dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o pristúpení k záväzku

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3.1 Vzor dohody o pristúpení k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o pristúpení k záväzku

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka

medzi:

Veriteľom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

(ďalej ako „veriteľ”)

a

Pristupujúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

(ďalej ako „pristupujúci dlžník”)

(ďalej spolu len „strany dohody”)

I.