dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o pristúpení k záväzku

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3.1 Vzor dohody o pristúpení k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o pristúpení k záväzku

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka

medzi:

Veriteľom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

Rodné číslo: .....................................................................

Číslo OP: ........................................................................

(ďalej ako „veriteľ“)

a

Pristupujúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: