dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor jednostranného započítania pohľadávok

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor jednostranného započítania pohľadávok

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor jednostranného započítania pohľadávok

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

............................................

............................................

............................................

V ....................., dňa: ............

Vec: Započítanie vzájomných pohľadávok v zmysle ustanovenia § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dňa ............ som ako kupujúci uzavrel s Vami ako s predávajúcim kúpnu zmluvu na pozemok, na základe ktorej ste na mňa previedli vlastnícke právo k tomuto pozemku za dohodnutú kúpnu cenu vo výške ................