dnes je 15.5.2021

Input:

Ukazovatele rentability

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Ukazovatele rentability

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková

Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. hodnotenie ekonomickej efektívnosti firmy (hodnotenie vzťahov medzi výstupmi a vstupmi do hospodárskeho procesu), umožňujú ukazovatele ziskovosti (rentability).

Rentabilita – je ekonomická miera čistého dôchodku (zisku) firmy, t.j. podiel zisku k nákladom použitým na dosiahnutie tohto zisku.

Ukazovatele efektívnosti merajú ekonomickú ziskovosť práce firmy z pohľadu vlastníka. Sú to relatívne ukazovatele, v ktorých čitateli je zisk. Zisk môžeme brať ako výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý reprezentuje hrubú rentabilitu (tiež výnosnosť), alebo ako výsledok hospodárenia po zdanení, ktorý reprezentuje čistú rentabilitu. Ďalšie typy ukazovateľa rentability špecifikujeme podľa menovateľa, t.j. ukazovateľ v menovateli vzťahu definuje názov ukazovateľa. Napríklad, ak do menovateľa dáme ukazovateľ výnosy, tak ukazovateľom výnosnosti bude ukazovateľ rentabilita výnosov, atď. do úrovne a vývoja ukazovateľov rentability sa premieta úroveň a vývoj likvidity, aktivity a zadlženosti, pričom ich ukazovatele rentability syntetizujú.

Pri výpočtoch ukazovateľov rentability sa prikláňame k variantu s čistým ziskom (výsledok hospodárenia znížený o daň z príjmov) pretože, to je konečná očistená hodnota výsledného konania firmy, s ktorou môže daná firma ďalej nakladať podľa svojho uváženia.

Súbor ukazovateľov rentability používaných vo finančnej analýze je veľmi početný. Najčastejšie sa

však používajú tieto ukazovatele:

a) rentabilita celkových aktív,

b) rentabilita celkových zdrojov,

c) rentabilita vlastného imania,

d) rentabilita cudzích zdrojov,

e) rentabilita tržieb,

f) rentabilita miezd.

a) Rentabilita celkových aktív (ROA – Return On Assets) – vyjadruje rentabilitu celkových aktív, čiže vlastne návratnosť celkového majetku. Tento ukazovateľ hovorí, či firma efektívne hospodári so všetkými prostriedkami viazanými vo firme. Ukazovateľ je zaujímavý pre vrcholové riadenie firmy a pre externé subjekty. Pre potenciálnych investorov je základňou, z ktorej sa vychádza pri stanovení ceny firmy (pri jej kúpe alebo predaji).

Ukazovateľ môže byť definovaný ako:

-hrubá rentabilita celkových aktív [v čitateli je zisk pred zdanením – EBT (Earnings Before Taxes)]– tento ukazovateľ je užitočný pri porovnaní firiem s rozdielnym daňovým zaťažením. Pre praktické použitie u nás sa však nehodí, pretože takto definovaný informuje o tom, aká by bola rentabilita firmy, ak by neexistovala daň zo zisku. Nakoľko daň zo zisku je prirodzenou súčasťou ekonomického prostredia, častejšie sa používa tento ukazovateľ ako:

-čistá rentabilita celkových aktív [v čitateli je zisk po zdanení – EAT (Earnings After Taxes)].

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazov Súvaha Uč POD 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01

– zo súvahovej položky SPOLU MAJETOK (r. 001) v stĺpci číslo 2 Netto

FIN-AL, s.r.o.

Rentabilita celkových aktív v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 0,1485. Táto hodnota hovorí o tom, že každé 1 € celkového majetku prinieslo firme 14,85 centa čistého zisku. Rentabilita celkových aktív by mala podľa odporúčaní znalcov prevyšovať úrokovú mieru pri dlhodobých úveroch.

b) Rentabilita celkových zdrojov (ROI – Return On Investment) – vyjadruje efektívnosť hospodárenia s prostriedkami viazanými vo firme. Vypovedá o reprodukcii vložených celkových (vlastných aj cudzích) zdrojov do podnikania firmy.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazov Súvaha Uč POD 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01

FIN-AL, s.r.o.

Rentabilita celkových zdrojov v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 0,1545. Táto hodnota hovorí o tom, že každé 1 € celkových zdrojov by prinieslo firme 15,45 centa čistého zisku, ak by firma nemusela platiť za cudzie zdroje. To znamená, že ak by firma vlastnila iba vlastné zdroje krytia majetku, tak by dosiahla približne zisk 2 038 tis. € a jej návratnosť vložených prostriedkov by bola vyššia.

c) Rentabilita vlastného imania (ROE – Return On Equity) – vyjadruje zhodnotenie vlastného kapitálu (vlastného imania). Je to ukazovateľ, podľa ktorého môžu investori zistiť, či je ich kapitál reprodukovaný s náležitou intenzitou zodpovedajúcou riziku investícií. Teda pri manažérskej analýze treba vychádzať z toho, že rentabilita vlastného imania by mala dosahovať minimálne výšku úrokovej miery bánk za vklady, pretože len v tomto prípade je výhodnejšie podnikať ako uložiť kapitál do banky. Dynamika rastu ROE by mala byť vyššia ako dynamika rastu ROA.

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazov Súvaha Uč POD 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01

FIN-AL, s.r.o.

Rentabilita vlastného imania v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 0,3684. Táto hodnota hovorí o tom, že každé 1€ vlastného imania prinieslo firme 36,84 centa čistého zisku.

d) Rentabilita cudzích zdrojov (ROL – Return On Liabilities) – vyjadruje zhodnotenie cudzieho kapitálu. Je to ukazovateľ, podľa ktorého môžeme zistiť, či je cudzí kapitál využívaný s náležitou intenzitou. Pri finančnej analýze treba tiež vychádzať z predpokladu, že rentabilita cudzích zdrojov by mala dosahovať hodnoty vyššie ako úrokové miery bánk za úvery, pretože len v takomto prípade je reálne aj cudzie zdroje splácať. Takže ukazovateľ rentability cudzích zdrojov vyjadruje aj schopnosť firmy splácať vlastnými zdrojmi vložený cudzí kapitál. Optimálna hodnota ukazovateľa sa pohybuje v hraniciach (0,3 – 0,5).

ukazovateľ definovaný na základe položiek z výkazov Súvaha Uč POD 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01

FIN-AL, s.r.o.

Rentabilita cudzieho kapitálu (záväzkov) v našej firmy FIN-AL, s.r.o. v bežnom účtovnom období (BÚO) dosiahla hodnotu 0,2487. Táto hodnota hovorí o tom, že každé 1 € cudzieho kapitálu prinieslo firme 24,87 centa čistého zisku.

Z ukazovateľov ROI a ROL možno vidieť, že situácia firmy v tejto oblasti nie je ružová. Firma nedosahuje optimálne hodnoty daného ukazovateľa, čím spadá do rizikovej oblasti z dôvodu nedostatočného produkovania zisku na zaplatenie cudzieho kapitálu.

e) Rentabilita tržieb (ROS – Return On Sales) – nazývaná aj zisková marža, vyjadruje výšku zisku dosiahnutého z 1 € celkových tržieb. Vo vývojom rade by mali hodnoty tohto ukazovateľa vykazovať rastúci trend, pričom ukazovateľ by mal byť čo najvyšší. Hodnoty ukazovateľa sú závislé od odvetvia, v ktorom firma podniká, od jeho kapitálovej náročnosti, od charakteru produkcie a od existencie či neexistencie cenovej regulácie príslušnej produkcie.