dnes je 9.7.2020

Input:

Vzor výzvy na zaplatenie faktúry

2.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 Vzor výzvy na zaplatenie faktúry

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Veriteľ:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................
Konajúci prostredníctvom: .........................................    

Dlžník: ....................................................................................

V ............................ dňa ...............

Vec: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ÚHRADU DLŽNEJ SUMY

Z obchodného styku – na základe Vašej objednávky a nami poskytnutých služieb, nám voči Vašej spoločnosti vznikli nasledovné pohľadávky:

Č. faktúry ......................... Dátum splatnosti .................... Fakturovaná suma ...........................

Č. faktúry ......................... Dátum splatnosti .................... Fakturovaná suma ...........................

Č. faktúry ......................... Dátum splatnosti .................... Fakturovaná suma ...........................

Naša pohľadávka v celkovej výške .............. je už splatná. Omeškaním s peňažným plnením na Vašej strane nám vzniklo právo uplatniť si úroky z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a