dnes je 22.1.2020
Input:

Zlúčenie dcérskej spoločnosti s materskou spoločnosťou z pohľadu účtovníctva v roku 2019

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.18.2.2 Zlúčenie dcérskej spoločnosti s materskou spoločnosťou z pohľadu účtovníctva v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


Ak dôjde k zlúčeniu dcérskej spoločnosti do materskej, pričom materská spoločnosť bola 100 % - ným vlastníkom dcéry, je rozumné uvažovať o rozhodnom dni 1. január 2020, aby ročná účtovná závierka slúžila zároveň aj ako mimoriadna k 31. 12. 2018 v dcére? Daňové priznanie za rok 2019 podáme v dcére do 3 mesiacov, t. j. do 31. marca 2020?

Matka zostaví otváraciu súvahu k 1. januáru 2020, ako preberieme základné imanie, ostatné kapitálové fondy, VH minulých rokov a položky na stane aktív (softvér + pohľadávky)?

Softvér po ocenení znalcom zaúčtujeme v RH na otváraciu súvahu matky, pohľadávky a záväzky v menovitých hodnotách (všetky sú krátkodobé s dobou splatnosti do 14 dní), problém máme so:

  • zaúčtovaním v materskej spoločnosti:

Podiely v dcérskych spoločnostiach: 203 322,56 €

Pohľadávka voči dcérskej spoločnosti: 168 750 €

  • zaúčtovaním v dcérskej spoločnosti:

Základné imanie: 200 000 €

Kapitálové fondy: 3 319 €

Zákonný RF: 18 337 €

Nerozdelený zisk MR: 20 382 €

Výsledok hospodárenia BÚO: 9 578 €

Môžete nám prosím poradiť, aký bude postup účtovania v matke i dcére? Ak budeme zostavovať otváraciu súvahu v materskej spoločnosti k 1. 1. 2020, je potrebné mať túto súvahu overenú audítorom?

1. Rozhodný deň

Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu (§ 4 ods. 3 zákona o účtovníctve), t. j. ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu zanikajúca účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (§ 16 ods. 4 písm. c) zákona o účtovníctve). Rozhodným dňom na účely účtovníctva je deň určený v zmluve o zlúčení.

Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva nástupníckej účtovnej jednotky.

Podľa § 49 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov (do troch kalendárnych mesiacov) za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vaša úvaha o rozhodnom dni je správna.

2. Zlúčenie dcérskej účtovnej jednotky s materskou účtovnou jednotkou

Účtovanie pri zlúčení spoločností je riešené v § 26 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (ďalej len Postupov).

Pri zlúčení, ak materská účtovná jednotka (A) má 100 % podiel v dcérskej účtovnej jednotke (B) a dcérska účtovná jednotka je zanikajúcou spoločnosťou, materská účtovná jednotka v otváracej súvahe podľa § 26 ods. 6 Postupov vykazuje:

1. Majetok a záväzky dcérskej účtovnej jednotky precenené na reálnu hodnotu ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu.

2. Materská účtovná jednotka vykáže zostatky svojich súvahových účtov hlavnej knihy ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu, vrátane výsledku hospodárenia materskej spoločnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu.

3. V otváracej súvahe:

  1. je vylúčená finančná investícia, ktorou je podiel materskej účtovnej jednotky na dcérskej účtovnej jednotke,
  2. vykazuje sa vlastné imanie materskej účtovnej jednotky,
  3. vykazuje sa prvotný goodwill alebo záporný goodwill,
  4. eliminujú sa vzájomné pohľadávky a záväzky medzi materskou účtovnou jednotkou a dcérskou účtovnou jednotkou; ak hodnotovo sa pohľadávka v jednej účtovne jednotke nerovná záväzku v druhej účtovnej jednotke, rozdiel sa účtuje výsledkovo po zlúčení.

Uvádzame vzorový príklad, podľa ktorého si môžete dosadiť svoje čísla.

Úpravy ocenenia dcérskej spoločnosti na reálnu hodnotu ku dňu predchádzajúcemu rozhodný deň sa účtujú nasledovne:


Úprava na reálnu hodnotu (RH) MD D 
Zvýšenie RH – DHM/Nehmotný majetok  02x  416  
Zásoby – opravné položky  505  19x  
Pohľadávky – opravné položky  547  391  
Odložený daňový záväzok  416  481  
Odložená daňová pohľadávka  481  592  
Rezervy  5xx  323  

Vzor súvahy dcérskej spoločnosti ku dňu zlúčenia po precenení:

Aktíva Suma v € Pasíva Suma v € 
Stále aktíva  400 €  Základné imanie  500  
Bežný účet  300 €  Nerozdelený zisk  400  
Zásoby  300 €  Záväzky voči A  100  
Pohľadávky voči A  200 €  416 – Oceňovacie rozdiely  200  
Spolu  1 200 € Spolu  1 200 € 

V účtovníctve materskej spoločnosti (A) ku dňu zlúčenia sú vykázané:

Aktíva  Suma v € Pasíva  Suma v € 
061  1 400 €  Záväzky voči B  200 €  
Pohľadávky voči B  100 €  -  -  

Nástupnícka – materská spoločnosť (A) ku dňu zlúčenia zaúčtuje do svojho účtovníctva nadobudnuté obchodné imanie. Prevzatie majetku a záväzkov a vysporiadanie obchodného podielu v dcérskej spoločnosti sa odporúča účtovať cez spojovací účet (vyrovnávací účet), napríklad 395. Materská spoločnosť bude pri účtovaní postupovať nasledovne:


Účtovný prípad MD D Suma v € 
Preúčtovanie zostatku účtu 061 na účet inej pohľadávky  395  061  1 400 €  
Zaúčtovanie prijatia majetku a záväzkov:  
- stále aktíva  0xx  395  400 €