dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

22.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: ......................................................................................

Sídlo: ........................................................................................................

Zastúpený: štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca v priebehu stavby (meno, priezvisko) ...................................................oprávnený konať pri dohľade na vykonávanie stavby a riešení bežných problémov.

Bankové spojenie: IBAN SK 22..................................................................

IČO: .............................................................................................................

DIČ: