dnes je 15.5.2021

Input:

Ukazovatele produktivity práce

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Ukazovatele produktivity práce

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková

Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri podnikaní firmy. Cieľom analýzy práce je stanoviť ako sa využíva pracovný potenciál vo firme aj prostredníctvom ukazovateľov produktivity práce.

Produktivita práce – je ekonomická miera využívania pracovného potenciálu firmy, t.j. pomer objemu produkcie k vynaloženej živej práci.

Produktivita práce je jedným z najvýznamnejších faktorov efektívnosti firmy a zároveň rozhodujúcim faktorom jej konkurenčnej schopnosti. Vyjadruje, ako účinne bol výrobok vyrobený alebo s akou mierou efektívnosti boli služby realizované. Produktivita práce vyjadruje efekt, ktorý priniesol pracovník za zvolenú časovú jednotku. Relácie ukazovateľov produktivity práce charakterizujú stupeň využitia pracovných síl a ich pracovného času.

Podstatou ukazovateľov produktivity práce je pomer niektorého z ukazovateľov výstupu (najčastejšie produkcie, tržieb, pridanej hodnoty,...) k ukazovateľu vstupu, najčastejšie k ukazovateľu práce, vyjadrenému buď priemerným evidenčným počtom pracovníkov, alebo počtom odpracovaných jednotiek pracovného času.

Priemerný evidenčný počet pracovníkov – je priemerný stav (počet) pracovníkov, ktorý firma vypočíta dvomi spôsobmi:

a) ako priemerný ukazovateľ z denných evidenčných stavov pracovníkov (súčet denných stavov pracovníkov delí počtom kalendárnych dní v období, pričom za dni pracovného pokoja dosadí evidenčné stavy pracovníkov v posledný pracovný deň, ktorý predchádza týmto dňom pracovného pokoja),

b) ako priemernú hodnotu z evidenčných stavov pracovníkov k 1. a k poslednému dňu obdobia (používa sa v menších organizáciách s malým pohybom pracovníkov).

Priemerný počet pracovníkov môže byť definovaný vo fyzických osobách (abstrahuje od rôznej dĺžky pracovnej doby pracovníkov) alebo v prepočítaných osobách, kedy priemerný počet pracovníkov závisí aj od zmluvnej dĺžky týždennej pracovnej doby a prepočítanie sa uskutočňuje na plný pracovný úväzok (na plnú dĺžku stanovenej pracovnej doby).

Príklad:

Ak má firma dvoch pracovníkov na plný pracovný úväzok a dvoch pracovníkov na polovičný úväzok, tak vo fyzických osobách sú to štyria pracovníci ale v prepočítaných len traja. Lebo pri 8-hodinovom pracovnom dni by sme dostali celkový odpracovaný čas všetkých štyroch pracovníkov 24 hodín (2 x 8

+ 2 x 4 = 24) a v prepočte na plný pracovný úväzok by to boli 3 pracovníci (24 : 8 = 3).

Nakoľko však údaje o priemerných evidenčných stavoch pracovníkov nie sú súčasťou výkazov Súvaha Uč POD 1-01 a Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01, musí firma tieto údaje získať z iných zdrojov. O priemernom počte pracovníkov firma (aj iný užívateľ) získa informácie z tretej súčasti účtovnej závierky – Poznámok. Samozrejme firma má aj inú (podrobnejšiu) evidenciu o počtoch pracovníkov, ktorú musí viesť, aby dokázala vyplniť napr. výkaz Práca 1-04.

Doplňujúca tabuľka o pracovných silách (tabuľka z Poznámok firmy) Tab. č.1

Ukazovateľ

 

BÚO

 

BPÚO

 

Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách

 

6

 

4

 

Priemerný evidenčný počet pracovníkov v prepočítaných osobách

 

5

 

3

 

Počet odpracovaných dní všetkými pracovníkmi za rok

 

1 140

 

663

 

Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi za rok

 

8 180

 

5 072

 

Pri výpočtoch ukazovateľov produktivity práce môžeme dostať rôzne ukazovatele podľa toho, aký objem produkcie použijeme do čitateľa, ale aj aký ukazovateľ použijeme do menovateľa. Podľa typu čitateľa môžeme rozlišovať ukazovatele produktivity práce z:

a)celkového objemu produkcie – do čitateľa dosadíme celkové tržby, celkové výnosy, výnosy z bežnej činnosti, ...

b)pridanej hodnoty – do čitateľa dosadíme pridanú hodnotu, čistý výnos, výsledok hospodárenia, ...

Podľa typu menovateľa môžeme rozlišovať ukazovatele produktivity práce z:

a)na pracovníka – do menovateľa dosadíme počet pracovníkov (vo fyzických osobách alebo v prepočítaných osobách), počet robotníkov, počet výrobných robotníkov, ...

b)na jednotku času – do menovateľa dosadíme počet odpracovaných dní, hodín, ...

