dnes je 15.5.2021

Input:

Vertikálna a horizontálna analýza súvahy na strane aktív - komplexný príklad

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.3 Vertikálna a horizontálna analýza súvahy na strane aktív – komplexný príklad

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tabuľka 1 obsahuje výsledky vertikálnej a horizontálnej analýzy strany aktív súvahy výrobného podniku na roky 2015 – 2017. Právnou formou objektu skúmania je akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou nealkoholických nápojov. Analyzovaná veľká účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva a zostavujú svoju riadnu individuálnu účtovnú závierku pre malé a veľké účtovné jednotky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (podľa slovenských účtovných predpisov).

Vertikálna analýza (% podiel časti na celku) je uskutočnená spôsobom 1 (pozri príspevok autora o vertikálnej analýze súvahy) Horizontálnu analýzu (analýzu vývoja jednotlivých absolútnych ukazovateľov súvahy) sme uskutočnili tak, že hodnotu ukazovateľa v bežnom období t sme porovnali s hodnotou toho istého ukazovateľa v minulom období t – 1 (reťazové indexy vývoja). Tabuľka 1 obsahuje všetky súvahové položky na strane aktív.

Štruktúra majetku analyzovaného podniku zodpovedá štruktúre majetku výrobného podniku, kde väčší podiel na celkovom majetku má neobežný majetok so svojim 65,34 % zastúpením v roku 2015, 62,93 % zastúpením v roku 2016 a 63,71 % podielom v roku 2017. Podiel obežného majetku na celkovom majetku sa v analyzovaných rokoch pohyboval v intervale 33,65 % až 36,17 %. Štruktúra majetku podniku je stabilná, nezmenila sa výrazne v rokoch 2015 – 2017. Graf 1 znázorňuje vývoj štruktúry majetku podniku.

Celkový objem majetku (netto hodnota) podniku počas analyzovaných rokov postupne klesá. Majetok sa v roku 2016 znížil o 3,18 % a v roku 2017 o 10,78 %. Na tento pokles vplývalo niekoľko činiteľov. Viac ako 3 % pokles majetku bol v roku 2016 vyvolaný najmä 6,74 % poklesom neobežného majetku (vplyv poklesu časového rozlíšenia vzhľadom na jeho 1 % zastúpenie na celkovom majetku je menej významný). Obežný majetok v tomto roku zaznamenal 4,07 % rast, ale pokles dlhodobého nehmotného a hmotného majetku bol tak markantný, že v konečnom dôsledku vyvolal pokles bilančnej sumy na strane aktív. Zníženie účtovnej (netto) hodnoty dlhodobého nehmotného majetku (pokles o 49,53 %) a dlhodobého hmotného majetku (pokles o 3,82 %, čo v absolútnej sume predstavuje 939 759 €) bolo vyvolané odpismi (amortizáciou). Situáciu v prípade dlhodobého nehmotného majetku uvádzame aj v tabuľke 2.

V priebehu účtovného obdobia 2016 spoločnosť aktualizovala svoje softvérové vybavenie, čo sa odzrkadľuje aj vo zvýšení brutto a účtovnej hodnoty softvéru v roku 2016. Rozhodujúci podiel na celkovom objeme dlhodobého nehmotného majetku však majú oceniteľné práva (licencie na výrobu určitej značky nealkoholických nápojov), ktorých účtovná hodnota v dôsledku odpisovania postupne klesá. (Na základe informácií z poznámok k účtovnej závierke dlhodobý nehmotný a hmotný majetok odpisuje spoločnosť lineránou účtovnou odpisovou metódou. Mesačný účtovný odpis predstavuje podiel vstupnej ceny a predpokladanej životnosti odpisovaného majetku v mesiacoch.) Ku koncu roka 2017 ich zostatková cena a netto hodnota už bola nulová.

Pokles celkového objemu majetku v roku 2017 bol vyvolaný nielen amortizáciou dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (neobežný majetok sa znížil o 9,68 %), ale aj výrazným znížením objemu obežného majetku o 13,14 %, a to predovšetkým krátkodobých pohľadávok, ktoré sa v roku 2017 znížili o viac ako 20 %.

Najväčší podiel na neobežnom majetku má dlhodobý hmotný majetok, ktorý v roku 2015 zaznamenal 93,6 % podiel na neobežnom majetku. Jeho zastúpenie na neobežnom majetku rastie poklesom účtovnej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku. O tom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2017 tvoril 99,86 % neobežného majetku. Dominantné postavenie v rámci položiek dlhodobého hmotného majetku mali stavby (tvoria dve tretiny netto hodnoty dlhodobého hmotného majetku) a samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – tento majetok stelesňuje produktívnu časť dlhodobého hmotného majetku a je dôležitým determinantom zabezpečenia výrobného procesu. Istým negatívom je, že samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zaznamenali v posledných rokoch analýzy pokles okolo 10 % – 13 %, čo vypovedá o tom, že obnovovacie investície neprevýšili objem ročných odpisov. Vývoj vnútornej štruktúry dlhodobého hmotného majetku v posledných dvoch rokoch analýzy uvádza tabuľka 3.

Tabuľka 3 obsahujúca informácie o štruktúre dlhodobého hmotného majetku, osobitne o jednotlivých položkách v prvotnom (historickom) ocenení a o korekcii k týmto položkám poskytuje výrazne odlišný obraz o dlhodobom hmotnom majetku. Na základe vertikálnej analýzy (tabuľka 1) sme zistili, že stavby tvoria takmer dve tretiny celého objemu dlhodobého hmotného majetku. Platí to však len v prípade netto hodnôt. Pri vyčíslení týchto podielov na báze brutto hodnoty dostaneme opačnú reláciu. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v ocenení neupravenom o oprávky a opravné položky tvoria takmer 60 % podiel na brutto hodnote dlhodobého hmotného majetku. Určitým negatívom je, že viac ako 80 % vstupnej ceny samostatných hnuteľných vecí je už odpísané. Hoci odpismi sa hodnota majetku postupne prenáša do nákladov a hodnota majetku sa znižuje, ale odpismi sa zabezpečujú aj zdroje na financovanie reprodukcie dlhodobého majetku. Ročné obnovovacie investície podniku nedosiahli ani objem ročných oprávok k dlhodobému majetku, čo z hľadiska technologickej vyspelosti môžeme hodnotiť negatívne. Technologická zaostalosť môže mať v budúcnosti nepriaznivé dosahy aj výnosový potenciál podniku.

Obežný majetok mal v analyzovaných rokoch kolísavý vývoj. V roku 2016 sa zvýšil o 4,07 % a v poslednom roku analýzy sa znížil o viac ako 13 %.

Zásoby podniku majú pomerne stabilné postavenie v majetkovej štruktúre. Tvoria v priemere 20 % až 23,5 % obežného majetku. Ich hodnota sa v roku 2016 takmer nemenila, v roku 2017 však zaznamenali takmer 10 % zvýšenie. Opravné položky tvorené k zásobám sú – vzhľadom na objem zásob – nízke, napríklad