dnes je 4.4.2020
Input:

Zlúčenie dcérskej účtovnej jednotky s materskou účtovnou jednotkou z pohľadu účtovníctva v roku 2020

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.1 Zlúčenie dcérskej účtovnej jednotky s materskou účtovnou jednotkou z pohľadu účtovníctva v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Spoločnosť A vlastní v spoločnosti B 85 % podiel. Spoločnosť B sa zlúči so spoločnosťou A. Na účely zaúčtovania aktív a pasív u nástupníckej spoločnosti A sa použije účet 395, ktorý bude mať po zaúčtovaní nulový zostatok. Preberie sa majetok spoločnosti B prepočítaný reálnou hodnotou do otváracej súvahy.

Spoločnosť A má voči spoločnosti B zostatky na účtoch, ktoré sa nepreberajú do otváracej súvahy, poprosíme Vás o účtovanie, na aké účty sa majú preúčtovať v spoločnosti A tieto zostatky ešte pred dňom účinnosti zlúčenia?

351 020 – 483 999 € (pohľadávka voči spoločnosti B nerozdelené zisky minulých rokov)

414 010 – 1 261 097 € (oceňovací rozdiel prepočet metóda vlastného imania)

061 011 – 1 261 097 € (oceňovací rozdiel prepočet metóda vlastného imania)

061 010 – 5 643 € (výška podielu voči spoločnosti B)

Iné vzájomné pohľadávky a záväzky tieto spoločnosti neevidujú.

Pri zlúčení, ak materská účtovná jednotka nemá 100 % podiel v dcérskej účtovnej jednotke a dcérska účtovná jednotka je zanikajúcou spoločnosťou (čo je aj Váš prípad), materská účtovná jednotka v otváracej súvahe podľa § 26 ods. 6 postupov účtovania vykazuje:

1. Majetok a záväzky dcérskej účtovnej jednotky precenené na reálnu hodnotu ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu (mimoriadna účtovná závierka).

2. Materská účtovná jednotka vykáže zostatky svojich súvahových účtov hlavnej knihy ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu, vrátane výsledku hospodárenia materskej spoločnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu (v účtovnej hodnote).

3. V otváracej súvahe:

a) je vylúčená finančná investícia, ktorou je podiel materskej účtovnej jednotky na dcérskej účtovnej jednotke,

b) vykazuje sa vlastné imanie materskej účtovnej jednotky,

c) vykazuje sa časť vlastného imania dcérskej účtovnej jednotky, ktorá nepatrí materskej účtovnej jednotke,

d) vykazuje prvotný goodwill alebo záporný goodwill,

e) eliminujú sa vzájomné pohľadávky a záväzky medzi materskou účtovnou jednotkou a dcérskou účtovnou jednotkou; ak sa hodnotovo pohľadávka v jednej účtovnej jednotke nerovná záväzku v druhej účtovnej jednotke, rozdiel sa účtuje výsledkovo po zlúčení.

Ak pri zlúčení má nástupnícka účtovná jednotka podiel na základnom imaní v zanikajúcej účtovnej jednotke, vylúči sa hodnota tohto podielu a súvzťažne sa vylúči hodnota vlastného imania zanikajúcej účtovnej jednotky pripadajúca na tento podiel, t. j. v proporcionálnej výške zodpovedajúcej veľkosti podielu na základnom imaní zanikajúcej účtovnej jednotky. Ak