dnes je 23.9.2020

Input:

Právna úprava pristúpenia k záväzku

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3 Právna úprava pristúpenia k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Pristúpenie k záväzku upravuje ustanovenie § 533 a § 534 Občianskeho zákonníka. Účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že pristúpením k záväzku pristupuje k pôvodnému dlžníkovi nový – pristupujúci dlžník. Pre pristúpenie k záväzku je teda charakteristické, že do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom vstupuje na strane dlžníka nový dlžník, ktorý sa stáva spoločne a nerozdielne zaviazaným zo záväzku, ku ktorému pristúpil. Nie je vylúčené, aby k záväzku pristúpili viacerí nový dlžníci.

Záväzok, ku ktorému možno pristúpiť

Podmienkou účinného pristúpenia k záväzku je existencia platného záväzku dlžníka voči veriteľovi. Z ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka priamo vyplýva, že pristúpiť možno výlučne len k peňažnému záväzku. Môže ísť o akýkoľvek peňažný záväzok (záväzok zo zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom, záväzok zo zodpovednosti za škodu, záväzok z bezdôvodného obohatenia atď.), pričom nie je rozhodujúce, či už je záväzok splatný alebo nie. Pristúpiť možno tiež k záväzku premlčanému. Pristúpiť možno taktiež k budúcemu záväzku, teda k záväzku, ktorý má ešte vzniknúť, podmienkou platnosti pristúpenia k takémuto záväzku je však dostatočné určenie budúceho záväzku čo do dôvodu vzniku záväzku a jeho výšky. Nemožno však pristúpiť k záväzku prekludovanému, nakoľko takýto záväzok sa považuje za zaniknutý. Taktiež nemožno pristúpiť k záväzkom, ktoré nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia (napr. záväzky zo stávky a hry).

Forma dohody

K pristúpeniu k záväzku dochádza na základe písomnej dohody medzi veriteľom a treťou osobou, ktorá prejaví vôľu pristúpiť k záväzku dlžníka. Zákon obligatórne vyžaduje písomnú formu takejto dohody. Prípadný nedostatok písomnej formy pri pristúpení k záväzku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je neplatný právny úkon, ktorý nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon.

Postavenie pôvodného dlžníka

Pre pristúpenie k záväzku nie je vyžadovaný súhlas dlžníka, nakoľko pristúpením k záväzku nie je zmenený pôvodný záväzkový vzťah medzi dlžníkom a veriteľom a pôvodný dlžník je aj naďalej zaviazaný zo záväzku. Pristúpením k záväzku sa teda pôvodný záväzok dlžníka nemení, právnym následkom pristúpenia k záväzku je len zmena počtu dlžníkov. Pôvodný dlžník a dlžník, ktorý k záväzku pristúpil sú spoločne a nerozdielne zaviazaní voči veriteľovi, čím sa zlepšuje pozícia veriteľa, nakoľko ten si môže vybrať, či bude žiadať o splnenie záväzku zo strany pôvodného dlžníka alebo zo strany pristupujúceho dlžníka.

Regresný vzťah medzi pôvodným a pristupujúcim dlžníkom

Splnením záväzku zo strany jedného z dlžníkov (či už plnením pôvodného dlžníka alebo dlžníka pristupujúceho) záväzok zanikne v celom rozsahu aj voči druhému dlžníkovi. Medzi pôvodným dlžníkom a pristupujúcim dlžníkom sa v plnom rozsahu uplatní princíp pasívnej solidarity, nakoľko zo zákona vyplýva,