dnes je 23.9.2020

Input:

Vzor dohody o urovnaní

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.4 Vzor dohody o urovnaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o urovnaní

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej ako „účastník č. 1”)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej ako „účastník č. 2”)

I.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je urovnanie medzi účastníkmi existujúcich právnych vzťahov, práv, povinností, záväzkov a nárokov, ktoré sú medzi nimi sporné či pochybné a ktoré vznikli v súvislosti s užívaním alebo s vylúčením možnosti užívania nehnuteľností – pozemku parcelné číslo ..........., o výmere ............., kultúry ................ nachádzajúce sa v katastrálnom území .................., obci ................., okrese ......................, ktoré sú vedené Správou katastra .................. na LV č. .......... v podielovom spoluvlastníctve oboch účastníkov tejto dohody.

II.

Sporné práva

Účastník č. 1 má za to, že účastník č. 2 ako podielový spoluvlastník nehnuteľností v rozpore so svojimi povinnosťami podielového spoluvlastníka neprispieval na úhrady výdavkov spojených s vlastníctvom a užívaním týchto nehnuteľností. Účastník č. 1 hradil všetky výdavky súvisiace s vlastníctvom a užívaním nehnuteľností a týmto titulom mu vznikla voči účastníkovi č. 2 pohľadávka vo výške polovice uhradených výdavkov v sume: .......................... Eur. Účastník č. 2 nárok účastníka č. 1 na zaplatenie sumy: ..................... Eur rozporuje.

Účastník č. 2 má za to, že účastník č. 1 ako podielový spoluvlastník nehnuteľností od .................. až doposiaľ užíva nehnuteľnosti nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu, pričom účastníka č. 2 vylúčil z užívania nehnuteľnosti, čím sa na úkor účastníka č. 2 bezdôvodne obohacuje. Z tohto titulu žiada od účastníka č. 1 ekonomickú protihodnotu .......... Eur za každý mesiac užívania nehnuteľnosti, pričom do dnešného dňa si uplatňuje voči účastníkovi č. 1 nárok vo výške: ............... Eur. Účastník č. 1 tento nárok účastníka č. 2 rozporuje.

III.

Urovnanie

Za účelom urovnania všetkých nárokov a práv účastníkov, vyplývajúcich zo vzťahov v zmysle čl. I. tejto dohody sa účastníci tejto dohody dohodli tak, že:

  • účastník č. 1 nebude od účastníka č. 2 požadovať úhradu výdavkov spojených s vlastníctvom a užívaním nehnuteľností, svojho práva na zaplatenie sumy .................... s príslušenstvom, či práva na zaplatenie akejkoľvek inej sumy z tohto titulu sa výslovne vzdáva,

  • účastník č. 2 nebude od účastníka č. 1 požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľností nad rámec spoluvlastníckeho podielu, svojho práva na zaplatenie sumy .................. Eur s príslušenstvom, či práva na zaplatenie akejkoľvek inej sumy z tohto titulu sa výslovne vzdáva,

  • žiaden z účastníkov nebude od druhého požadovať akékoľvek ďalšie plnenia či nároky eventuálne vyplývajúce zo vzťahov opísaných v čl. I. tejto dohody.

IV.

Spoločné ustanovenia

Účastníci tejto dohody prehlasujú, že touto dohodou sú medzi nimi urovnané všetky medzi nimi sporné a pochybné práva, povinnosti, záväzky a nároky vyplývajúce či súvisiace z právnych vzťahov opísaných v čl. I. tejto dohody a to aj tie, ktoré do času uzatvorenia tejto dohody neboli voči druhému účastníkovi uplatnené.

Účastníci ďalej prehlasujú, že uzatvorenie tejto