dnes je 23.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.2.1 Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o prevzatí dlhu

uzatvorená v zmysle § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................

(ďalej ako „dlžník”)

a

Preberajúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ..........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................

(ďalej ako „preberajúci dlžník”)

(ďalej spolu len „zmluvné strany”)

I.

Úvodné ustanovenia

Dlžník má dlh voči veriteľovi – spoločnosti s obchodným menom: ........................., so sídlom: .........................., IČO: ......................, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ......................., odd. ......, vl. č. .......... (ďalej len „veriteľ”) vo výške: .................... Eur, slovom ............................... Eur (ďalej len „dlh”). Dlh dlžníka voči veriteľovi vznikol titulom vykonania zemných a výkopových prác zo strany veriteľa v prospech dlžníka ako cena za dielo v zmysle zmluvy o dielo na vykonanie zemných a výkopových prác, ktorá bola uzavretá medzi veriteľom ako zhotoviteľom diela a dlžníkom ako objednávateľom dňa: .............. Dlh sa stal splatný dňa: ...............

II.

Prevzatie dlhu

Preberajúci dlžník týmto preberá od dlžníka dlh špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy a prevzatím dlhu nastupuje v celom rozsahu na miesto dlžníka.

Preberajúci dlžník však s dlhom nepreberá žiadne iné záväzky alebo dlhy zodpovedajúce iným nárokom veriteľa zo zmluvy o dielo než dlh špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy ako napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, prípadné nároky na náhradu škody alebo ďalšie plnenia, ktoré je dlžník povinný uhradiť veriteľovi v súvislosti so zmluvou o dielo, bez ohľadu na to, či sú splatné ku dňu podpisu tejto zmluvy alebo ich splatnosť nastane po jej uzatvorení.

Preberajúci dlžník je povinný zabezpečiť a odovzdať dlžníkovi písomný súhlas veriteľa podľa Prílohy č. 1, s tým, že veriteľ vysloví súhlas s prevzatím dlhu preberajúcim dlžníkom.

Prevzatím dlhu podľa prvej vety čl. II. tejto zmluvy a udelením súhlasu veriteľa s prevzatím dlhu sa preberajúci dlžník stáva dlžníkom z prevzatého dlhu a preberajúci dlžník bude povinný dlh splniť veriteľovi. Postavenie pôvodného dlžníka ako dlžníka z prevzatého dlhu zaniká, pričom povinnosť dlžníka splniť dlh veriteľovi zanikne vyslovením súhlasu veriteľa s prevzatím dlhu podľa tejto zmluvy o prevzatí dlhu.

Dôsledkom prevzatia dlhu podľa tejto zmluvy o prevzatí dlhu nevzniká solidárna zaviazanosť preberajúceho dlžníka a dlžníka, ale preberajúci dlžník sa stáva výlučne a individuálne zaviazaným a zodpovedným voči veriteľovi uhradiť mu prevzatý dlh, pričom mu nevzniká právo regresu z prevzatia dlhu voči dlžníkovi po splnení dlhu veriteľovi.

III.

Ďalšie práva a povinnosti

Preberajúci dlžník je povinný vyvinúť všetko úsilie na zabezpečenie súhlasu veriteľa a odovzdať dlžníkovi súhlas veriteľa podľa tretieho odseku čl. II. najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy o prevzatí dlhu.

IV.

Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú stranu. Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami so súhlasom oboch strán.

Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma stranami, avšak k prevzatiu dlhu na ťarchu preberajúceho dlžníka zo strany dlžníka dôjde až vyslovením súhlasu zo strany veriteľa s prevzatím dlhu podľa tejto zmluvy.

Strany prehlasujú, že zmluva nie je uzatvorená pod nátlakom, za zjavne nevýhodných pomerov, ich vôľa