dnes je 4.4.2020
Input:

Základné metódy analýzy súvahy I: horizontálna analýza súvahy

19.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09 Úvodník

Ing. Stanislava Nogová

2018.09.1 Základné metódy analýzy súvahy I: horizontálna analýza súvahy

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

V účtovnej závierke sa najprv vykazujú údaje za bežné účtovné obdobie až potom za minulé účtovné obdobie. V rámci finančnej analýzy údaje uvádzame v opačnom poradí. Najprv údaje za minulé obdobie až potom za bežné obdobie. Pri vertikálnej a horizontálnej analýze súvahy ako aj vo pri výpočte hodnôt finančných pomerových ukazovateľov pracujeme s účtovnou hodnotou (netto hodnotou) majetku.

Horizontálna analýza súvahy je založená na práci s údajmi usporiadanými do riadku. Je očividné, že takto možno pracovať len s vecne homogénnymi ukazovateľmi, ktoré sa líšia časom, ku ktorému sa vzťahujú. Vypovedajú teda o vývoji určitej súvahovej položky za určité obdobie.

Pri horizontálnej analýze sa najčastejšie používajú nasledujúce vzťahy:

a) absolútna zmena (odchýlka) ukazovateľa X je daná vzťahom:

Kde

je absolútna zmena ukazovateľa X, Xt je hodnota ukazovateľa X v bežnom účtovnom období tXt – 1 je hodnota ukazovateľa X v minulom (predchádzajúcom) účtovnom období t – 1.

Ak horizontálnu analýzu súvahy uskutočníme na roky 2015 – 2017, absolútna zmena ukazovateľa X sa v roku 2016 počíta ako X2016X2015 a v roku 2017 ako X2017X2016.

Absolútna zmena je vyjadrená v peňažných jednotkách;

b) reťazový index vývoja ukazovateľa X vypočítame podľa vzorca:

kde IX je index vývoja príslušného ukazovateľa X, Xt je hodnota ukazovateľa X v bežnom roku tXt – 1 je hodnota ukazovateľa X v minulom (predchádzajúcom) roku t – 1.

Ak horizontálnu analýzu súvahy uskutočníme na roky 2015 – 2017, reťazový index vývoja ukazovateľa X sa v roku 2016 počíta ako X2016/X2015 a