dnes je 14.6.2021

Input:

Základné metódy analýzy súvahy II: vertikálna analýza súvahy

19.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.2 Základné metódy analýzy súvahy II: vertikálna analýza súvahy

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

Vertikálna analýza súvahy je založená na výpočte percentuálneho podielu jednotlivých ukazovateľov (položiek) na zvolenej základni. Pri nej ide o poznanie podielu časti na celku. Predmetom analýzy je štruktúra majetku a zdrojov financovania majetku.

Táto metóda má niekoľko výhod:

- zvyšuje porovnateľnosť údajov podniku s inými podnikmi, t. j. eliminuje veľkosť podniku,

- eliminuje vplyv inflácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje absolútne údaje, ale na štruktúru (na relatívne údaje) nemá žiadny vplyv,

- umožňuje hodnotiť adekvátnosť či neadekvátnosť štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia.

V investične náročných výrobných odvetviach sa vzťah medzi neobežným a obežným majetkom približuje pomeru 1 : 1. Pri investične menej náročných odvetviach je obvykle stav obežného majetku dva- až trikrát väčší ako neobežného majetku. V obchodných podnikoch a podnikoch služieb obežný majetok má spravidla väčšie zastúpenie, kým vo výrobných podnikoch pôsobiacich v investične náročných odvetviach neobežný majetok má väčší podiel na celkovom majetku.

Pomer medzi vlastným imaním (vlastným kapitálom) a záväzkami (cudzím kapitálom) ovplyvňuje celý rad determinantov, ktoré označujeme ako faktory vplývajúce na finančnú a kapitálovú štruktúru. Ide predovšetkým o náklady kapitálu, náklady finančných ťažkostí, majetkovú štruktúru, výkyvy a stabilitu cash flow, požiadavky finančnej istoty a voľnosti, odvetvové špecifiká, veľkosť podniku, situáciu na finančných trhoch a pod. Vplyv mnohých faktorov je ťažko kvantifikovateľný (napríklad kontrola materského podniku nad dcérskym podnikom, vplyv odvetvových štruktúr alebo dosahy finančnej istoty a voľnosti). Cieľom rôznych škôl a teoretických prístupov zaoberajúcich sa otázkami optimalizácie kapitálovej štruktúry (klasická teória, teória Millera a Modiglianiho, tradičný prístup k optimalizácii kapitálovej štruktúry, kompromisná teória, teória hierarchického poriadku a pod.) je určiť optimálny pomer medzi vlastným a cudzím kapitálom.

Postup vertikálnej analýzy súvahy priblížime v tabuľkách.

Postup vertikálnej analýzy súvahy na strane aktív

Označenie v súvahe Strana aktív súvahy Skratka Otázka Výpočet (výsledok je v %) 
A. Neobežný majetok NM Aký je podiel neobežného majetku na celkovom majetku? NM M × 100 
A.I.  Dlhodobý nehmotný majetok  DNM  Aký je podiel dlhodobého nehmotného majetku na neobežnom majetku?  DNM NM × 100  
A.II.  Dlhodobý hmotný majetok  DHM  Aký je podiel dlhodobého hmotného majetku na neobežnom majetku?  DHM NM × 100  
A.II.2.  Stavby S  Aký je podiel stavieb na dlhodobom hmotnom majetku?  S DHM × 100  
...  ...  ...  ...  ...  
B. Obežný majetok OM Aký je podiel obežného majetku na celkovom majetku? OM M × 100 
B.I.  Zásoby  ZÁS  Aký je podiel zásob na obežnom majetku?  ZÁS OM × 100  
...  ...  ...  ...  ...  
B.III.  Krátkodobé pohľadávky  KP  Aký je podiel krátkodobých pohľadávok na obežnom majetku?  KP OM × 100  
B.III.1.  Pohľadávky z obchodného styku KPOS  Aký je podiel pohľadávok z obchodného styku v krátkodobých pohľadávkach?  KPOS KP × 100  
...  ...  ...  ...  ...  
B.V.  Finančné účty  FÚ  Aký je podiel finančných účtov na obežnom majetku?  FÚ OM × 100  
C. Časové rozlíšenie ČR Aký je podiel časového rozlíšenia na celkovom majetku? ČR M × 100 
 MAJETOK SPOLU M  100 % 

Postup vertikálnej analýzy súvahy na strane pasív

Označenie v súvahe Strana pasív súvahy Skratka Otázka Výpočet (výsledok je v %) 
A. Vlastné imanie VI Aký je podiel vlastného imania na celkovom kapitáli? VI VI a Z × 100