dnes je 15.5.2021

Input:

Účtovanie schválenej dotácie na nájomné v roku 2021

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.24.2.1 Účtovanie schválenej dotácie na nájomné v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


Môžete nám pomôcť s účtovaním schválenej COVID dotácie na nájomné?

Pohľad autora na problematiku:

Príspevok na nájomné je určený nájomcom, ktorí majú s prenajímateľom uzatvorenú nájomnú zmluvu, na základe ktorej bolo možné nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti užívať najneskôr od 1. augusta 2020. Ďalšou podmienkou je, že tento priestor bol buď povinne zatvorený, alebo verejnosť do prenajatého priestoru mala zakázaný prístup, čím bol obmedzený aj následný zdroj príjmov u nájomcu. O príspevok v mene nájomcu žiada prenajímateľ prostredníctvom elektronického formulára. Príslušná schválená výška dotácie je zasielaná na účet prenajímateľa. Výška príspevku sa sčasti odvíja od dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, teda o tom, v akej výške prenajímateľ zľaví nájomcovi z nájomného. Platí, že štát poskytne príspevok na nájomne vo výške, v akej bude nájomcovi poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.

Účtovanie závisí u nájomcu aj od toho, v akej výške bolo nájomné zaplatené, napr. v celej výške, zaplatené len sčasti alebo vôbec. Všetko závisí od dohodnutého systému platieb nájomného medzi prenajímateľom a nájomcom. V prípade klasického spôsobu fakturovania nájomného, napr. formou vystavovania mesačných faktúr zo strany prenajímateľa v prípade dohody na poskytnutí zľavy na nájomnom prenajímateľ vystaví nájomcovi dobropis (opravný doklad) k pôvodne vystavenej faktúre vo výške poskytnutej zľavy. U prenajímateľa poskytnutá zľava sa účtuje ako zníženie ceny nájomného, u nájomcu ide o prevádzkový náklad, keď sa nájomné účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Prijatý dobropis znamená zároveň zníženie pôvodne zaúčtovanej výšky nájomného na účte 518.

Dotáciu môžu získať aj tí nájomcovia, ktorí mali zatvorenú prevádzku alebo zakázaný prístup, avšak uhradili nájomné za toto obdobie v plnej výške. Títo nájomcovia budú môcť získať dotáciu na také dlhé obdobie v budúcnosti, aké zodpovedá obdobiu sťaženého užívania nehnuteľnosti. V takomto prípade sa ale nebude opravovať už zaplatené nájomné spätne opravnou faktúrou, ale prenajímateľ v prípade dohody uplatní zľavu na budúce nájomné hneď vo vystavenej faktúre. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku a na ktoré mu bola poskytnutá zľava.

Účtovanie:

Účtovný prípad Prenajímateľ Nájomca 
MD D MD D 
A) faktúra za nájom nezaplatená     
Vystavená faktúra za nájom  311  602  518  321  
 343  343   
Vystavený dobropis na základe dohody o poskytnutí zľavy na nájomné  -311  -602  -518  -321  
 -343  -343   
Nárok na dotáciu z titulu poskytnutia    346  648  
Zľavy u nájomcu:      
Doplatenie nájmu zo strany nájomcu  221  311  321  221  
Zápočet dotácie a záväzku u nájomcu    321  346  
B) faktúra za nájom zaplatená     
Vystavená faktúra za nájom  311  602  518  321  
 343  343   
Úhrada faktúry  221  311  321  221  
Vystavená faktúra v budúcnosti na základe dohody o poskytnutí zľavy na nájomné v budúcich faktúrach  311  602  518  321  
 343  343   
Nárok na dotáciu z titulu poskytnutia zľavy:      
Účtovanie u nájomcu v budúcich prijatých faktúrach    346  648