dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy na operatívny lízing

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.2 Vzor zmluvy na operatívny lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva na operatívny lízing

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ (Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ......................................

Sídlo: ........................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: ..........................................................

IČ DPH: ....................................................

bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK ......................................

osoba oprávnená konať v mene...................................................

a

Nájomca:

Obchodné meno: ......................................

Sídlo: ........................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: