dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o započítaní

6.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.3 Vzor dohody o započítaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o započítaní

uzatvorená v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ................................................................

Číslo OP: ....................................................................

(ďalej len „účastník č. 1“)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: