dnes je 10.4.2020
Input:

Vzor oznámenia o zistenej vade

18.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.2 Vzor oznámenia o zistenej vade

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor oznámenia o zistenej vade

...................................... (obchodné meno predávajúceho)
..................................... (sídlo)

Vec: OZNÁMENIE VÁD TOVARU

Na základe uzavretej kúpnej zmluvy číslo 425/11 z 24. apríla ........... sme si od Vás prevzali tovar: motorové čerpadlá z výrobným číslom......... v počte 5 kusov. Predmet kúpy sme odviezli vlastnými dopravnými prostriedkami.

Pri inštalácii zariadenia dňa................ sme zistili, že dodaný tovar nie je funkčný, lebo dochádza k nepravidelnému čerpaniu, k zasekávaniu motora............. (opísať ďalšie vady).

Výskyt vád sme nechali zistiť a overiť odbornému subjektu .............. (obchodné meno, sídlo), ktorý má oprávnenie na vykonanie kontroly a opravy zariadenia a vystavil potvrdenie o zistených vadách zo dňa ........ pod číslom.......... .

Podávame týmto správu o zistených vadách zariadení ihneď po ich osvedčení odborným subjektom. Žiadame o vykonanie bezplatného odstránenia zistených vád v lehote do 10 dní, ktorá je podľa odborného posudku primeraná na odstránenie vád.

(Alternatíva: Dodanie nového tovaru bez vád, zľava z ceny.)

V prípade, že oznámené vady nedokážete opraviť, žiadame o udelenie súhlasu na zadanie opravy vád tovaru odbornej organizácii s tým, že o náhradu nákladov súvisiacich s opravou sa zníži dohodnutá cena tovaru alebo na základe dohody o ďalšom nároku z vád plnenia tovaru zaplatením nároku na náhradu nákladov