dnes je 15.5.2021

Input:

Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)

Ing. Ján Bolgáč; Ing. Katarína Fedorková

Aktivita – charakterizuje vzťah výkonov hospodárskeho subjektu (firmy) k jeho zdrojom, alebovypovedá o výkonnosti firmy.

Ukazovatele aktivity umožňujú sledovaťrelatívnu viazanosťzdrojov v rôznych formách aktív.Vyjadrujú, kvantifikujú a teda aj analyzujú, ako firma účinne využíva svoj majetok. Pomocou ukazovateľov aktivity (riadenia aktív) sa meria podiel skúmanej zložky majetku (aktív) na výsledku hospodárenia, t.j. s akou efektívnosťou firma využíva majetok vložený do podnikania, t.j . ako firma riadi svoje aktíva.

Ukazovatele aktivity sú kombinované ukazovatele, ktoré zohľadňujú údaje súčasne z výkazu Výkazziskov a strát Uč POD 2-01 (jednotlivé riadky sú v ďalšom texte kódované dvojcifernýmičíslamivyjadrujúcimi jednotlivé riadky) aj z výkazu Súvaha UčPOD 1-01 (jednotlivé riadky sú v ďalšom texte kódované trojcifernými číslami vyjadrujúcimi jednotlivé riadky).

Ukazovatele aktivity sa používajú v dvoch verziách ako::

  • ukazovatele obrátkovosti – ktoré zachytávajú, koľkokrát sa za analyzované obdobiepríslušný majetok obráti (koľkokrát zmení príslušný majetok svoju podobu na peniaze za sledované obdobie, najčastejšie za 1 rok) a

  • ukazovatele doby obratu – ktoré vypovedajú o tom, koľko dní trvá v priemere jednaobrátka majetku.

Ukazovatele riadenia aktív sa väčšinou po čítajú z ročných údajov. V skôr publikovaných literatúrach a vzorcoch mal rok 360 dní (zjednodušujúca schéma: rok má dvanásť mesiacov a mesiac tridsať dní), v súčasnosti sa používa za dĺžku roka 365 (resp. 366) dní.

Z ukazovateľov obrátkovosti sa najčastejšie používajú:

1. obrátka celkového majetku (úhrnných aktív),

2. obrátka neobežného majetku (fixných aktív),

3. obrátka zásob.

1. Obrátka celkového majetku (úhrnných aktív)–vyjadruje využitie celkového majetku firmy,čižeaké množstvo tržieb vyprodukuje 1 € celkového majetku. Bežne v praxi sa za tržby považujú len položky Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01 na riadkoch číslo 03, 04, 05 a 08. Ak však do menovateľa berieme celý majetok firmy, tak v čitateli by mali byť všetky tržby, t.j. všetky výnosy firmy. (Zohľadníme to tak, že v ukazovateli v dolnom indexe bude písmenom T – označené použitie iba spomínaných štyroch položiek tržieb alebo písmenom V – použitie celkových výnosov.) Pri posudzovaní ukazovateľa je treba prihliadať aj na odpisovanie majetku. Ukazovateľ možno vypočítať z pôvodných (nadobúdacích) cien, alebo z reálnych (zostatkových) cien. Častejšie sa používa netto pohľad na majetok, preto aj v našej analýze do menovateľa dosadíme celkový majetok definovaný v reálnych (zostatkových) cenách. Pri tomto ukazovateli nie je možné určiť optimálne hodnoty, nakoľko tie sú závislé od druhu podnikateľskej činnosti firmy. Ukazovateľ má lepšiu vypovedaciu schopnosť, ak porovnávame viacero firiem toho istého zamerania. Vysoká hodnota ukazovateľa vypovedá o zameraní firmy na obchodovanie (nad hodnotu 1). Ak je hodnota nízka, vo firme sa viac investuje.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazov Súvaha Uč POD 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01

FIN-AL, s.r.o.:

Po zohľadnení celkových výnosov

V našej firme FIN-AL, s.r.o. sa celkový majetok obrátil v bežnom účtovnom období iba 1,5473-krát (resp. pri zohľadnení celkových výnosov 1,5747-krát), čo v konečnom dôsledku predstavuje, že 1 € celkového majetku našej firme priniesla 1,5473 € (resp. 1,5747 €) celkových výnosov. Na základe tohto ukazovateľa môžeme konštatovať, že firma FIN-AL, s.r.o. sa s veľkou pravdepodobnosťou zaoberá obchodnou činnosťou.

