dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o urovnaní

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.4 Vzor dohody o urovnaní

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Dohoda o urovnaní

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej ako „účastník č. 1“)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej ako „účastník č. 2“)

I.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je urovnanie medzi účastníkmi existujúcich právnych vzťahov, práv, povinností, záväzkov a nárokov, ktoré sú medzi nimi