dnes je 15.5.2021

Input:

Povinnosť zostavenia výročnej správy k priebežným účtovným závierkam v roku 2021

29.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.2 Povinnosť zostavenia výročnej správy k priebežným účtovným závierkam v roku 2021

Ing. Alena Zábojová


Vstúpili sme do likvidácie v mesiaci október 2018, za obdobie 1 – 9/2018 sme vykonali mimoriadnu ÚZ. Likvidácia sa do konca roku 2020 neuskutočnila, preto je potrebné podať daňové priznanie a priebežnú ÚZ za polikvidačné obdobie – a to za celé obdobie od 10/2018 do 12/2020, t. j. naraz za 27 mesiacov do 31. 3. 2021.

Keďže priebežné závierky nie je potrebné overovať audítorom (vyplýva zo zákona), naša otázka znie, či je potrebné podať taktiež aj výročnú správu k priebežným účtovným závierkám, alebo teraz netreba a až potom, keď budeme robiť finálnu mimoriadnu účt. závierku, ktorá sa bude robiť ku dňu skončenia likvidácie?

Pohľad autora na problematiku:

Zákon o účtovníctve stanovuje podmienky, kedy musí byť riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka overená audítorom (§ 19 ZoÚ). Zároveň stanovuje aj, že individuálna priebežná účtovná závierka nemusí byť overená audítorom.

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotoviť aj výročnú správu.

K priebežnej účtovnej závierke sa vyhotovuje priebežná správa len v prípade, ak tak stanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 581/2004 Z. z. – o nadáciách).

Záver:

V prípade,