dnes je 21.5.2022

Input:

Právna úprava zmluvy o dielo

21.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Právna úprava zmluvy o dielo

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právnu úpravu zmluvy o dielo obsahujú § 536 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka. Úpravu zmluvy o dielo obsahuje aj Občiansky zákonník. V Obchodnom zákonníku je však samostatná právna úprava v plnom rozsahu upravujúca všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s jej uzavretím. Vždy pôjde o vzťah medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti, ktorý charakterizujeme ako relatívny obchodne záväzkový vzťah. Za podnikateľské subjekty sa podľa § 261 ods. 2 ObchZ považujú aj záväzkové vzťahy pri uzavieraní zmluvy o dielo medzi štátom, samosprávnou územnou jednotkou alebo právnickou osobou zriadenou zákonom za podmienky, že vznikajú:

  1. pri zabezpečovaní verejných potrieb alebo
  2. vlastnej prevádzky.

Právna úprava zmluvy o dielo je charakteristická tým, že okrem základného ustanovenia všetky ďalšie ustanovenia majú dispozitívnu