dnes je 15.8.2020

Input:

Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2019

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Počítačový program (softvér) predstavuje podľa § 87 zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej iba „Autorský zákon”) súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Je chránený podľa Autorského zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa Autorského zákona.

Čo sa týka výnimiek a obmedzení majetkových práv autora k počítačovému programu platí, že osoba oprávnená užívať rozmnoženinu počítačového programu (ďalej len „oprávnený užívateľ”) nesmie používať počítačový program v rozpore s bežným využitím počítačového programu a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov autora počítačového programu.

Na druhej strane do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového programu:

  1. použije počítačový program na účel riadneho využitia počítačového programu vrátane opravy jeho chýb, ak nie je dohodnuté inak,
  2. vyhotoví záložnú rozmnoženinu počítačového programu na účel zabezpečenia riadneho využitia počítačového programu,
  3. skúma, študuje alebo skúša funkčnosť počítačového programu na účel určenia myšlienky alebo princípov, ktoré sú základom akejkoľvek časti počítačového programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, prenosu, overovania funkčnosti a ukladania počítačového programu do pamäte počítača.

Do práva autora počítačového programu tiež nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý vyhotoví bez súhlasu autora počítačového programu rozmnoženinu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti alebo preloží formu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti v rozsahu nevyhnutnom na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti počítačového programu s inými nezávisle vytvorenými počítačovými programami, ak táto informácia nebola predtým bežne dostupná. Informáciu získanú podľa prvej vety nemožno použiť na:

  1. dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
  2. poskytnutie iným osobám s výnimkou, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
  3. zabezpečenie vývoja, výroby alebo obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení, alebo na akúkoľvek inú činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora počítačového programu.

Podľa § 37 ods. 6 postupov účtovania v PÚ sa softvér účtuje na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

  1. kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
  2. vytvorený vlastnou činnosťou, a to vrátane vývojovej činnosti podľa odsekov 1 až 4 za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

Pri splnení uvedených podmienok sa na účte 013 účtuje softvér, ak jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. V prípade, že ocenenie nepresahuje určenú sumu, účtovná jednotka môže rozhodnúť, či takýto softvér zaradí do dlhodobého nehmotného majetku alebo ho zaúčtuje pri obstaraní kúpou do nákladov na účet 518 – Ostatné služby a pri vytvorení vlastnou činnosťou ponechá vynaložené náklady na jednotlivých účtoch v účtovej triede 5 – Náklady, bez ich aktivácie na účet 041.

Treba tiež pripomenúť, že pri počítačových programoch ide o technické zhodnotenie (modernizáciu), ak jeho výsledkom je rozšítenie použiteľnosti softvéru a ak suma vynaložených nákladov v úhrne za účtovné obdobie je vyššia ako 1 700 € a technické zhodnotenie bolo v tomto období uvedené do užívania. O hodnotu technického zhodnotenia sa v takomto prípade zvýši ocenenie softvéru na účte 013, a to aj vtedy, ak pred technickým zhodnotením bol softvér už plne odpísaný, avšak ďalej sa používa a nebol z účtovníctva vyradený. Pokiaľ náklady na technické zhodnotenie softvéru neprevýšia stanovenú sumu, účtovná jednotka rozhodne o tom, či vynaložené náklady bude považovať za technické zhodnotenie a zvýši ocenenie softvéru, alebo ich bude považovať za náklady na hospodársku činnosť v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Odpisovanie softvéru si stanoví účtovná jednotka v odpisovom pláne v súlade s § 20 postupov účtovania v PÚ.

Ak teda dôjde k nadobudnutiu majetkových a aj dispozičných práv k softvérovej licencii, ide o úplný prevod práv a považuje sa to za nadobudnutie nehmotného majetku. Pokiaľ je vstupná cena vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, účtuje sa na účte 041 – Obstaranie nehmotného majetku. Pokiaľ je cena nižšia ako 2 400 €, môže sa účtovná jednotka rozhodnúť, či ju zaradí do majetku alebo ju bude účtovať na účet 518 – Ostatné služby.


Účtovný prípad MD D 
Nákup softvéru  041  321  
Úhrada faktúry  321  221  
Zaradenie do majetku  013  041  
Mesačný odpis  551  073  

Ak však účtovná jednotka nadobudne iba právo na použitie, ide o licenčné poplatky. Poskytovateľ licencie účtuje nadobúdateľovi pravidelné poplatky za používanie licencie. Tieto poplatky sa účtujú na účte 518 – Ostatné služby.


Účtovný prípad MD D 
Nákup softvéru  518  321  
Úhrada faktúry  321  221  

V súvislosti s uvedenou problematikou sa v praxi častokrát možno stretnúť s účtovaním tzv. upgrade, resp. update softvéru.

Update je aktualizácia existujúceho softvéru, napr. prispôsobenie novej platnej legislatíve, odstránenie chýb programu, zmena dát v databáze. Update nie je technickým zhodnotením programu a účtuje sa na ťarchu nákladov na účte 518 – Ostatné služby.

Upgrade je rozšírenie programového vybavenia o nové funkcie. Upgrade programu sa účtuje ako technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje ako obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a po zaradení do používania sa preúčtuje na ťarchu účtu 013 – Softvér a v prospech účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku odpíše rovnako ako majetok ku ktorému sa vzťahuje.


Príklad:

Obchodná spoločnosť si od softvérovej spoločnosti obstarala v roku 2018 programové vybavenie (softvér) na vedenie