dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy na spätný lízing

6.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.3 Vzor zmluvy na spätný lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva na spätný lízing

uzavretá podľa § 262 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami:

Účastník I.:

.................................... obchodné meno
.................................... sídlo
.................................... IČO
..................................... DIČ
IBAN SK .................................... bankové spojenie, číslo účtu
..................................... osoba oprávnená konať v mene účastníka

a

Účastník II.:

.................................... obchodné meno
.................................... sídlo
.................................... IČO
bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK ....................................
..................................... osoba oprávnená konať v mene účastníka zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .................. oddiel Sa, vložka