dnes je 5.6.2020

Input:

Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníka

26.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29 Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníka


Zmluva uzavretá podľa §  269 ods. 2  Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

spracovateľ: ....................................  obchodné meno

                       ....................................  sídlo

                      ......................................IČ

                         .....................................IČ DPH

                        ......................................bankové spojenie, číslo účtu

                        ................................      zastúpený  štatutárnym orgánom                          )                       .................................... iná kontaktná osoba

                        zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ......oddiel ....vložka č. .....

zákazník :      ....................................  obchodné meno

                       .................................... sídlo

                      ......................................IČ

                       .....................................IČ DPH

                       ......................................bankové spojenie, číslo účtu

                       ................................    zastúpený  štatutárnym orgánom                             )                       .................................... iná kontaktná osoba

 

                        zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ......oddiel ....vložka č. .....

                                                                    I.

                                                           Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zbieranie informácií o zákazníkovi a jeho dodávaných tovaroch a poskytovaných službách na následné využitie získaných poznatkov a informácii na webowej stránke spracovateľa a na rozličných tlačených reklamných materiáloch na ich propagáciu ním vydávaných.

Spracovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti kúpu a predaj tovaru, hodnotenie správania sa podnikateľských subjektov na trhu,

.........................................

Zákazník je podnikateľský subjekt, ktorý podniká vo výrobe a predaji tovaru ........... a poskytovaní služieb a má záujem na spracovaní objektívnych referencií o správaní sa  subjektov v tejto oblasti.

                                                                   II.

                                                           Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na marketingovej spolupráci pri propagácii  profilu a spoľahlivosti  zákazníka a jeho dodávaného tovaru a služieb za dohodnutú odmenu ( bezodplatne), ako aj o spracovaní správania sa subjektov v podnikateľskom prostredí v danej oblasti podnikania.     

                                                                  III.

                                               Povinnosti spracovateľa

Spracovateľ sa zaväzuje zbierať všetky dostupné  informácie o zákazníkovi a jeho tovare a službách získavané z obchodnej činnosti. Získané informácie využije na porovnávanie profilu zákazníka a ním dodávaného tovaru s inými podnikateľmi.

Spracovateľ je oprávnený získavať informácie o zákazníkovi a ním dodávanom tovare a poskytovaných službách aj zo strany iných subjektov v danej oblasti podnikania.

 

Spracovanie každej informácie vykoná na základe oznámenia zákazníkovi o jej obsahu  a jeho

oboznámení sa so získanými údajmi a zdrojom týchto údajov.

                                                               IV.

                                               Povinnosti zákazníka

Zákazník poskytuje informácie o dodávanom tovare a poskytovaných službách dobrovoľne. Zaväzuje sa poskytovať pravdivé informácie o svojej činnosti.

Spracovateľovi sa zaväzuje poskytnúť doklady v prípade získania certifikátu o kvalite a iných osvedčení a uznaní získaných na dodávanom tovare a poskytovaných službách.

                                                                 V.

Spracovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré mu poskytol záujemca v rámci svojej činnosti podľa tejto zmluvy. Spracovateľ sa tiež zaväzuje uchovať obchodné tajomstvo, v prípade, že sa v rámci dohodnutej spolupráci dozvedel o skutočnostiach, ktoré ho tvoria podľa § 17 Obchodného zákonníka a všetky tieto skutočnosti utajovať a zachovávať vo vzťahu k tretím osobám.

                                                                VI.

                                                      Odmena

Spracovateľ bude vykonávať marketingovú činnosť bezodplatne. Zákazník súhlasí s tým, že výsledné spracovanie predmetu zmluvy môže  spracovateľ poskytnúť na zverejnenie za odplatu.

Alt. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške ............ za činnosť spracovateľa. Podkladom pre vyplatenie odmeny bude predloženie výsledku marketingového spracovania údajov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

                                                           VII.

                                               Doba trvania zmluvy 

Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

(Alt. na dobu určitú  tri roky).

Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu dva mesiace, v ktorej môžu zmluvu vypovedať obe strany.

Výpoveď nadobúda účinnosť jej doručením druhej strane a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení.  

                                                           VIII.

Zákazník súhlasí so spracovaním získaných  údajov o zákazníkovi a to vrátane údajov, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu.

Spracovateľ sa zaväzuje, že získané údaje nezneužije, všetky poznatky spracuje objektívne, podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

                                                           IX.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Zmluva v neupravených otázkach sa vzťahuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať po vzájomnej dohode strán vo forme dodatkov uzavretých v písomnej forme.

 

 

 

V ...................... dňa.........................

 

         spracovateľ                                                                                          zákazník

zastúpený štatutárnym orgánom                                          zastúpený štatutárnym orgánom      

Stiahnuť vzor