dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.1.1 Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Zmluva o postúpení pohľadávky

uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Postupcom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „postupca“)

a

Postupníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „postupník“)

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odplatné postúpenie pohľadávky postupcu v prospech postupníka voči dlžníkovi: