dnes je 4.4.2020
Input:

Štvorbilančný systém účtovných výkazov - ekonomická a účtovná previazanosť - časť 3 (komplexný príklad)

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.3 Štvorbilančný systém účtovných výkazov – ekonomická a účtovná previazanosť – časť 3 (komplexný príklad)

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave

Informačným zdrojom pre finančnú analýzu výrobného podniku boli úplné riadne individuálne účtovné závierky pre malé a veľké účtovné jednotky (s poznámkami). Účtovnú previazanosť výkazov účtovnej závierky podniku (štvorbilančný systém) preskúmame na obdobie rokov 2015 – 2017.

Analyzovaný podnik nevykazuje na strane aktív súvahy v riadku B.IV. žiadny Krátkodobý finančný majetok, a preto previazanosť peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v súvahe a v prehľade peňažných tokov je daná súvahovou položkou Finančné účty v riadku B.V., t. j. súčtom Peňazí (B.V.1.) a Účtov v bankách (B.V.2.).


Tabuľka 1 Štruktúra finančných účtov a krátkodobého finančného majetku v podniku v rokoch 2015 – 2017 (údaje sú v €)

Vzťahy medzi jednotlivými výkazmi účtovnej závierky podniku v rokoch 2015 – 2017 uvádza nasledujúca tabuľka 2.


Tabuľka 2 Analýza previazanosti účtovných výkazov podniku v rokoch 2015 – 2017

Súvaha s výkazom ziskov a strát a s prehľadom o pohybe vlastného imania akciovej spoločnosti boli v analyzovaných rokoch previazané:

Na prvý pohľad sme zistili nezrovnalosti medzi súvahou a prehľadom peňažných tokov. Konečný zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v prehľade peňažných tokov sa totiž nerovná sume finančných účtov v súvahe.

Vo všetkých rokoch je vykazovaná v prehľade peňažných tokov nižšia suma v porovnaní so súvahovým stavom. Tieto rozdiely sú dané zahrnutím záporného zostatku peňažných prostriedkov na kontokorentnom účte (kontokorentného úveru) do peňažných prostriedkov v prehľade peňažných tokov podľa písm. a) ods. 3 § 5 opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke. Podľa citovaného opatrenia môže zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v prehľade peňažných tokov nadobúdať záporný zostatok. Spoločnosť vykázala v prehľade peňažných tokov v rokoch 2015 a 2017 záporný konečný zostatok peňažných prostriedkov, k peňažným prostriedkom pripočítala záporný zostatok na kontokorentnom účte. Záporné peňažné prostriedky sú ekonomického hľadiska takmer neinterpretovateľné, pretože v prípade záporného zostatku na kontokorentnom účte ide o poskytnutie kontokorentného úveru, ktorý je jeden z krátkodobých cudzích zdrojov financovania podniku. Získaný krátkodobý úver by mal mať kladný vplyv na peňažné toky nami analyzovaného podniku.

Pri zostavení prehľadu peňažných tokov podľa slovenských účtovných predpisov však analyzovaný podnik mal zahrnúť do peňažných prostriedkov aj záporný zostatok na kontokorentnom účte. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, poukážeme na vzájomné väzby medzi súvahou a prehľadom peňažným tokom podniku tak, že konečný zostatok peňažných