dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.2.1 Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o prevzatí dlhu

uzatvorená v zmysle § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................

(ďalej ako „dlžník”)

a

Preberajúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ..........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................

(ďalej ako „preberajúci dlžník”)

(ďalej spolu len „zmluvné strany”)

I.

Úvodné ustanovenia

Dlžník má dlh