dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor zmluvy o sprostredkovaní postúpenia pohľadávky

25.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1.1 Vzor zmluvy o sprostredkovaní postúpenia pohľadávky

JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Sprostredkovateľská zmluva

uzavretá podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Záujemca

Obchodné meno:.............................................................................

Sídlo:...............................................................................................

Zastúpený:......................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 98...........................................................

IČO:................................................................................................

DIČ:................................................................................................

Je platiteľ DPH:...............................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......, Oddiel:................

Vložka číslo:....................................................................................

(ďalej len „záujemca”)

a

Sprostredkovateľ

Obchodné meno:.............................................................................

Sídlo:...............................................................................................

Zastúpený:......................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 56 ...........................................................

IČO:................................................................................................

DIČ:................................................................................................

IČ DPH: ..........................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v......, Oddiel:.....

Vložka číslo:....................................................................................

(ďalej len „sprostredkovateľ”)

I.

Predmet zmluvy

Sprostredkovateľ sa zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť uzavriete zmluvy o postúpení pohľadávok medzi treťou osobou a záujemcom a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi zaplatiť odmenu (províziu). Podľa zmluvy o pôžičke má záujemca pohľadávku v sume ........... €

(slovom..... eur) voči obchodnej spoločnosti, ktorá vstúpila do konkurzu.

II.

Pohľadávka záujemcu je splatná do ...... Záujemca prikladá k zmluve dokumenty osvedčujúce výšku pohľadávky a spôsob jej vymáhania. Záujemca nebol úspešný s uhradením pohľadávky voči obchodnej spoločnosti pred jej vstúpením do konkurzu vzhľadom na rozsah záväzkov voči iným veriteľom. Záujemca z tohto dôvodu prejavil záujem o sprostredkovanie postúpenia pohľadávky na postupníka, ktorý by prevzal pohľadávku záujemcu v súlade s § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka.

III.

Podmienky postúpenia

Záujemca poveruje sprostredkovateľa nájdením tretej osoby, ktorá by prevzala pohľadávku záujemcu, v rozpätí od ..... percent do ..... percent z hodnoty pohľadávky vrátane príslušenstva.

IV.

Odmena a spôsob jej úhrady

Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odmenu, ak na jeho sprostredkovateľskej činnosti bola uzavretá zmluva o postúpení pohľadávky medzi záujemcom a treťou osobou. Výška odmeny pre sprostredkovateľa bola dohodnutá vo výške ... percent z finančného objemu, v ktorom sprostredkovateľ zabezpečil postúpenie pohľadávky tretej osobe. Záujemca uhradí sprostredkovateľovi