dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.1 Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

Obchodné meno: .....................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ...................................................................................
IČO: ......................................................................................................
DIČ: ......................................................................................................
Zapísaný v