dnes je 10.4.2020
Input:

Vzor oznámenia o zistenej vade

24.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.2 Vzor oznámenia o zistenej vade

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor oznámenia o zistenej vade

......................................(obchodné meno predávajúceho)
.....................................(sídlo)

Vec: OZNÁMENIE VÁD TOVARU

Na základe uzavretej kúpnej zmluvy číslo 425/11 z 24. apríla ...........sme si od Vás prevzali tovar motorové čerpadlá z výrobným číslom......... v počte 5 kusov. Predmet kúpy sme odviezli vlastnými dopravnými prostriedkami.

Pri inštalácii zariadenia dňa................ sme zistili, že dodaný tovar nie je funkčný, lebo dochádza k nepravidelnému čerpaniu, k zasekávaniu motora.............(opísať ďalšie vady).

Výskyt vád sme nechali zistiť a overiť odbornému subjektu ..............(obchodné meno, sídlo),ktorý má oprávnenie na vykonanie kontroly a opravy zariadenia a vystavil potvrdenie o zistených vadách zo dňa ........ pod číslom.......... .

Podávame týmto správu o zistených vadách zariadení ihneď po ich osvedčení odborným subjektom. Žiadame o vykonanie bezplatného odstránenia zistených vád v lehote do 10 dní, ktorá je podľa odborného posudku primeraná na odstránenie vád. (Alternatíva dodanie nového tovaru bez vád , zľava z ceny). V prípade, že oznámené vady nedokážete opraviť žiadame o udelenie súhlasu na zadanie opravy vád tovaru odbornej organizácii s tým, že o náhradu nákladov súvisiacich s opravou sa zníži dohodnutá cena tovaru alebo na základe dohody o ďalšom