Podľa týchto členení sme dospeli k týmto variantom ukazovateľov produktivity práce, ktoré budeme

používať v tejto lekcii:

a) hodinová produktivita práce na 1 pracovníka (vo fyzických aj prepočítaných osobách),

b) denná produktivita práce na 1 pracovníka (vo fyzických aj prepočítaných osobách),

c) mesačná produktivita práce na 1 pracovníka (vo fyzických aj prepočítaných osobách),

d) ročná produktivita práce na 1 pracovníka (vo fyzických aj prepočítaných osobách),

pričom tieto produktivity práce budeme riešiť z ukazovateľov:

-tržby a

-pridaná hodnota.

a) Hodinová produktivita práce z tržieb na 1 pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách) – predstavuje priemernú výšku produkcie (vyjadrenú v tržbách) pripadajúcu na jedného pracovníka, ktorú dosiahne za 1 hodinu svojej práce. K výpočtu tohto ukazovateľa potrebujeme celkový počet hodín odpracovaných všetkými pracovníkmi za dané časové obdobie (viď Tab. č. 1). Ukazovateľ odpracované hodiny neovplyvňuje produktivitu práce z pohľadu fyzických alebo prepočítaných osôb, preto stačí vypočítať iba jeden tento ukazovateľ.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01 a doplňujúcej tabuľky (Poznámok)

FIN-AL s.r.o.

Hodinová produktivita práce z tržieb na 1 pracovníka v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 2 454,63 €. Táto hodnota hovorí o tom, že za každú 1 hodinu práce jedného pracovníka sa vyprodukovalo 2 454,63 € tržieb.

Hodinová produktivita práce z pridanej hodnoty na 1 pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách) – predstavuje priemernú výšku produkcie (vyjadrenú v pridanej hodnote) pripadajúcu na jedného pracovníka, ktorú dosiahne za 1 hodinu svojej práce.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01 a doplňujúcej tabuľky (Poznámok)

FIN-AL, s.r.o.

Hodinová produktivita práce z pridanej hodnoty na 1 pracovníka v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 912,46€. Táto hondota hovorí o tom, že za každú 1 hodinu práce jedného pracovníka sa vyprodukovalo 912,46€ pridanej hodnoty. Tento ukazovateľ je výrazne nižší ako ukazovateľ produktivity práce z tržieb, lebo ukazovateľ tržieb zahŕňa aj výrobnú spotrebu (spotrebovaný materiál a služby), kým ukazovateľ pridaná hodnota predstavuje už očistený typ produkcie – iba to, čím firma prispela k zvýšeniu hodnoty produkcie.

b) Denná produktivita práce z tržieb na 1 pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách)

– predstavuje priemernú výšku produkcie (vyjadrenú v tržbách) pripadajúcu na jedného pracovníka, ktorú dosiahne za 1 odpracovaný deň.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01 a doplňujúcej tabuľky (Poznámok)

FIN-AL s.r.o.

.

Denná produktivita práce z tržieb na 1 pracovníka v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 17 613,03 €. Táto hodnota hovorí o tom, že v priemere za 1 deň práce jedného pracovníka sa vyprodukovalo 17613,03 € tržieb.

Denná produktivita práce z pridanej hodnoty na 1 pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách) – predstavuje priemernú výšku pridanej hodnoty pripadajúcu na jedného pracovníka, ktorú dosiahne za 1 odpracovaný deň.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01 a doplňujúcej tabuľky (Poznámok)

FIN-AL s.r.o.

Denná produktivita práce z pridanej hodnoty na 1 pracovníka v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 6 547,32 €. Táto hodnota hovorí o tom, že v priemere za 1 deň jeden pracovník vyprodukoval 6 547,32 € pridanej hodnoty.

c) Mesačná produktivita práce z tržieb na 1 pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách) – predstavuje priemernú výšku produkcie (vyjadrenú v tržbách) pripadajúcu na jedného pracovníka za mesiac, pri zohľadnení prepočítaného alebo neprepočítaného počtu pracovníkov. Nakoľko pri údajoch z účtovnej závierky všetky údaje sú ročné, tak mesačná produktivita práce bude predstavovať tržby podelené počtom mesiacov (12) a počtom pracovníkov vo fyzických alebo prepočítaných osobách).

– ak bude počet pracovníkov definovaný vo fyzických osobách, tak vzťah bude označený ako WTM (FO), ak bude počet pracovníkov definovaný v prepočítaných osobách, tak vzťah bude označený ako WTM (PO)

ukazovateľ definovaný na základe položiek z Výkazu ziskov a strát Uč POD 2-01 a doplňujúcej tabuľky (Poznámok)

resp.

FIN-AL s.r.o.

resp.

Mesačná produktivita práce z tržieb na 1 pracovníka v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 418 313 € na 1 fyzickú osobu alebo 557 750 € na 1 prepočítanú osobu. Tieto hodnoty hovoria o tom, že v priemere za 1 mesiac práce jedného pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách) sa vyprodukovalo 418 313 € resp. 557 750 € tržieb.

Mesačná produktivita práce z pridanej hodnoty na 1 pracovníka (vo fyzických alebo prepočítaných osobách) – predstavuje priemernú výšku pridanej hodnoty pripadajúcu na jedného pracovníka za mesiac, pri zohľadnení prepočítaného alebo neprepočítaného počtu pracovníkov. Nakoľko pri údajoch z účtovnej závierky všetky údaje sú ročné, tak mesačná produktivita práce bude predstavovať pridanú hodnotu