2. Obrátka neobežného majetku (fixných aktív)– vyjadruje využitie fixného majetku firmy,čižeaké množstvo tržieb vyprodukuje 1 € fixného majetku. Pri posudzovaní ukazovateľa je treba zohľadňovať opotrebenie fixného majetku. Z tohto dôvodu však môže nastať situácia, že pri rovnakých tržbách bude mať pravdepodobne priaznivejšiu hodnotu tohto ukazovateľa staršia firma ako firma s najnovšími technológiami (nakoľko tieto vykazujú vysokú zostatkovú hodnotu neobežného majetku). Pri výpočte tohto ukazovateľa stačí do čitateľa dosádzať sumu tržieb, pretože tie sú priamym produktom činnosti neobežného majetku.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazu Súvaha Uč POD 1-01 a Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01

FIN-AL, s.r.o.:

V našej firme FIN-AL, s.r.o. sa neobežný (fixný) majetok obrátil v bežnom účtovnom období v tržbách 26,0157-krát,čo v konečnom dôsledku predstavuje, že 1 € neobežného majetku našej firme priniesla 26,0157 € tržieb. Na základe tohto ukazovateľa môžeme konštatovať, že firma FIN-AL, s.r.o. sa zaoberá obchodnou činnosťou pri veľmi nízkom zaťažení firmy neobežným majetkom.

3. Obrátka zásob – vyjadruje využívanie nakúpených zásob firmy, t.j. schopnosťtýchto zásobtransformovať sa (viac alebo menej rýchlo) na hotovosť. Výpočet sa môže týkať všetkých zásob spolu (r. 034 Súvahy) alebo len jednotlivých typov zásob (r. 035 až r. 040). Problém môže nastať vtedy, keď sa firma rozhodne buď nakúpiť veľké množstvo zásob pred koncom roka alebo keď sa zásob ku koncu roka zbavuje. Tento problém rieši ukazovateľ "priemerný stav zásob" na sklade, ktorý dostaneme aritmetickým priemerom zo stavu zásob na začiatku sledovaného obdobia (k 1. 1. sledovaného obdobia, resp. k 31. 12. predchádzajúceho roka) a na konci sledovaného obdobia (k 31. 12. sledovaného obdobia).

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazu Súvaha Uč POD 1-01 a Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01

BPÚO– bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

BÚO– bežné účtovné obdobie

FIN-AL, s.r.o.:

V našej firme FIN-AL, s.r.o. sa zásoby obrátili v bežnom účtovnom období v tržbách 3,454-krát,čo v konečnom dôsledku predstavuje, že 1 € zásob našej firme priniesla 3,4545 € tržieb. Na základe tohto ukazovateľa môžeme konštatovať, že firma FIN-AL, s.r.o. nakupuje zásoby v pomerne veľkých množstvách, ktoré potom dosť dlho predáva.

Ukazovatele obrátkovosti sú dopĺňané ukazovateľmi doby obratu, a to:

1. doba obratu zásob(v dňoch),

2. doba obratu (inkasa) pohľadávok(v dňoch),

3. doba obratu (úhrady) záväzkov(v dňoch).

4. Doba obratu zásob– vyjadruje, koľko dní trvá jedna obrátka zásob, t.j. aký čas v dňoch uplynie odpríchodu zásob do firmy až po ich odchod z firmy vo forme finálneho produktu. V prípade, že sa jedná o obchodný podnik, ide o čas od nákupu tovaru až po jeho realizáciu odberateľovi. Vo výrobných firmách je doba obratu spravidla dlhšia ako v obchodných firmách.

Odporúčaná výška pre ukazovateľ doby obratu zásob je 60 dní alebo menej. Určitým problémom je, že tržby odrážajú trhovú hodnotu a zásoby sú zvyčajne v nákladových cenách. Tiež fakt, že tržby sú ročná intervalová veličina a zásoby okamihová veličina, môže vniesť určitý šum. Odporúča sa výšku zásob vyjadriť priemernou veličinou.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazu Súvaha Uč POD 1-01 a Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01

BPÚO– bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

BÚO– bežné účtovné obdobie

FIN-AL, S.R.O.:

V našej firme FIN-AL, s.r.o. bola v bežnom účtovnom období doba obratu zásob 106 dní, čo potvrdilo domnienku, že firma FIN-AL, s.r.o. nakupuje zásoby v pomerne veľkých množstvách, ktoré potom dosť dlho predáva. Takže zásoby sa