

 

%

 

100*{Krátkodobé pohľadávky z OS}/{Obežný majetok}

 

62,05

 

Finančné účty

 

%

 

100*{Finančný majetok}/{Obežný majetok}

 

2,68

 

 

Základné imanie

 

%

 

100*{Základné imanie}/{Vlastné imanie}

 

116,63

 

Kapitálové fondy

 

%

 

100*{Kapitálové fondy}/{Vlastné imanie}

 

22,15

 

Fondy zo zisku

 

%

 

100*{Fondy zo zisku}/{Vlastné imanie}

 

21,92

 

Výsledok hospodárenia minulých rokov

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia min. rokov}/{Vlastné imanie}

 

- 24,13

 

 

Rezervy

 

%

 

100*{Rezervy}/{Záväzky}

 

 

Dlhodobé záväzky

 

%

 

100*{Dlhodobé záväzky}/{Záväzky}

 

35,30

 

Krátkodobé záväzky

 

%

 

100*{Krátkodobé záväzky}/{Záväzky}

 

34,95

 

Krátkodobé záväzky z OS

 

%

 

100*{Krátkodobé záväzky z OS}/{Záväzky}

 

26,64

 

Bankové úvery a výpomoci

 

%

 

100*{Bankové úvery a výpomoci}/{Záväzky}

 

29,74

 

Bankové úvery dlhodobé

 

%

 

100*{Bankové úvery dlhodobé}/{Záväzky}

 

26,99

 

Bežné bankové úvery krátkodobé výpomoci

 

%

 

100*({Bežné bankové úvery}+{Krátkodobé finančné výpomoci})/{Záväzky}

 

2,74

 

POMEROVÉ UKAZOVATELE

 

 

Ukazovatele likvidity

 

MJ

 

Výpočet

 

Výsledok

 

Likvidita I. stupňa II

 

koef.

 

{Finančný majetok}/{Bežné pasíva bez čas. rozlíš.}

 

0,017

 

Platobná neschopnosť krátkodobá

 

koef.

 

{Bežné pasíva bez čas. rozlíš.}/{Krátkodobé pohľadávky}

 

 

Platobná neschopnosť v OS

 

koef.

 

{Krátkodobé záväzky z OS}/{Krátkodobé pohľadávky z OS}

 

1,31

 

Viazanosť ČPK II

 

koef.

 

({Obežné aktíva}-{Časové rozlíšenie

- strana aktív}-{Bežné pasíva bez čas. rozlíš.})/{Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}

 

0,25

 

Relatívny ukazovateľ ČPK II

 

%

 

100*({Pohľadávky za upísané vlast. imanie}+{Obežné aktíva}-{Bežné pasíva})/{Spolu majetok}

 

- 31,68

 

Ukazovatele aktivity

 

Doba obratu zásob (z nákladov)

 

deň

 

{Zásoby}/(({Náklady celkom}-{Odpisy a opr. položky k DHM maj.})/360)

 

19,14

 

Doba obratu zásob (z nákladov) II

 

deň

 

{Zásoby}/({Nákl. na pred. t. a Spot. ma. a en.}/360)

 

20,42

 

Doba splatnosti celk. pohľad. z OS

 

deň

 

({Dlhodobé pohľadávky z OS}+{Krátkodobé pohľadávky z OS})/({Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/360)

 

29,74

 

Doba splatnosti kr. záväzkov

 

deň

 

{Bežné pasíva bez čas. rozlíš.}/({Tržby z pred. vl. výr. a sl. a tov.}/360)

 

7,22

 

Ukazovatele zadlženosti

 

Celková zadlženosť II

 

%

 

100*({Dlhodobé a krátkodobé záväzky}+{Bankové úvery a výpomoci}+{Časové rozlíšenie - strana pasív})/{Spolu majetok}

 

61,89

 

Krátkodobá zadlženosť

 

%

 

100*{Bežné pasíva bez čas. rozlíš.}/{Spolu majetok}

 

37,87

 

Úverová zadlženosť majetku

 

%

 

100*({Bankové úvery dlhodobé}+{Bežné bankové úvery})/{Spolu majetok}

 

17,41

 

Úroveň samofinancovania

 

%

 

100*{Vlastné imanie}/{Spolu majetok}

 

38,10

 

Kapitálové krytie dlhodobý hmotný majetok II

 

koef.

