dnes je 23.9.2020

Input:

Vzor dohody o započítaní

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.3 Vzor dohody o započítaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o započítaní

uzatvorená v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 1”)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 2”)

I.

Pohľadávky

Účastníci tejto Dohody o započítaní (ďalej len „Dohoda”) majú tieto vzájomné splatné pohľadávky (ďalej len „Pohľadávky”):

  • pohľadávka Účastníka č. 1 voči Účastníkovi č. 2, ktorá vznikla z titulu Zmluvy o pôžičke zo dňa ............, na základe ktorej Účastník č. 1 poskytol Účastníkovi č. 2 pôžičku vo výške: .................. Eur. V zmysle tejto Zmluvy o pôžičke má Účastník č. 2 vrátiť Účastníkovi č. 1 sumu vo výške: ............ Eur a to dňa: ........... . Z uvedeného je zrejmé, že pohľadávka Účastníka č. 1 na vrátenie pôžičky nie je k dnešnému dňu splatná.

  • Pohľadávka Účastníka č. 2 voči Účastníkovi č. 1, ktorá vznikla z titulu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej Účastník č. 2 previedol na Účastníka č. 1 vlastnícke právo k osobnému motorovému vozidlu zn. Škoda Octavia, pričom Účastník č. 1 sa zaviazal Účastníkovi č. 2 titulom zaplatenia kúpnej ceny motorového vozidla uhradiť sumu vo výške: ............ Eur. Pohľadávka Účastníka č. 2 voči Účastníkovi č. 1 na zaplatenie kúpnej ceny za prevod motorového vozidla vo výške: ........... Eur sa stala splatná dňa: ............., tzn. že k dnešnému dňu je pohľadávka splatná.

Vzájomné pohľadávky účastníkov sa kryjú vo výške ............... Eur slovom .................... Euro.

Saldo pohľadávok po započítaní pohľadávok v zmysle tejto Dohody o započítaní je ..................... Eur v Účastníka č. 2.

Účastníci tejto Dohody sa, bez ohľadu na to, že pohľadávka Účastníka č. 1 voči Účastníkovi č. 2 ešte nie je splatná, rozhodli Pohľadávky započítať.

II.

Započítanie

Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že dňom podpisu tejto Dohody započítavajú navzájom