dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.1.1 Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o postúpení pohľadávky

uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Postupcom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „postupca”)

a

Postupníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „postupník”)

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odplatné postúpenie