dnes je 15.5.2021

Najnovšie

Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielovGarancia

29.4.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielov ZMLUVA O PREVODE ČASTÍ OBCHODNÝCH PODIELOV uzavretá v zmysle ust.  § 115 ObZ medzi Prevodcom: Meno a priezvisko: ................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: AnaFin

Povinnosť zostavenia výročnej správy k priebežným účtovným závierkam v roku 2021Garancia

29.4.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vstúpili sme do likvidácie v mesiaci október 2018, za obdobie 1 - 9/2018 sme vykonali mimoriadnu ÚZ. Likvidácia sa do konca roku 2020 neuskutočnila, preto je potrebné podať daňové priznanie a priebežnú ÚZ za polikvidačné obdobie - a to za celé obdobie od 10/2018 do 12/2020, t. j. ...

Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

28.4.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Predpoklady rozdelenia obchodného podielu Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom spoločnosti s nižším obchodným podielom. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníkaGarancia

27.4.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníka ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU uzavretá v zmysle ust.  § 115 ObZ medzi Prevodcom: Meno a priezvisko: .............................. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenímGarancia

26.4.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Definícia obchodného podielu Obchodný podiel je súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník  majetkovo i nemajetkovo  zúčastňuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozsah účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným - jeho práva a povinnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými slovami, ide o v peniazoch vyjadrenú účelnú ...

Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele produktivity práceArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri podnikaní firmy. Cieľom analýzy práce je stanoviť ...

Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. hodnotenie ekonomickej efektívnosti firmy ( ...

Prístupné pre: AnaFin

Finančné výkazy podnikuArchív

25.2.2019, Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú tvorené, čo predstavujú jednotlivé položky ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: AnaFin

Nákladová analýza podnikuArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč Kamil Gróf, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri každej podnikateľskej činnosti, ktorá je zameraná na dosahovanie zisku je nevyhnutné zabezpečenie takej úrovne tržieb, ktorá bude vyššia ako je výška nákladov podniku. Tržby a náklady pritom súvisia s podnikom produkovanými výkonmi, ktoré sú predmetom jeho podnikateľskej ...

Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.5.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.5.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.5.2021
1 EUR1,21 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,55 PLN (+0,01)
1 EUR25,58 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV