dnes je 22.1.2020
Input:

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave podvojného účtovníctva v roku 2019

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.17.1.1 Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave podvojného účtovníctva v roku 2019

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Forma pokladnice e-kasy v roku 2019 pri evidovaní tržieb podnikateľa

1. on-line registračnej pokladnice – je to súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa (prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie povinností podľa zákona) prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/e-kasa/podnikatel-e-kasa), a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona.

2. virtuálnej registračnej pokladnice – služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia, a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom:

  • mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a

  • klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle. Je to prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke finančného riaditeľstva. Používanie virtuálnej registračnej pokladnice a prístup k takejto pokladnici je bezplatný.

Obe formy e-kasy klient sú rovnocenné a podnikateľské subjekty s povinnosťou registrovať tržby sa môžu rozhodnúť, ktorú formu budú používať.

Povinnosť evidovať tržby a oslobodenia z tejto povinnosti

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

Túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.

Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie. Ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na:

a) predaj tovaru v podobe:

1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,

2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,

3. poštových cenín na filatelistických burzách,

4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,

5. tovaru na dobierku,

6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,

7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,

8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,

9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,

10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

b) služby poskytované:

1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,

2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

3. v rámci praktického vyučovania žiakov,

4. prostredníctvom predajných automatov.

Riešenie evidencie tržieb v prípadoch, ak nie je možné stabilné internetové pripojenie

Základnou požiadavkou na fungujúcu pokladnicu e-kasa klient je internetové pripojenie. Keďže princípom systému e-kasa je on-line napojenie registračných pokladníc na Finančnú správu SR, a to prostredníctvom internetu, je podnikateľ povinný si minimálne na tento účel internetové pripojenie zabezpečiť.

Výnimkou sú situácie, kedy má podnikateľ prevádzku, resp. predajné miesto umiestnené v lokalite, kde nie je dostupný internetový signál. Vtedy je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa a túto skutočnosť je povinný Finančnej správe aj preukázať. Spôsoby, ako preukázať túto skutočnosť, zákon neustanovuje. Jednou z možností je preukázanie miesta podnikania, prevádzky, resp. sídla na miestach, kde nie je dostupný internetový signál (na tzv. bielych miestach internetu). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu takýto zoznam na svojom webe uverejňuje, otázne je však, ako často sa tento zoznam aktualizuje. Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-kasa je možné podať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. O povolení, resp. nepovolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa vydá daňový úrad rozhodnutie. V období povolenia odkladu je podnikateľ povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Uloženú dátovú správu je podnikateľ povinný zaslať do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak túto povinnosť nie je možné splniť v stanovenej lehote z dôvodov, ktoré sú na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle. V prípadoch krátkodobých dočasných výpadkov internetu, kedy podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady v systéme e-kasa, je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie. Na tento účel sa za hraničnú dobu odozvy považuje časový úsek dve sekundy od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa.

Základné požiadavky na umiestnenie e-kasy

Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na všetkých predajných miestach. Zároveň je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť používaná a ani umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky pokladnica e-kasa klient podľa zákona.

Vzhľadom na širokú paletu požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu je dôležité, aby si podnikateľ pred jej obstaraním zistil, či je dané zariadenie certifikované pre používanie v e-kasa klient, aby zbytočne nevynaložil prostriedky na nepoužiteľné zariadenie na evidovanie príslušných tržieb od 1. júla 2019.

Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu.

Pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient – základné špecifiká