dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.2.1 Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Zmluva o prevzatí dlhu

uzatvorená v zmysle § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

(ďalej ako „dlžník“)

a

Preberajúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

(ďalej ako „preberajúci dlžník“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenia

Dlžník má dlh voči veriteľovi – spoločnosti s obchodným menom: ........................., so