 

({Vlastné imanie}+{Rezervy}+{Dlhodobé záväzky}+{Bankové úvery dlhodobé})/({Pohľadávky za upísané vlast. imanie}+{Neobežný majetok}+{Dlhodobé pohľadávky}+{Časové rozlíšenie - strana aktív})

 

0,99

 

Krytie cudzích zdrojov bilančným CF

 

koef.

 

{Základný peňažný tok}/{Záväzky a čas. rozl. (str. pasív)}

V18+V61/S088+S119

 

0,28

 

Krytie dlhodob. záväzky bilančným CF

 

koef.

 

({Dlhodobé záväzky}+{Bankové úvery dlhodobé})/({Výsledok hospodárenia za účt. obd.}+{Odpisy a opr. položky k DHM })

 

2,07

 

Úrokové krytie na báze CF

 

koef.

 

({Výsledok hospodárenia pred zdanením}+{Odpisy a opr. položky k DHM.}+{Náklady na finančnú činnosť})/{Nákladové úroky}

 

6,42

 

Krytie finančných nákladov

 

koef.

 

({Výsledok hospodárenia z hosp. čin.}+{Odpisy a opr. položky k DHM }+{Výnosy z finančných operácií})/{Náklady na finančnú činnosť}

 

123,39

 

Intenzita úrokových nákladov

 

%

 

100*{Nákladové úroky}/{Obrat}

 

1,73

 

Priemerná úroková sadzba

 

%

 

100*{Nákladové úroky}/({Bankové úvery dlhodobé}+{Vydané dlhopisy}+{Bežné bankové úvery}+{Krátkodobé finančné výpomoci})

 

 

18,81

Finančná páka

 

koef.

 

{Spolu majetok}/{Vlastné imanie}

 

2,62

 

Ukazovatele rentability, výkonnosti

 

Rentabilita majetku II

 

%

 

100*({Výsledok hospodárenia z hosp. čin.}+{Výsledok hospodárenia z fin. čin.})/{Spolu majetok}

 

6,89

 

Rentabilita výnosov

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Výnosy celkom}

 

3,39

 

Rentabilita celkových nákladov

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Náklady celkom}

 

3,88

 

Rentabilita prevádzkových nákladov

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Náklady na hospodársku činnosť}

 

3,89

 

Rentabilita osobných nákladov

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia za účt. obd.}/{Osobné náklady}

 

144,28

 

Rentabilita z hospodárskej činnosti (ROOC)

 

%

 

100*{Výsledok hospodárenia z hosp. čin.}/{Náklady na hospodársku činnosť}

 

5,71

 

Nákladovosť osobných nákladov

 

%

 

100*{Osobné náklady}/{Obrat}

 

2,53

 

EBITDA / obrat

 

%

 

100*({Výsledok hospodárenia za účt. obd.}+{Daň z príjmov BČ a daň z MČ}+{Nákladové úroky}+{Odpisy a opr. položky k DHM })/{Obrat}

 

11,72

 

EBIT / obrat

 

%

 

100*({Výsledok hospodárenia za účt. obd.}+{Daň z príjmov BČ a daň

z MČ}+{Nákladové úroky})/{Obrat}

 

6,08

 

Podiel hosp. výk. na výnos. celkom

 

koef.

 

{Obrat}/{Výnosy celkom}

 

0,92

 

Krytie ostatných fixných prevádzkových nákladov pridanou hodnotou

 

koef.

 

({Osobné náklady}+{Odpisy a opr. položky k DHM})/{Pridaná hodnota} V12+V18/V11

 

0,68

 

Daňový pomer bežnej činnosti

 

koef.

 

{Daň z príjmov BČ}/(({Výsledok hospodárenia z hosp. čin.} + {Výsledok hospodárenia z fin. čin.})*0.25)

 

0,75

 

Výnosnosť predaja DHM a mater.

 

koef.

 

{Tržby z predaja DHM a mater.}/{Zostatková cena pred. DHM a mat.}

 

 

 

3. B / Ukazovatele finančnej analýzy použiteľné pre priestorovú finančnú analýzu a trendovú finančnú analýzu – podľa trendovej finančnej analýzy

001 - OKAMŽITÁ LIKVIDITA

FINANNÉ ÚČTY

OKAMŽITÁ LIKVIDITA = ---------------------------------------------- = 0,03

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

FINANČNÉ ÚČTY je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 055), predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 102) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu.

