dnes je 15.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníka

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.1 Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníka

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníka

ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU

uzavretá v zmysle ust. § 115 ObchZ

medzi

Prevodcom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

trvale bytom: ..................................................................

(ďalej ako „prevodca“)

a

Nadobúdateľom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

trvale bytom: ..................................................................

(ďalej ako „nadobúdateľ“)

Preambula

Zmluvné strany prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že ich označenie v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá skutočnému stavu.

I.

Prevodca je spoločníkom obchodnej spoločnosti ...................., s. r. o., so sídlom ......................, IČO:..................., zapísaná v obchodnom registri ........................, oddiel Sro, vložka č. ...../N s obchodným podielom vo výške .... %, ktorý sa zakladá na vklade do základného imania spoločnosti vo výške .......... EUR, slovom ...................... euro, ktorý je úplne splatený. Výška základného imania spoločnosti ........, s. r. o. je .......... EUR.

Nadobúdateľ je spoločníkom obchodnej spoločnosti .........., s. r. o., so sídlom ........................, IČO: ................, zapísaná v obchodnom registri ................, oddiel Sro, vložka č. ..../N s obchodným podielom vo výške ..... %, ktorý sa zakladá na vklade do základného imania spoločnosti vo výške .......... EUR, slovom ......................... euro, ktorý je úplne splatený.

II.

Prevodca touto zmluvou prevádza svoj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti .............., s. r. o. špecifikovaný v čl. I., bod 1 tejto zmluvy na nadobúdateľa, ktorý tento obchodný podiel prijíma, za podmienok špecifikovaných v bode 2 tohto článku.

Zmluvné strany sa dohodli, že prevod obchodného podielu podľa tejto Zmluvy je bezodplatný.

III.

Vyhlásenia zmluvných strán

Nadobúdateľ obchodného podielu ako spoločník spoločnosti ......., s. r. o. výslovne vyhlasuje, že mu je známy stav spoločnosti ..........., s. r. o.

Prevodca vyhlasuje, že obchodný podiel, ktorý je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy a ktorý je špecifikovaný v čl. I bod 1 tejto zmluvy nie je zaťažený v prospech tretej osoby záložným právom a neviaznu na ňom ani iné práva tretích osôb.

IV.

Súhlas valného