dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor vyhlásenia správcu vkladov

18.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1.2 Vzor vyhlásenia správcu vkladov

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť dokument


VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADOV

v súlade s ustanovením § 60 ods. 4 ObZ Obchodného zákonníka

Dolu podpísaný, meno a priezvisko, nar. .............., r. č. .............., trvale bytom ................, PSČ ........, určený za správcu vkladov Zakladateľskou zmluvou o založení spoločnosti .............., a. s., so sídlom ............, zo dňa ...........

vyhlasujem,

že vklady akcionárov, ktorým upísali akcie v celkovej hodnote ............ € (slovom ........... eur), ktorá tvorí hodnotu základného imania spoločnosti ........, a. s., boli splatené na osobitný samostatný účet v banke zriadený správcom vkladu, a to nasledovne:

– meno a priezvisko ...................