Ukazovateľ vlastne vyjadruje solventnosť. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky. Za optimálne hodnoty sú považované hodnoty z intervalu 0,9 - 1,0.

002 - BEŽNÁ LIKVIDTA

DLHODOBÉ A KRÁTK.POHĽAD. + FINANČNÉ ÚČTY

BEŽNÁ LIKVIDITA = ------------------------------------------------------------------ = 0,74

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY sú položky čerpané zo Súvahy (riadok 047) a predstavuje súčet všetkých pohľadávok podniku.

FINANČNÉ ÚČTY je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 055), predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 105) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu.

Odporúčané hodnoty ukazovateľa sú 1 - 1,5. Za optimálnu hodnotu sa považuje 1,5. Pri bežnej likvidite sa neberú do úvahy zásoby, pretože predstavujú najproblematickejšiu časť obežných aktív. S ich premenou na platobné prostriedky môžu byť spojené značné straty.

003 - CELKOVÁ LIKVIDITA

OBEŽNÝ MAJETOK

CELKOVÁ LIKVIDITA = --------------------------------------------- = 1,14

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

OBEŽNÝ MAJETOK je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 031). Súčasťou obežného majetku sú zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančné účty.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 105) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu.

Optimálna hodnota ukazovateľa je 2,5. Z tejto hodnoty možno interpretovať, že krátkodobé záväzky nemajú presiahnuť 40% hodnoty obežných aktív.

004 - ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL = OBEŽNÝ MAJETOK - KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY = 6 683

OBEŽNÝ MAJETOK je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 031). Súčasťou obežného majetku sú zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančné účty.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 105) a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu.

Tento rozdielový ukazovateľ sa v praxi často využíva. Základom jeho hodnotenia je vývoj v čase. Ide o rozdielovú podobou ukazovateľa celkovej likvidity.

05 - OBRAT CELKOVÉHO MAJETKU

TRŽBY

OBRAT CELKOVÉHO MAJETKU = ---------------------------------- = 1,89

CELKOVÝ MAJETOK

TRŽBY je položka čerpaná z Výkazu ziskov a strát (riadky 001+005+019+031), predstavuje tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov, služieb, dlhodobého majetku a materiálu.

CELKOVÝ MAJETOK predstavuje sumu všetkých aktív podniku (Súvaha riadok 001).

Ukazovateľ vyjadruje využitie celkových aktív, čiže aké množstvo tržieb /v jednotkách/ vyprodukuje jedna jednotka aktív. Pri posudzovaní ukazovateľa je nutné prihliadať na spôsob odpisovania.

U tohto ukazovateľa nie je možné určiť optimálne hodnoty, tie sú závislé od odvetvia v ktorom pracuje podnik, hlavne od investičnej náročnosti a od iných podmienok. Smerodajná by mala byť priemerná hodnota za odvetvie, v časovom trende je pravdaže snaha o najvyššie možné hodnoty.

006 - OBRAT NEOBEŽNÉHO MAJETKU

TRŽBY

OBRAT NEOBEŽNÉHO MAJETKU = ---------------------------------------- = 2,52

NEOBEŽNÝ MAJETOK

TRŽBY je položka čerpaná z Výkazu ziskov a strát (riadky 001+005+019+031), predstavuje tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov, služieb, dlhodobého majetku a materiálu.

NEOBEŽNÝ MAJETOK je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 002) a ich súčasťou sú: Dlhodobý nehmotný majetok, Dlhodobý hmotný majetok, Dlhodobý finančný majetok.

007 - OBRAT OBEŽNÉHO MAJETKU

TRŽBY

OBRAT OBEŽNÉHO MAJETKU = ----------------------------------- = 7,51

OBEŽNÝ MAJETOK

TRŽBY je položka čerpaná z Výkazu ziskov a strát (riadky 001+005+019+031), predstavuje tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov, služieb, dlhodobého majetku a materiálu.

OBEŽNÝ MAJETOK je položka čerpaná zo Súvahy (riadok 031). Súčasťou