dnes je 5.6.2020

Input:

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2019

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.18.1.1 Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2019

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Účtovanie je upravené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupmi účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (opatrenie MF SR č. 23 586/2002-92 v znení neskorších predpisov).

Inkaso tržby v hotovosti

V peňažnom denníku sa účtujú peňažné operácie týkajúce sa prírastku peňažných prostriedkov pri inkase tržieb v hotovosti, ako príjem v pokladnici a ako zdaniteľný príjem (príjmy zahrňované do základu dane) v členení – predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb, ostatné príjmy. V pokladničnej knihe, ktorú ustanovuje zákon o účtovníctve ako jednu z pomocných kníh, sa tiež zaeviduje príjem tržby v hotovosti. Účtovná jednotka môže prijímať peňažné prostriedky v hotovosti aj v cudzej mene (valuty), respektíve vo viacerých cudzích menách, pričom musí mať pre každú cudziu menu otvorenú samostatnú pokladničnú knihu, v ktorej musí účtovať v cudzej mene aj v mene €o (valutovú pokladničnú knihu). Účtovanie tržieb sa uskutočňuje na základe príjmových pokladničných dokladov, resp. uzávierok pokladnice e-kasa klient spĺňajúcich náležitosti účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve. Doklady, na základe ktorých sa účtuje v peňažnom denníku, sú nevyhnutné na zabezpečenie preukázateľnosti účtovných prípadov. Pri príjme tržby v hotovosti, ktorá je prijatá prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, môžu viesť účtovné jednotky samostatnú pokladničnú knihu. V tejto pokladničnej knihe sa môžu účtovať pohyby hotovosti na základe intervalovej uzávierky. Účtovná jednotka následne hotovosť môže presunúť do inej pokladnice alebo na bankový účet, o čom účtuje prostredníctvom priebežných položiek. V prípade, ak k určitému dňu nemá účtovná jednotka všetky príslušné účtovné doklady, ktoré preukazujú daný účtovný prípad, účtuje sa o priebežných položkách. Príkladom je doplnenie pokladnice hotovosťou alebo prevedenie hotovosti na bankový účet.

Inkaso tržby