dnes je 14.6.2021

Input:

Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imania

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.3 Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imania

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Stiahnuť vzor

Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imania

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení spoločnosti ....................., s. r. o.,
so sídlom v SR, ......................, IČO: ....................................................................................................... ......................
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. .................
konaného dňa ................ o ................ hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

Spoločníci:

  1. Meno a priezvisko, trvale bytom................., PSČ..................
  2. Meno a priezvisko, trvale bytom................., PSČ..................
  3. Názov spoločnosti, a. s., so sídlom ....................., PSČ .................., IČO: ....................................................................................................... oprávnení konať v mene spoločnosti: meno a priezvisko – člen predstavenstva, meno a priezvisko – predseda predstavenstva

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedajúceho valného zhromaždenia a zapisovateľa
  2. Zníženie základného imania spoločnosti o ................ EUR, slovom ................ eur, znížením výšky vkladov všetkých spoločníkov
  3. Záver

K bodu 1.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal spoločník a konateľ spoločnosti - meno a priezvisko, ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve, pričom všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky. Vyzval spoločníkov, aby v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy a Obchodného zákonníka zvolili predsedajúceho valného zhromaždenia, pričom navrhol za predsedajúceho svoju osobu a za zapisovateľa pána - meno a priezvisko. Následne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti - názov spoločnosti, s. r. o., schvaľuje za predsedu valného zhromaždenia, konaného dňa ............... 2021 o .......... hod., pána meno a priezvisko, r. č. ............, bytom ................, PSČ ............. a za zapisovateľa - pána meno a priezvisko, r. č. ............, bytom ............., PSČ ................

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

K bodu 2.

Predsedajúci navrhol prediskutovať návrh na zníženie základného imania spoločnosti na polovicu jeho súčasnej hodnoty, t. j. zo sumy .......... EUR, slovom ............. eur, na sumu ............ EUR, slovom ............ eur, a to formou zníženia hodnoty vkladov spoločníkov na polovicu, a to nasledovne:

Vklad spoločníka Jána Malého, ktorý má v súčasnosti splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške ........... EUR, slovom desaťtisíc eur, sa zníži na polovicu, t. j. na sumu ........ EUR, slovom ............eur.

Vklad spoločníka meno a priezvisko, ktorý má v súčasnosti splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške .......... EUR, slovom ................ eur, sa zníži na polovicu, t. j. na sumu ...... EUR, slovom ........... eur.

Vklad spoločníka – obchodnej spoločnosti ............, a. s., ktorá má v súčasnosti splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške ............. EUR, slovom ............... eur, sa zníži na polovicu, t. j. na sumu ............. EUR, slovom ............... eur.

Dôvodom zníženia základného imania je prebytok vlastných zdrojov spoločnosti a účelom zníženia základného imania je výplata uvoľnených vlastných zdrojov spoločníkom spoločnosti.

Po znížení základného imania bude hodnota základného imania spoločnosti zapísaného v obchodnom registri ............. EUR, slovom............... eur. Veľkosť obchodných podielov jednotlivých spoločníkov zostáva zachovaná. Po diskusii valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie spoločnosti ............, s. r. o., schvaľuje v súlade s ust. § 146 zníženie základného imania spoločnosti o sumu ............... EUR, slovom .............. eur, ktoré bude vykonané znížením hodnoty vkladov spoločníkov do základného imania nasledovne:

Vklad spoločníka meno a priezvisko, r. č. ............, bytom ..............., PSČ ............ sa znižuje o .............. EUR, slovom ................ eur, zo sumy ............. EUR, slovom ............... eur, na sumu ...........