dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o splátkach dlhu

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.5 Vzor dohody o splátkach dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


DOHODA O SPLÁTKACH DLHU

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Číslo účtu: ...................................................................

(ďalej ako „dlžník“)

a

Veriteľom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Číslo účtu: ...................................................................

(ďalej ako „veriteľ“)

(ďalej spolu