dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o pristúpení k záväzku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3.1 Vzor dohody o pristúpení k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Dohoda o pristúpení k záväzku

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka

medzi:

Veriteľom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

(ďalej ako „veriteľ“)

a

Pristupujúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

(ďalej ako „pristupujúci dlžník“)

(ďalej spolu len „strany dohody“)

I.

Úvodné ustanovenia

Veriteľ má voči dlžníkovi