dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

23.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.2 Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE ODBORNÉHO POSUDKU

uzavretá podľa § 536 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: ....................................................................................... 
Sídlo: ......................................................................................................... 
Zastúpený: ................................................................................................. 
Bankové spojenie: IBAN SK28 ................................................................ 
IČO: ........................................................................................................... 
DIČ: